Izmjena i dopuna lista karantenskih štetočinja bilja

NN 118/2001 (27.12.2001.), Izmjena i dopuna lista karantenskih štetočinja bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1990

Na teme­­­­­­­­­­­­lju članka 4. stavka 5. Zakona o zaštiti bi­­­­­­­­­­­­lja (»Narodne novine«, br. 10/94), ministar po­­­­­­­­­­­­ljoprivrede i šumarstva donosi

IZMJENU I DOPUNU

LISTA KARANTENSKIH ŠTETOČINJA BILJA

U Listama karantenskih štetoči­­­­­­­­­­­­nja bi­­­­­­­­­­­­lja (»Narodne novine«, br. 33/01) mije­­­­­­­­­­­­nja se:

1. U Listi A1 u točki V. NEMATODE, broj i riječi »4. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens« brišu se. Dosadaš­­­­­­­­­­­­nji redni brojevi 5. do 14. postaju redni brojevi 4. do 13.

2. U Listi A2 u točki IV. NEMATODE, iza rednog broja 1. dodaje se broj i riječi: »2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

3. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/01-01/72
Urbroj: 525-02-01-1
Zagreb, 12. prosinca 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.