Pravilnik o sadržaju Obrasca R-2

NN 118/2001 (27.12.2001.), Pravilnik o sadržaju Obrasca R-2

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

1994

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na 14. sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine donijelo je

        PRAVILNIK

          o sadržaju Obrasca R-S

            I. OPĆE ODREDBE

            Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, način popunjavanja, dostavljanja i kontrola ispravnosti Obrasca R-S, Specifikacije po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (dalje: Obrazac R-S) prema Zakonu o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (dalje: Zakon).

            II. OBLIK OBRASCA R-S

            Članak 2.

(1) Obrazac R-S sastoji se od stranice A i jedne ili više stranica B.

2) Stranica A sadržava:

– naziv: »Specifikacija po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak«,

– u lijevom gornjem kutu: »REGOS - Središnji registar osiguranika«,

– u desnom gornjem kutu: »Obrazac R-S«,

– osnovne podatke,

– podatke o obvezniku podnošenja podataka,

– kontrolne podatke po obvezniku,

– ovjeru obveznika podnošenja i

– datum i ovjeru zaprimanja Obrasca R-S.

(3) Stranica B sadržava:

– u lijevom gornjem kutu: »REGOS - Središnji registar osiguranika«,

– u sredini: matični broj ili JMBG obveznika podnošenja podataka i identifikator obrasca,

– u desnom gornjem kutu: »Obrazac R-S«,

– broj stranice,

– iznosi u kunama i lipama i

– podatke po osiguranicima.

(4) Obrazac R-S je u prilogu ovoga Pravilnika (Prilog 1.).

III. SADRŽAJ I NAČIN POPUNJAVANJA

            Članak 3.

Obrazac R-S sadrži podatke koji se popunjavaju na sljedeći način:

     Stranica A:

      I. OSNOVNI PODACI

I.1. IDENTIFIKATOR OBRASCA

Identifikator obrasca za pravne osobe sastoji se od četiri znamenke slijedeće strukture: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-S, a ostale su tri redni broj za navedenu godinu, počevši od broja jedan (001).

Identifikator obrasca za fizičke osobe - poslodavce sastoji se od tri znamenke slijedeće strukture: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-S, a ostale su dvije redni broj za navedenu godinu, počevši od broja jedan (01).

Identifikator obrasca se upisuje u nastavku »poziva na broj odobrenja« na uplatnim dokumentima za plaćanje svakog od obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a prema posebnom propisu kojim se propisuje način upla­ćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

I.2. PODACI ZA MJESEC I GODINU

Upisuje se mjesec i godina za koje se podnosi Obrazac R-S. Upisani mjesec je dvoznamenkasti broj, a godina je četveroznamenkasti broj. Upisani mjesec i godina ne mogu biti kasniji od mjeseca i godine u kojima se podnosi Obrazac R-S.

Kada se Obrazac R-S podnosi za ostala primanja, koja se prema propisima o oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada smatraju plaćom (naknada za godišnji odmor, božićnica, jubilarna nagrada i dr.), kada se ta primanja ne isplaćuju zajedno s plaćom i iznad su neoporezivih iznosa (šifra vrste uplate 03), u polju Podaci za mjesec upisuje se broj nula nula (00).

Kada se Obrazac R-S podnosi po izvršenom nadzoru iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, a kada se plaćanje razlike odnosi na više godina, Obrazac R-S se podnosi za svaku godinu posebno i tada se u polju Podaci za mjesec upisuje broj nula nula (00).

I.3. VRSTA UPLATE

Upisuje se šifra vrsta uplate prema Šifrarniku za popunjavanje Obrasca R-S (dalje: Šifrarnik) koji je u prilogu ovoga Pravilnika (Prilog 2.).

Za svaku vrstu uplate podnosi se poseban Obrazac R-S.

I.4. BROJ OSIGURANIKA ZA KOJE SE PODNOSI OBRAZAC R-S

Upisuje se ukupan broj osiguranika ili drugih osoba za koje se podnosi Obrazac R-S i mora odgovarati zadnjem rednom broju pod IV.1. na stranici B.

