Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru

NN 118/2001 (27.12.2001.), Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1984

Na teme­­lju članka 7. stavka 5., članka 35., članka 46. stavka 3. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst), ministar po­­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O REKREACIJSKO-ŠPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način obav­­lja­­nja rekreacijsko-športskog ribolova na moru;

– način, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obav­­lja­­nju rekreacijsko-športskog ribolova na moru;

– visine naknade za obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru;

– obrasci i sadržaj dozvola za obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru.

Članak 2.

(1) Rekreacijsko-športski ribolov na moru smije se obav­­ljati uz uporabu sljedećih vrsta i količina ribolovnih alata i opreme:

1. – odmet,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

2. – kančenica,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;

3. – povlačni povraz ili panula,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj panuli;

4. – povraz s kukom za lov glavonožaca,

ukupno do dva (2) komada

5. – podvodna puška,

ukupno do dva (2) komada

6. – naprava (trapula) za lov velikog crva

ukupno do dva (2) komada

(2) U ribolovu alatima iz stavke 1. točke 1, 2, 3. i 4. ovog članka smiju se upotreb­­ljavati ribarski štap i rola.

Članak 3.

(1) Dozvola za obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru za hrvatske ili strane držav­­ljane (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se na rok od:

1. – za jedan (1) dan;

2. – za tri (3) dana;

3. – za sedam (7) dana;

4. – za trideset (30) dana

5. – za tekuću kalendarsku godinu (godiš­­nje dozvole).

(2) Dozvole za jedan (1), tri (3), sedam (7) i trideset (30) dana (u tekstu koji slijedi: dnevne i višednevne dozvole) izdaju se hrvatskim i stranim držav­­ljanima.

(3) Dozvole za tekuću kalendarsku godinu izdaju se samo:

1. hrvatskim držav­­ljanima invalidima Domovinskog rata.

2. hrvatskim ili stranim držav­­ljanima sa stalnim nasta­­nje­­njem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj, koji imaju člansku iskaznicu Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru ili Hrvatskog ronilačkog saveza, izdanu od udruge učla­­njene u Savez.

Članak 4.

Visina naknade za dnevne i višednevne dozvole navedene u članku 3. stavku 1. točki 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika utvrđuje se u iznosu od:

1. – 60,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;

2. – 150,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;

3. – 300,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana;

4. – 700,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

Članak 5.

(1) Visina naknade za godiš­­nje dozvole navedene u članku 3. stavku 3. točki 1 i 2, ovoga Pravilnika utvrđuje se u iznosu od:

1. – 50,00 kuna za invalide Domovinskog rata;

2. – 30,00 kuna za osobe od 18 godina života;

3. – 60,00 kuna za osobe koje su umirov­­ljenici ili koji su navršili 60 godina života ili koje u tekućoj kalendarskoj godini za koju se izdaje dozvola navršavaju 60 godina života;

4. – 400,00 kuna za osobe od 18 do 60 godina života.

(2) Godiš­­nja dozvola iz stavka 1. točka 2., 3. i 4. ovoga članka vrijedi samo uz predočenu člansku iskaznicu Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru ili Hrvatskog ronilačkog saveza, izdanu od udruge učla­­njene u Savez.

(3) Godiš­­nja dozvola iz stavka 1. točke 3. ovoga članka za osobu koja je umirov­­ljenik, a koja nije navršila 60 godina života ili koja u tekućoj kalendarskoj godini za koju se plaća naknada neće navršiti 60 godina života, izdat će se samo nakon što ta osoba predoči odrezak mirovine.

(4) Ovlaštenici godiš­­njih dozvola pored ribolovnih alata i opreme navedenih u članku 2. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog Pravilnika, smiju rabiti još i s­­ljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

– stajaći pridneni parangal

jedan ili više ­­njih sa ukupno do najviše sto (100) udica

– osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete

ukupno do najviše dva (2) komada

– umjetnu rasvjetu (feral)

jedan komad jačine do najviše 400. kandela (CD).

Članak 6.

Kod obav­­lja­­nja rekreacijsko-športskog ribolova ovlaštenici dnevnih i višednevnih dozvola za jedan (1), tri (3), sedam (7) i trideset (30) dana te ovlaštenici godiš­­njih dozvola ne smiju loviti TUNJA (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).

