Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku diploma koje izdaju visoka učilišta

NN 118/2001 (27.12.2001.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku diploma koje izdaju visoka učilišta

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

1991

Na teme­­­­­­­­­­­­lju članka 54. stavka 2. Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine« br. 59/96 – pročišćeni tekst, 14/00, 94/00 i 129/00) ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU DIPLOMA KOJE IZDAJU VISOKA UČILIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku diploma koje izdaju visoka učilišta (»Narodne novine« br. 53/01.) iza članka 3. dodaje se novi članak 3 A koji glasi:

»Do stupa­­­­­­­­­­­­nja na snagu pravilnika Rektorskog zbora o sadržaju dopunske isprave o studiju (supplement), visoka učilišta mogu u obrasce diploma upisivati državu rođe­­­­­­­­­­­­nja, a za osobe rođene u Republici Hrvatskoj i županiju rođe­­­­­­­­­­­­nja (obrasci 1, 2, 3, 4, 5 i 6), datum obrane diplomskog rada ili završnog ispita (obrazac 1), datum obrane magistarskog, odnosno umjetničkog rada (obrasci 2, 3 i 4), datum obrane disertacije (obrasci 5 i 6), te članove povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskog rada, odnosno disertacije (obrasci 2, 3, 4, 5 i 6)«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/01-7/94
Urbroj: 533-09-01-34
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Ministar
prof. dr. sc. Hrvoje Kra­­­­­­­­­­­­ljević, v. r.