I.5. BROJ STRANICA B KOJE SE PRILAŽU STRANICI A

Upisuje se ukupan broj stranica B koje se prilažu uz stranicu A Obrasca R-S. Podatak se ne upisuje ako se podaci podnose na magnetnom nositelju ili elektronskim putem.

II. PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA

II.1. MATIČNI BROJ (MB) OBVEZNIKA

Upisuje se matični broj obveznika - pravne osobe dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku od osam (8) znamenaka. Ako dodijeljeni matični broj ima sedam (7) znamenaka, upisuje se s vodećom nulom (0).

Ako obveznik - pravna osoba u svom sastavu ima organizacijske dijelove koji samostalno obračunavaju i isplaćuju plaću, upisuje se dvanaest znamenaka (12), s tim da je prvo osmeroznamenkasti broj oznaka matičnog broja obveznika te zatim četveroznamenkasti broj oznaka organizacijskog dijela poslovnog subjekta.

II. 2. JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA (JMBG) OBVEZNIKA

Upisuje se jedinstveni matični broj građana za fizičku osobu obveznika podnošenja podataka.

II.3. NAZIV/PREZIME I IME OBVEZNIKA

Upisuje se naziv pravne osobe ili prezime i ime fizičke osobe obveznika podnošenja podataka.

II.4. ADRESA OBVEZNIKA

Upisuju se podaci: poštanski broj, naziv mjesta, ulica i kućni broj obveznika podnošenja podataka.

II.5. VRSTA OBVEZNIKA

Upisuje se šifra vrste obveznika podnošenja podataka prema Šifrarniku (Prilog 2).

III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU PO­DNO­ŠENJA PODATAKA

Upisuju se podaci na razini obveznika podnošenja podataka i to:

III.1. OBRAČUNATI MJESEČNI IZNOS (PLAĆA I DRUGI

PRIMITAK/NAKNADA/OSNOVICA)

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.6. sa stranice B.

III.2. DIO IZNOSA IZ III.1. ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.7. sa stranice B.

III.3a. MJESEČNA OBVEZA DOPRINOSA ZA I. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

Upisuje se iznos ukupnog obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) koji čini zbroj pojedinačno obračunatih doprinosa po osiguranicima, na temelju podataka iz IV.6.

III.3b. UPLATA DOPRINOSA ZA I. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.8. sa stranice B.

III.4a. MJESEČNA OBVEZA DOPRINOSA ZA II. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

Upisuje se iznos obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) koji čini zbroj pojedinačno obračunatih doprinosa po osiguranicima, na temelju podataka iz IV.6.

III.4b. UPLATA DOPRINOSA ZA II. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.9. sa stranice B.

III.5a. MJESEČNA OBVEZA DOPRINOSA ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Upisuje se iznos osnovnog obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje koji čini zbroj pojedinačno obračunatih doprinosa po osiguranicima, na temelju podataka iz IV.6.

III.5b. UPLATA DOPRINOSA ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.10. sa stranice B.

III.6a. MJESEČNA OBVEZA DOPRINOSA ZA ZAPO­ŠLJAVANJE

Upisuje se iznos obveznog doprinosa za zapošljavanje koji čini zbroj pojedinačno obračunatih doprinosa po osiguranicima, na temelju podataka iz IV.6.

III.6b. UPLATA DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.11. sa stranice B.

III.7a. OBVEZA POREZA NA DOHODAK

Upisuje se iznos poreza na dohodak koji čini zbroj pojedinačno obračunatih poreza na dohodak po osiguranicima, na temelju podataka iz IV.6.

III.7b. UPLATA POREZA NA DOHODAK

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.14. sa stranice B.

III.8a. OBVEZA PRIREZA POREZU NA DOHODAK

Upisuje se iznos prireza porezu na dohodak. koji čini zbroj pojedinačno obračunatih prireza po osiguranicima, na temelju podataka iz IV.6.

III.8b. UPLATA PRIREZA POREZU NA DOHODAK

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.15. sa stranice B.

III.9. IZNOS ZA ISPLATU (PLAĆA I DRUGI PRIMITAK/NAKNADA)

Upisuje se zbroj iznosa iz IV.16. sa stranice B.

OZNAČENA POLJA ISPOD TOČKE III.9.