Članak 7.

(1) Za lov TUNJA (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone) u rekreacijsko-šport­skom ribolovu potrebno je imati posebnu dozvolu.

(2) Posebna dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od jednog (1), tri (3) sedam (7) i trideset (30) dana.

(3) Visina naknade za posebnu dozvolu iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od:

1. – 100,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan

2. – 200,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana

3. – 400,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana

4. – 1,000,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

Članak 8.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole za lov tu­­nja (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) smiju rabiti samo slijedeće vrste i količine ribolovnih alata:

1. ukupno do dva (2) komada odmeta sa najviše po jednom (1) udicom na svakom odmetu;

2. ukupno do dva (2) komada povlačnih povraza – panula, sa ili bez štapa i role.

(2) Osoba koja obav­­lja ribolov iz stavka 1. ovoga članka smije dnevno uloviti jedan primjerak tu­­nja ili igluna ili iglana.

Članak 9.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole za lov tu­­nja, igluna i iglana obvezni su, u roku od tri (3) dana nakon ulova, dostaviti izvješće o ulovu.

(2) Izvješće o ulovu iz stavka 1. ovoga članka dostav­­lja se na evidencijskom listiću koji se ovlašteniku izdaje uz dozvolu za lov tu­­nja, igluna i iglana.

Članak 10.

Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obav­­lja­­nja rekreacijsko-športskog ribolova:

– od 00.00 sati do 24.00 sata kod dozvola za jedan dan;

– od 00.00 sati prvog datuma (početak ribolova) do 24.00 sata zad­­nje­g datuma (završetak ribolova) kod dozvola: za tri dana, za sedam dana i za trideset dana.

– od 00.00 sati 1. siječ­­nja (početak ribolova) do 24.00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godiš­­nje dozvole.

Članak 11.

(1) Dozvola se sastoji od pred­­nje strane i poleđine dimenzija 14 ¤ 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podije­­ljena je u dva dijela, a svaki od ­­njih ima dimenzije 7 ¤ 10,5 cm.

(3) Na pred­­njoj strani dozvole su stranice označene s 1. i 3., a na poleđini su stranice označene sa 2. i 4.

Članak 12.

(1) Na obrascu svih vrsta dozvola navedenim u ovom Pravilniku u dijelovima označenim sa rednim brojevima 1. i 3. od vrha prema dnu je tekst sljedeće­g sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv ministarstva koje izdaje dozvolu;

– naziv dozvole;

– tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole.

(2) Kod godiš­­njih dozvola za hrvatske držav­­ljane ili strane držav­­ljane sa stalnim nasta­­nje­­njem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj, navedeno je da dozvola vrijedi samo uz predoče­­nje članske iskaznice Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru ili Hrvatskog ronilačkog saveza.

Članak 13.

Na obrascu svih vrsta dnevnih i višednevnih dozvola za rekreacijsko-športski ribolov na moru u dijelovima označenim s rednim brojem 2. i 4. od vrha prema dnu su četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju s­­ljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– JMBG ili broj putovnice ovlaštenika;

– držav­­ljanstvo ovlaštenika

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

Članak 14.

Na obrascu svih vrsta godiš­­njih dozvola za rekreacijsko-športski ribolov na moru u dijelovima označenim s rednim brojem 2. i 4. od vrha prema dnu su četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju s­­ljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– adresa ovlaštenika (mjesto, ulica i kućni broj);

– JMBG ovlaštenika;

– mjesto u datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

Članak 15.

(1) O izdanim dozvolama vodi se središ­­nja evidencija u Ministarstvu po­­ljoprivrede i šumarstva.

(2) Pravne i fizičke osobe, koje u ime i za račun Ministarstva po­­ljoprivrede i šumarstva prodaju dozvole, na obrazac dozvole upisuju podatke ovlaštenika. Jedan dio obrasca dozvole pripada ovlašteniku a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta dostav­­ljaju Ministarstvu po­­ljoprivrede i šumarstva.

(3) Obveze iz stavka 2. ovoga Pravilnika odnose se i na područne jedinice Ministarstva po­­ljoprivrede i šumarstva kad izdaju dozvole za obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru.

(4) Obrazac dozvole koji se izdaje ovlašteniku dozvole mora biti plastificiran-laminiran.

