Naredba o poduzimanju mjera radi sprečavanja širenja i iskorjenjivanja zlatne krumpirove cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll i sprječavanja pojave blijedožute krumpirove cistolike nematode Globodera pallida Stone

NN 118/2001 (27.12.2001.), Naredba o poduzimanju mjera radi sprečavanja širenja i iskorjenjivanja zlatne krumpirove cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll i sprječavanja pojave blijedožute krumpirove cistolike nematode Globodera pallida Stone

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

1987

Na teme­lju članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti bi­lja (»Narodne novine« br. 10/94), ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA RADI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I ISKORJENJIVANJA ZLATNE KRUMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE – Globodera rostochiensis WOLL I SPRJEČAVANJA POJAVE BLIJEDOŽUTE KRUMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE Globodera pallida STONE

I. UVOD

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se minimum mjera radi sprječava­nja šire­nja i iskorje­njiva­nja zlatne krumpirove cistolike nematode – Globodera rostochiensis Woll. i sprječava­nja pojave blijedožute krumpirove cistolike nematode Globodera pallida Stone (u da­lj­njem tekstu: krumpirove cistolike nematode) na cijelom području Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Glavna bi­ljka domaćin krumpirovih cistolikih nematoda u smislu ove Naredbe je: krumpir – Solanum tuberosum.

(2) Drugo bi­lje domaćini krumpirovih cistolikih nematoda, u smislu ove Naredbe su: rajčica, patlidžan i drugo bi­lje iz porodice Solanaceae uk­ljučujući korove.

Članak 3.

Na zarazu se sum­nja ako se u nasadima krumpira pojav­ljuju »oaze« slabije razvijenih bi­ljaka. Bi­ljke sporije rastu i svojim se izgledom znatnije razlikuju od zdravih. Stabi­ljke zaraženih bi­ljaka su tanke s usit­njenim lišćem koje žuti od baznog dijela, a kasnije se i suši.

Članak 4.

(1) Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo) donijet će program praće­nja krumpirovih cistolikih nematoda za 2002. godinu.

(2) Nosite­lj programa iz stavka 1. ovoga članka je Zavod za zaštitu bi­lja u po­ljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Zavod) u surad­nji sa Zavodom za po­ljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Članak 5.

Za sad­nju krumpira obvezno je korište­nje isk­ljučivo deklariranog sjemena.

II. MJERE U PODRUČJIMA KOJA NISU PROGLAŠENA KARANTENSKIM

Članak 6.

Za sad­nju krumpira na područjima koja nisu proglašena karantenskim, preporuča se sad­nja sorata otpornih na krumpirove cistolike nematode.

Članak 7.

(1) Vlasnici/korisnici parcela na kojima se proizvodi krumpir, moraju redovito pre­gledavati nasade krumpira i ako posum­njaju da su zaraženi krumpirovim cistolikim nematodama, dužni su obavijestiti nadležnu inspekciju zaštite bi­lja koja će o tom izvijestiti Zavod.

(2) Ukoliko postoji sum­nja da se radi o zarazi krumpirovim cistolikim nematodama stručna osoba Zavoda odnosno od ­nje­ga ovlaštena osoba, uzet će uzorke bi­lja i tla i proslijediti ih na laboratorijsku analizu.

(3) Smatra se da je tlo zaraženo ako se i na jednoj bi­ljci utvrde ciste krumpirove cistolike nematode.

(4) Zaraza krumpirovim cistolikim nematodama utvrđuje se metodama preporučenim od Europske i mediteranske organizacije za zaštitu bi­lja (EPPO) ili metodama preporučenim od Europske unije ili drugim međunarodno priznatim metodama.

Članak 8.

(1) Ukoliko se analizom iz članka 7. stavka 2. ove Naredbe potvrdi da se radi o zarazi krumpirovim cistolikim nematodama, nadležna inspekcija zaštite bi­lja rješe­njem će zabraniti uporabu krumpira proizvedenog na zaraženom zem­ljištu za sad­nju i razmnožava­nje.

(2) Nadležna inspekcija zaštite bi­lja može dozvoliti uporabu krumpira iz stavka 1. ove Naredbe u konzumne svrhe. Takav krumpir mora se prethodno u cijelosti očistiti od tla (uređajima za četka­nje ili uređajima za pra­nje gomo­lja vodom). Navedeni krumpir može se pustiti u promet pakiran isk­ljučivo u novu, neupotreb­ljavanu ambalažu.

III. MJERE U KARANTENSKOM PODRUČJU

Članak 9.

(1) U području koje je Ministarstvo proglasilo karantenskim zabra­njuje se proizvod­nja sjemenskog krumpira.

(2) U karantenskom području iz stavka 1. ove Naredbe, vlasnici/korisnici parcela obvezni su provesti unište­nje svih korova domaćih krumpirovih cistolikih nematoda, a najkasnije do 31. svib­nja tekuće godine.

(3) Na parcelama unutar karantenskog područja, zabra­njuje se sad­nja krumpira i ostalog bi­lja domaćina krumpirovih cistolikih nematoda u prvoj ve­getacijskoj sezoni od utvrđiva­nja zaraze. Na tim parcelama mora se provesti postupak zatrav­ljiva­nja ili sjetve po­ljoprivrednih kultura koje nisu domaćini krumpirovih cistolikih nematoda.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dopušta se sad­nja otpornih sorti krumpira na parcelama unutar proglašenog karantenskog područja i to samo uz uvjet da se prethodno izvrši službena analiza tla te da je službenom analizom potvrđeno da parcela nije zaražena krumpirovim cistolikim nematodama.

(5) Uzorke za analizu tla iz stavka 4. ovoga članka uzimaju struč­njaci ovlašteni od strane Zavoda, sukladno uputama propisanima u programu Ministarstva iz članka 4. stavka 1. ove Naredbe.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Sredstva za provedbu programa iz članka 4. stavka 1. i članka 7. stavka 2. ove Naredbe osigurava Ministarstvo.

(2) Troškove uzima­nja uzoraka i troškove analize iz članka 9. stavka 4. i 5. ove Naredbe snose vlasnici/korisnici parcela na kojima se uzgaja krumpir.

Članak 11.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/01-01/79
Urbroj: 525-02-01-1
Zagreb, 18. prosinca 2001.

Ministar
po­ljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.