Upisuje se kontrolni broj od četrdeset (40) znakova za obveznika podnošenja podataka na magnetnom nositelju. Izračun i primjena kontrolnog broja objašnjeni su u prilogu ovoga Pravilnika (Prilog 3.).

Podnožje stranice A:

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNO­ŠENJA PODATAKA I MJESTO PEČATA (M.P.)

Obveznik jamči vjerodostojnost podataka na Obrascu R-S potpisom ovlaštene osobe i pečatom.

DATUM ZAPRIMANJA

Popunjava REGOS.

POTPIS I OVJERA SLUŽBENE OSOBE

Popunjava REGOS.

Stranica B:

MB/JMBG obveznika

Upisuje se matični broj (MB) odnosno jedinstveni matični broj građana (JMBG) obveznika podnošenja obrasca sa straniceA.

Identifikator obrasca

Upisuje se identifikator obrasca sa stranice A.

BROJ STRANICE

Upisuje se redom od broja jedan (1) do ukupnog broja stranica.

IV. PODACI PO OSIGURANICIMA

IV.1. REDNI BROJ

Upisuje se redni broj osiguranika, a ako ista osoba tijekom izvještajnog razdoblja ima dvije ili više različitih osnova obračuna (IV.4.), u svaki red se upisuje jedna osnova obračuna, s tim da se redni broj upisuje samo kod prve osnove obračuna po osiguraniku.

IV.2. JMBG OSIGURANIKA

Upisuje se jedinstveni matični broj građana za svakog osiguranika.

IV.2a. PREZIME I IME OSIGURANIKA

Upisuje se prezime i ime osiguranika.

IV.3. ŠIFRA OPĆINE/GRADA

Upisuje se šifra općine/grada po osiguranicima iz evidencije obveznika podnošenja podataka, prema Popisu gradova i općina s pripadajućim šiframa u prilogu ovoga Pravilnika (Prilog 5.). Ovaj podatak je obvezan za sve osiguranike za koje se podnosi Obrazac R-S.

IV.4. OSNOVA OBRAČUNA

Upisuje se šifra od devet (9) znamenaka koju čine:

00 – osnova osiguranja dvije (2) znamenke,

I – invalidnost jedna (1) znamenka,

B – staž s povećanim trajanjem jedna (1) znamenka,

Z – vrsta doprinosa zdravstvenog osiguranja jedna (1) znamenka,

SSRR – stvarni sati rada razdoblja četiri (4) znamenke.

Podaci se šifriraju prema Šifrarniku (Prilog 2.).

IV.5. RAZDOBLJE S ISTOM OSNOVOM OBRAČUNA OD - DO

Upisuje se dan početka i dan završetka razdoblja s istom osnovom obračuna tijekom izvještajnog razdoblja.

IV.6. OBRAČUNATI MJESEČNI IZNOS (PLAĆA I DRUGI PRIMITAK/NAKNADA/OSNOVICA)

Upisuje se mjesečni iznos (plaća i drugi primitak/naknada/osnovica) koji čini mjesečnu osnovicu za obračun obveznih doprinosa i poreza na dohodak.

Ako tijekom izvještajnog mjeseca ima dvije ili više djelomičnih uplata, podatak pod IV.6 se popunjava pri jednoj od njih, a obvezno pri zadnjoj.

IV.7. DIO IZNOSA IZ IV.6 PREMA KOJEM SE VRŠI UPLATA

Upisuje se pri svakoj uplati. Ako se radi o potpunoj uplati, podatak je identičan podatku iz IV.6.

IV.8. UPLATA OBVEZNIH DOPRINOSA ZA MIRO­VIN­SKO OSIGURANJE

I. STUP

Upisuje se iznos doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti po osiguraniku, obra­čunat prema podatku iz IV.7.

IV.9. UPLATA OBVEZNIH DOPRINOSA ZA MIROVIN­SKO OSIGURANJE

II. STUP

Upisuje se iznos doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osiguraniku, obračunat prema podatku iz IV.7.

IV.10. UPLATA OSNOVNOG DOPRINOSA ZA ZDRAV­STVENO OSIGURANJE

Upisuje se iznos osnovnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po osiguraniku, obračunat prema podatku iz IV.7.

