Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene Iskaznice zdravstveno osigurane osobe

NN 118/2001 (27.12.2001.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene Iskaznice zdravstveno osigurane osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1992

Na osnovi odredbe članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­­­­­­­­­­­­nje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­­­­­­­­­­­­nje na 27. sjednici, održanoj 12. prosinca 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE ISKAZNICE ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­­­­­­­­­­­­nju cijene Iskaznice zdravstveno osigurane osobe (»Narodne novine« broj 89/94) u članku 1. stavci 1. broj: »6,00« zamje­­­­­­­­­­­­njuje se brojem: »4,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­­­­­­­­­­­­njuje se od 1. siječ­­­­­­­­­­­­nja 2002. godine.

Klasa: 025-04/01-01/234
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 12. prosinca 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­­­­­­­­­­­­nje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.