Članak 16.

Podaci u obrascu dozvole ispu­­njavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.

Članak 17.

(1) Obrasci dnevnih i višednevnih dozvola za obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru tiskaju se u svijetlozelenoj boji.

(2) Obrasci godiš­­njih dozvola za obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru tiskaju se:

1. u svijetlooker boji za hrvatske držav­­ljane invalide Domovinskog rata;

2. u žutoj boji; za hrvatske držav­­ljane sa stalnim nasta­­nje­­njem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj do 18 godina života koji imaju člansku iskaznicu Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru ili Hrvatskog ronilačkog saveza;

3. u srebrnoj boji za hrvatske držav­­ljane i strane držav­­ljane sa stalnim nasta­­nje­­njem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj koji su umirov­­ljenici ili koji su navršili 60 godina života ili koji u godini za koju se izdaje dozvola navršavaju 60 godina života, koji imaju člansku iskaznicu Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru ili Hrvatskog ronilačkog saveza;

4. u svijetloplavoj boji, za hrvatske držav­­ljane i strane držav­­ljane sa stalnim nasta­­nje­­njem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj od 18 do 60 godina života, koji imaju člansku iskaznicu Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru ili Hrvatskog ronilačkog saveza.

5. Obrasci dozvola za lov tu­­nja, igluna i iglana u rekreacijsko-športskom ribolovu tiskaju se na bijeloj podlozi.

Članak 18.

Obrasci svih dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine ­­nje­gov sastavni dio (Prilozi od 1. do 12).

Članak 19.

(1) Dnevne i višednevne dozvole za obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru smiju u ime i za račun Ministarstva po­­ljoprivrede i šumarstva prodavati pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti ministar po­­ljoprivrede i šumarstva.

(2) Godiš­­nje dozvole za hrvatske držav­­ljane invalide Domovinskog rata smiju prodavati:

– područne jedinice Ministarstva po­­ljoprivrede i šumarstva

– Hrvatski savez za športski ribolov na moru i Hrvatski ronilački savez

(3) Godiš­­nja dozvola za hrvatske držav­­ljane invalide Domovinskog rata prodat će se građaninu uz predoče­­nje iskaznice udruge invalida Domovinskog rata.

Članak 20.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u obav­­lja­­nju rekreacijsko-šport­skog ribolova na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova s kukom za lov glavonožaca.

(2) Kod obav­­lja­­nja rekreacijsko-športskog ribolova ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabra­­njeno je rabiti plovilo sa ugrađenim staklom na dnu ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod vodom.

(3) U ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz uporabu vesala.

Članak 21.

(1) Rekreacijsko-športski ribolov na moru podvodnom puškom ili drugim probodnim alatom smije se obav­­ljati isk­­ljučivo da­­nju, od izlaska do zalaska sunca.

(2) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka zabra­­njen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disa­­nje pod morem (ronilačkih aparata). Zabra­­njeno je i uporaba ronilaca ili sličnih naprava.

(3) Pod zabranom iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva se i drža­­nje u plovilu kojim se obav­­lja ribolov.

(4) U podvodnom ribolovu zabra­­njeno je te­g­­lje­­nje brodicom.

(5) Za vrijeme obav­­lja­­nja podvodnog ribolova obvezatna je upotreba signalne plutaće minimalne zapremnine 10. litara, koja je konopom spojena na pojas sa olovnicama, ili tijelo ronioca.

Članak 22.

Rekreacijsko-športski ribolov na moru zabra­­njeno je obav­­ljati u lukama i lučicama, te na plažama i kupalištima u vremenu od 1. svib­­nja do 1. listopada.

Članak 23.

Ako način na koji se smije obav­­ljati rekreacijsko-športski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obav­­lja­­nja rekreacijsko-športskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primje­­njuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na teme­­lju ­­nje­ga koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obav­­lja­­nja gospodarskog ribolova na moru.

Članak 24.

Danom stupa­­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe:

1. Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 128/2000);

2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obav­­lja­­nje rekreacijsko-športskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 5/2001).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječ­­nja 2002. godine.

Klasa: 324-01/01-01/57
Urbroj: 525-01-01-1
Zagreb, 5. prosinca 2001.

Ministar
po­­ljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.