IV.11. UPLATA OBVEZNOG DOPRINOSA ZA ZAPOŠ­LJA­VANJE

Upisuje se iznos obveznog doprinosa za zapošljavanje po osiguraniku, obračunat prema podatku iz IV.7.

IV.12. UPLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA

Upisuje se podatak o iznosu uplaćene premije životnog, ili/i dopunskog zdravstvenog ili/i doprinosa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, najviše do visine porezno priznate olakšice.

IV.13. OSOBNI ODBITAK

Upisuje se iznos osobnog odbitka za osiguranika prema propisima o oporezivanju dohotka.

IV.14. UPLATA POREZA NA DOHODAK

Upisuje se iznos poreza na dohodak za osiguranika.

IV.15. UPLATA PRIREZA POREZU NA DOHODAK

Upisuje se iznos prireza porezu na dohodak za osiguranika.

IV.16. IZNOS ZA ISPLATU (PLAĆA I DRUGI PRIMITAK/ NAKNA­DA)

Upisuje se iznos koji je osiguraniku obračunat (plaća i drugi primitak/naknada) nakon odbitka obveznih doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Članak 4.

(1) Ako se Obrazac R-S podnosi kada nema uplate obveznih doprinosa, obveznik podnošenja Obrasca R-S popunjava podatke na najnižu osnovicu pod: III.1., III.3a., III.4a., III.5a., te podatke o osiguranicima od IV.1. do IV.6.

(2) Ako osiguranik tijekom izvještajnog razdoblja koristi naknadu plaće, odnosno naknadu na teret nadležnih ustanova i tijela državne uprave, poslodavac ne popunjava podatke pod IV.6. do IV.16. na stranici B.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako osiguranik koristi naknadu plaće na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, poslodavac popunjava podatak pod IV.16. na način utvrđen prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 5.

(1) Ako je obveznik podnošenja podataka isplatitelj naknade odnosno obračunavatelj obveznih doprinosa na osnovice osiguranja prema propisima o mirovinskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju ili zapošljavanju popunjavaju se podaci, i to:

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje: III.1., III.2., od III.3a. do III.5b., III.9., od IV.1. do IV. 10. i IV.16.;

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: III.1., III.2., III.4a., III.4b., III.9., od IV.1. do IV.7., IV.9. i IV.16;

– Hrvatski zavod za zapošljavanje: III.1., III.2., od III.3a. do III:4b. i III.9., od IV.1. do IV.9 i IV.16.;

– centar za socijalnu skrb: III.1., III.2., od III.3a. do III.4b. i III.9, od IV.1. do IV.9. i IV.16..

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje su obveznici podnošenja podataka za osiguranike kada je obveznik plaćanja doprinosa Republika Hrvatska, odnosno kada su oni sami i obveznici plaćanja doprinosa.

(3) Hrvatski zavod za zapošljavanje je obveznik podnošenja podataka za osiguranike kada je on sam i obveznik plaćanja doprinosa.

(4) Pravne i fizičke osobe, nadležne ustanove i tijela državne uprave su obveznici podnošenja podataka za druge osobe iz članka 2. stavka 2. Zakona.

            IV. NAČIN I ROK PODNOŠENJA OBRASCA

Članak 6.

(1) Obrazac R-S podnosi se REGOS-u.

(2) Obveznici podnošenja podataka pri svakoj uplati obveznih doprinosa posebno podnose Obrazac R-S za osiguranike, a posebno za druge osobe.

(3) Kada obveznik nije platio obveze, do kraja mjeseca u kojem dospjevaju obveze, obvezno podnosi Obrazac R-S u kojem su obračunati doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu.

(4) Kod naknadnih isplata za mjesec za koji su doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje obračunati ili i uplaćeni na najnižu osnovicu, Obrazac R-S popunjava se na stranici A, pod III.2. do III.9. kao i podaci pod IV.7. do IV.16. na stranici B u visini razlike između najniže osnovice i obračunate plaće.

