Naredba o proglašenju područja zaraženih karamenskom štetočinjom bilja - zlatnom krumpirovom cistolikom nematodom - Globodera rostochiensis Woll

NN 118/2001 (27.12.2001.), Naredba o proglašenju područja zaraženih karamenskom štetočinjom bilja - zlatnom krumpirovom cistolikom nematodom - Globodera rostochiensis Woll

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

1988

Na teme­lju članka 25. stavka 5. Zakona o zaštiti bi­lja (»Narodne novine«, br. 10/94), ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O PROGLAŠENJU PODRUČJA ZARAŽENIH KARANTENSKOM ŠTETOČINJOM BILJA – ZLATNOM KRUMPIROVOM CISTOLIKOM NEMATODOM – Globodera rostochiensis Woll

Članak 1.

Radi sprječava­nja šire­nja zaraze zlatnom krumpirovom cistolikom nematodom – Globodera rostochiensis Woll, proglašavaju se s­ljedeća karantenska područja:

1. U Međimurskoj županiji: katastarske općine Belica i Gardinovec.

2. U Varaždinskoj županiji: dio katastarske općine Zamlača u s­ljedećim granicama:

istočno – granica katastarske općine Nede­ljanec,

sjeverno – granica katastarske općine Varaždin do po­ljskog puta označenog k.b. 346,

zapadno – poljski put označen k.b. 346,

jug – po­ljski put označen k.b. 345 i katastarskim česticama 245/116 i 247/96.

Članak 2.

Proizvod­nja i promet sjemenskog i konzumnog krumpira u karantenskim područjima određenim u članku 1. ove Naredbe obav­lja se pod uvjetima propisanim u Naredbi o poduzima­nju mjera radi sprječava­nja šire­nja i iskorje­njiva­nja zlatne krumpirove cistolike nematode – Globodera rostochiensis Woll i sprječava­nja pojave blijedožute krumpirove cistolike nematode Globodera pallida Stone.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/01-01/80
Urbroj: 525-1-01-1
Zagreb, 18. prosinca 2001.

Ministar
po­ljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.