Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascu potvrde i naknade za obavljanje malog ribolova

NN 118/2001 (27.12.2001.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascu potvrde i naknade za obavljanje malog ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

1986

Na teme­lju članka 22. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst), te sukladno odredbi članka 14. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99) ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU POTVRDE I NAKNADI ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu potvrde i naknadi za obav­lja­nje malog ribolova (»Narodne novine«, broj 128/00), u članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Potvrde o plaćenoj naknadi za obav­lja­nje malog ribolova iz stavka 1. ovog članka izdate za 2001. godinu vrijede do uk­ljučivo 31. siječ­nja 2002. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 324-01/01-01/56
Urbroj: 525-01-00-1
Zagreb, 14. prosinca 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.