(5) Obveznik može podnijeti podatke na Obrascu R-S u papirnom obliku, na magnetnom nositelju i elektronskim putem. Format sloga za predaju Obrasca R-S na magnetnom nositelju ili elektronskim putem daje se u prilogu ovoga Pravilnika (Prilog 4.).

(6) Obveznik stranicu A Obrasca R-S podnosi u dva primjerka u papirnom obliku, neovisno o načinu predaje obrasca. Jedan primjerak ovjerene stranice A Obrasca R-S vraća se obvezniku, a drugi ostaje u REGOS-u.

Članak 7.

(1) Iznimno od odredbe članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u slučaju nedostatne uplate obveza zbog nedostatka sredstava na računu platitelja, prema Obrascu R-S zaprimljenom od strane REGOS-a i uparenom s nalogom za plaćanje proslijeđenog na izvršenje, obveznik podnošenja podataka ne dostavlja novi Obrazac R-S.

(2) Kada nakon podnošenja podataka na Obrascu R-S obveznik podnošenja podataka utvrdi da su svi ili neki podaci iz podnesenog Obrasca R-S netočni, ispravak vrši podnošenjem novog Obrasca R-S za isto razdoblje za koje se podaci ispravljaju. Pri ispravku podataka u Obrascu R-S obveznik podnošenja popunjava Obrazac R-S na sljedeći način:

– na stranici A: I. Osnovni podaci i II. Podaci o obvezniku podnošenja podataka unose se istovjetni podaci kao u Obrascu R-S kojega se ispravlja, osim pod I.3. Vrsta uplate gdje se upisuje šifra za ispravak (99) i pod I.4. broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-S, gdje se upisuje broj osiguranika za koje se podaci ispravljaju,

– na stranici A: III. Kontrolni podaci po obvezniku upisuje se samo razlika između podataka na Obrascu R-S kojega se ispravlja i stvarno utvrđenog podatka,

– na stranici B: IV. Podaci po osiguranicima upisuje se samo razlika između podataka na Obrascu R-S kojega se ispravlja i stvarno utvrđenih podataka za osiguranike čiji se podaci ispravljaju.

(3) Kada nadležna ustanova ili tijelo državne uprave po izvršenom nadzoru utvrdi nepravilnost prigodom obračuna i uplate doprinosa, obveznik podnošenja podataka je dužan dostaviti novi Obrazac R-S s iskazanom odgovarajućom razlikom po osiguraniku prema zapisniku o izvršenom nadzoru prilikom plaćanja odnosne razlike, a u zakonom određenom roku. Ako se plaćanje razlike odnosi na više kalendarskih godina, novi Obrazac R-S se ispostavlja za svaku godinu posebno.

(4) Kada REGOS prigodom zaprimanja Obrasca R-S primjeti da u Obrascu R-S nedostaje neki obvezni podatak ili je podatak u njemu pogrešan, upozorit će na to obveznika podnošenja podataka i, bez zaprimanja, vratiti mu Obrazac R-S radi ispravka. U slučaju da obveznik podnošenja podataka zahtijeva zaprimanje takvog Obrasca R-S, REGOS će provesti postupak prema članku 9. Zakona.

(5) U slučaju prisilne naplate obveza, naplaćene iznose rasporedit će REGOS po osiguranicima razmjerno udjelu svakog pojedinog osiguranika prema podacima iz Obrasca R-S evidentiranog u evidenciji neusklađenih Obrazaca R-S.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na osiguranike shodno se primjenjuju i na druge osobe osigurane u određenim okolnostima iz članka 2. stavka 2. Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Prva obveza podnošenja Obrasca R-S nastaje s obračunom i uplatom obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za mjesec siječanj 2002.

Članak 10.

Obrazac R-S i drugi prilozi iz članka 3. i 6. ovoga Pravilnika otisnuti su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2002. godine.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. Ljubo Jurčić, v. r.


                             

                             

                                    Prilog 2.

ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-S

A. ŠIFRARNIK VRSTE UPLATE

     Pod I.3.- Vrsta uplate, upisuje se jedna od šifri:

     0            nema uplate,

     1            potpuna uplata,

     2            djelomična uplata,

     3            ostala primanja,

     4            uplata na najnižu osnovicu,

     5            uplata po nadzoru,

     6            uplata po sudskim presudama i vansudskim nagodbama,

     7            prisilna naplata,

     8            kamate,

     99          ispravak

B. ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA

            Pod II..5. – Vrsta obveznika , upisuje se jedna od pripadajućih šifri za obveznika podnošenja podataka na Obrasca R-S, i to:

     01          poslodavac pravna osoba

     02          poslodavac fizička osoba

     03          Hrvatski zavod za zapošljavanje

     04          Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

     5            Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

     6            nadležni centar za socijalnu skrb

     7            Republika Hrvatska

     8            poslodavac u stečajnom postupku

     9            poslodavac u likvidacijskom postupku

     10          poslodavac u sanacijskom postupku

     11          pravne i fizičke osobe, nadležne ustanove i državno tijelo za druge osobe

C. ŠIFRARNIK OSNOVE OBRAČUNA

Pod IV.4. - Osnova obračuna upisuje se šifra od devet (9) znamenaka koja ima strukturu sljedećeg oblika:

     OO I B Z SSRR:

      ! ! ! ! !

      ! ! ! ! stvarni sati rada razdoblja

      ! ! ! !

      ! ! ! vrsta doprinosa zdravstvenog osiguranja

      ! ! !

      ! ! staž s povećanim trajanjem

      ! !

      ! invalidnost

      !

      osnova osiguranja

C.1. ŠIFRARNIK OSNOVE OSIGURANJA (prve dvije znamenke pod IV.4 pod oznakom OO)

Pojedini obveznici podnošenja Obrasca R-S za šifriranje osnova osiguranja koriste šifre:

C.1.1. POSLODAVAC

     10  Za radnike u radnom odnosu za sve primitke koji se smatraju plaćom

     11 Za osobe koje se nakon završenog školovanja nalaze na ob­­vez­nom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj prak­si­ (volonteri), ako rade s punim radnim vremenom, bez obzira na to primaju li za svoj rad plaću, odnosno naknadu

     12 Za radnike koje poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pošalje u drugu državu radi obavljanja nekog posla za tog poslodavca

     13 Za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji za koje je poslodavac u prvoj godini od zaposlenja oslobođen plaćanja dijela obveznih doprinosa

     14 Za osobe ometene u psihičkom i fizičkom razvoju za koje je poslodavac oslobođen plaćanja dijela obveznih doprinosa

C.1.2. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE, NADLEŽNE USTANOVE I DRŽAVNO TIJELO

     20 Za druge osobe osigurane u određenim okolnostima za koje je propisana obveza plaćanja.

C.1.3. OBVEZNICI PODNOŠENJA PODATAKA ZA NAKNADE –UPLATA DOPRINOSA NA TERET NADLEŽNIH USTANOVA I DRŽAVNOG TIJELA HZZ

     30 Za nezaposlene osobe koje su mirovinsko osigurane i koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu i ispunjavaju uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok ne steknu uvjet staža osiguranja odnosno mirovinskog staža za priznavanje starosne mirovine ali najviše u trajanju 5 godina

     31 Za nezaposlene osobe koje su mirovinsko osigurane, koje u trenutku prestanka radnog odnosa imaju: dijete koje nije navršilo godinu dana života, odnosno blizance, treće i svako sljedeće dijete koje nije navšilo drugu godinu života.

     HZMO

     40 Za osiguranike- poljoprivrednike i članove njihovih kućanstava za doprinose koje plaća RH

     41 Za osiguranike – roditelje koji obavljaju roditeljsku dužnost u prvoj godini života djeteta za doprinose koje plaća RH

     42 Za osiguranike – invalidne osobe (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa u povećanom trajanju koji plaća RH

     43 Za zaposlene korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za pokriće doprinosa razmjernog dijela staža koji plaća RH

     44 Za osiguranike korisnike prava na profesionalnu rehabilitaciju za koje doprinos na isplaćenu naknadu plaća HZMO

     HZZO

     50 Naknada plaće za vrijeme bolovanja koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a

     51 Naknada plaće za vrijeme korištenja obveznog porodnog dopusta, koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a

     52 Naknada plaće zbog korištenja porodnog dopusta do jedne godine života djeteta koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna i naknada plaće zbog korištenja porodnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance,trojke, četvorke odnosno više djece jednake dobi, koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna

