Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

NN 118/2001 (27.12.2001.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1974

Na teme­lju članka 1041. stavka 1. točke 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namije­njenih sportu i razonodi u unutraš­njim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 16/2001), članak 7. mije­nja se i glasi:

»(1) Hrvatska pravna odnosno fizička osoba može iznajm­ljivati plovilo iz članka 1. ove Uredbe, ukoliko od Ministarstva pomorstva, prometa i veza, ishodi odobre­nje za iznajm­ljiva­nje jahti i brodica pod stranom zastavom (charter licencu) i za koja od lučke kapetanije ishodi charter prijavu.

(2) Prijava iz stavka 1. ovog članka izdaje se za vremensko razdob­lje rješe­njem nadležne carinarnice odobrenog roka privremenog uvoza plovila, a najdu­lje do godine dana od dana izdava­nja.

(3) Obrazac charther prijave objav­ljen je u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Uredbe.

(4) Odobre­nje iz stavka 1. ovog članka izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobre­nja Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

(5) Uvjete koje mora ispuniti tražite­lj odobre­nja iz stavka 1. ovog članka, kao i visinu naknade za ishođe­nje charter licence i charter prijave, utvrđuje ministar posebnim propisom«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/00-02/03
Urbroj: 5030116-01-3
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 

 

 

 

PRILOG 1

Serijski broj: C 000100

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Lučka kapetanija:

Klasa:

Ur. broj:

PRIJAVA
dolaska i boravka strane jahte ili brodice
s odobre­njem za iznajm­ljiva­nje u teritorijalnom
moru i unutraš­njim morskim vodama Republike Hrvatske

 

za plovilo ––––––––––––––––––––  dužine (LoA), ––––––––––––  broj osoba

                (oznaka-ime, zastava)                                         (m)

u najmu kod ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                       (fizička ili pravna osoba, adresa)

Datum izdava­nja: –––––––––––––– Vrijedi do: ––––––––––––––––––––––––

Licenca broj: ––––––––––– Carinska deklaracija broj: –––––––––––––––––––

za razdob­lje od –––––––––––– do ––––––––––––

Potvrda o:

ispu­njava­nju uvjeta iz Uredbe o dolasku i boravku stranih jahti i brodica
namije­njenih razonodi ili športu u teritorijalnom moru i unutraš­njim morskim
vodama Republike Hrvatske

plaća­nju naknade za sigurnost plovidbe

plaća­nju charter naknade

        M.P.

                                                                   

 ––––––––––––––––––––––––––

                                                (potpis ovlaštene osobe)