     53 Naknada plaće zbog prava na rad s polovicom radnog vremena do jedne godine života djeteta, koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna i naknada plaće zbog prava na rad s polovicom radnog vremena do tri godine života djeteta, koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna

     54 Naknada plaće za vrijeme bolovanja koja se isplaćuje nakon prestanka radnog odnosa, ako se osiguranik ozlijedio na radu ili obolio od profesionalne bolesti i koja se isplaćuje sve dok osiguranik nije radno sposoban odnosno do konačne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti i koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a i naknada plaće za vrijeme bolovanja nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom koja se isplaćuje najviše 30 dana nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a

     55 Naknada plaće za vrijeme bolovanja nakon prestanka radnog odnosa i koja se isplaćuje do isteka korištenja istog prava za vrijeme:

       bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem

       obveznog porodnog dopusta

       porodnog dopusta do jedne godine života djeteteta

       porodnog dopusta do dvije godine života djeteta, za

          blizance, trojke, četvorke odnosno više djece jednake     dobi

       posvojiteljskog dopusta

       korištenja prava na rad s polovicom radnog vremena do jedne godine života djeteta

       korištenja prava na rad s polovicom radnog vremena do tri godine života djeteta

       korištenja dopusta zbog trudnoće ili dojenja djeteta

       korištenje stanke za dojenje djeteta

     56 Naknada plaće zbog korištenja posvojiteljskog dopusta koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna

     57 Naknada plaće korisnika dopusta zbog trudnoće ili dojenja djeteta u slučaju koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna i

     naknada za odsutnost s rada zbog korištenja prava na stanku za dojenje djeteta koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna

     58 Naknada plaće zbog bolovanja iz članka 23. točka 1.i 2. te članka 23. točke 4.i 5. u slučaju stečajnog postupka poslodavca, koju isplaćuje HZZO.

     CSS

     60 Za roditelje djeteta sa težim smetnjama u razvoju koji imaju pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života, za koje doprinos na naknadu plaća nadležni centar za socijalnu skrb.

     61 Za roditelje djeteta sa težim smetnjama u razvoju koji imaju pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta za koje doprinos na naknadu plaća nadležni centar za socijalnu skrb.

C.2. ŠIFRARNIK INVALIDNOSTI

            (treća znamenke pod IV.4, pod oznakom I)

     Za šifriranje oznake invalidnosti upisuje se jedna od sljedećih šifri:

     0            Nema invalidnosti

     1            Invalid rada

     2            Invalidna osoba

     3            hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)

C.3 ŠIFRARNIK STAŽA S POVEĆANIM TRAJANJEM

            (četvrta znamenka pod IV.4, pod oznakom B)

     Za šifriranje oznake staža s povećanim trajanjem upisuje se jedna od sljedećih šifri:

     0 Nema staža s povećanim trajanjem

     1 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža osiguranja,

     2 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja,

     3 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 16 mjeseci staža osiguranja,

     4 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja,

     5 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 24 mjeseca staža osiguranja

C.4. ŠIFRARNIK VRSTA DOPRINOSA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

            (peta znamenka pod IV.4, pod oznakom Z)

     Za šifriranje oznake obveznog zdravstvenog osiguranja upisuje se jedna od sljedećih šifri:

     0 Nema osnovnog zdravstvenog osiguranja

     1 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje bez posebnih doprinosa

     2 Poseban doprinos za prava u slučaju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

     3 Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

     4 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje i posebni doprinos u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

     5 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje i posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

     6 Poseban doprinos za prava u slučaju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu bez doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje

     7 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s posebnim doprinosa za prava u slučaju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i posebnim doprinosom za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

C.5. STVARNI SATI RADA RAZDOBLJA (zadnje četiri znamenke pod IV.4 pod oznakom SSRR)

Obveznik upisuje stvarne sate rada koje je osiguranik ostvario u izvještajnom razdoblju i koji su osnova obračuna plaće. Broj sati rada upisuje se u dužini četiri broja, a posljednja znamenka označava decimalu bez decimalnog zareza (npr.: 1785 za 178,5 stvarnih sati rada u izvještajnom razdoblju).

                                       Prilog 3.

IZRAČUN I PRIMJENA KONTROLNOG BROJA
(označena polja ispod točke III.9 na stranici A Obrasca R-S)

Kontrolni broj ili HASH je zapis duljine četrdeset (40) znakova koji se programski generira iz određenog seta podataka. U ovom slučaju to je zapis generiran iz svih dostavljenih podataka na magnetnom nositelju (kompletan sadržaj formata »MN OBRAZAC R-S« koji je opisan u prilogu 4 ovog pravilnika).

Kontrolni broj generira se prema algoritmu SHA-1. Navedeni algoritam je javno dostupan i objavljen u publikaciji FIPS 180-1 (Federal Information Processing Standards). SHA algoritam služi za generiranje sažete reprezentacije bilo kojeg niza podataka, a primijenjen na nizu bajtova bilo koje duljine uvijek daje rezultat (HASH) veličine 20 bajtova. Svrha algoritma je mogućnost kontrole integriteta podataka za koje se generira HASH. Algoritam garantira da će svaka promjena orginalnog niza podataka uzrokovati generiranje drugog HASH broja. Nije moguće napraviti dva seta podataka koji daju isti HASH, a tim svojstvom algoritam osigurava integritet podataka. Ako se kasnije želi provjeriti da li se predani set podataka, za koji je prethodno izračunat HASH, u međuvremenu promijenio, ponovno se izračuna HASH i usporedi ga se sa prije zapisanim HASH-om. Ako su HASH brojevi isti, niz podataka sigurno nije mijenjan.

Nad podacima iz svih slogova datoteke »MN OBRAZAC R-S« (nad cijelom datotekom) primjenjuje se SHA algoritam koji daje 20 bajtova prezentiranih u ASCII obliku heksadecimalnog broja. Rezultat je 40 znakova koji se, pri tisku stranice A Obrasca R-S, upisuju u predviđenu rubriku. Ukoliko datoteka sadrži podatke za više obrazaca R-S (više skupina slogova 3, 5 i 7), tada se isti rezultat SHA algoritma upisuje u predviđenu rubriku na svim stranicama A svih Obrazaca R-S. Time dobivamo pisani zapis kontrolnog broja svih predanih podataka u jednoj datoteci na magnetnom nositelju. U slučaju spora između primatelja i podnositelja podataka, HASH se uvijek može ponovno izračunati i usporediti s orginalnim zapisom na stranici A Obrasca R-S.

Radi lakšeg čitanja i kontrole podataka koji se predaju na papiru, u predviđenoj rubrici za HASH na stranici A Obrasca R-S, stavlja se znak crtica (-) nakon svakih 10 upisanih znakova.

Na šalteru REGOS-a, kod primitka stranice (ili stranica) A Obrasca R-S i magnetnog nositelja s podacima, izvršiti će se od strane šalterskog službenika kontrola HASH broja izračunatog primjenom SHA algoritma pri učitavanju podataka, te njegova usporedba s HASH brojem koji je zapisan na stranici (ili stranicama) A Obrasca R-S. Ako je HASH broj identičan, podaci se službeno prihvaćaju i prosljeđuju na obradu, a podnositelj podataka je siguran da u slučaju reklamacije može dokazati koje podatke je predao. U tu svrhu preporuča se da i podnositelj u svojoj arhivi čuva svaku predanu datoteku kao i stranicu A svakog predanog Obrasca R-S.

Detaljnije informacije o algoritmu za HASH mogu se dobiti na Web-stranicama ZAP-a.

                                       Prilog 4.

FORMAT ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-S NA MAGNETNOM NOSITELJU
(»MN OBRAZAC R-S«)

Obveznik podnošenja podataka o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, isplaćenih naknada umjesto plaća i drugih naknada ili pravna odnosno fizička osoba koju on ovlasti za vođenje svojeg računovodstva, može Središnjem registru osiguranika (REGOS-u), uz naloge za plaćanje, podnijeti magnetni nositelj podataka s podacima iz Specifikacije po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (OBRAZAC R-S).

Za tu namjenu određuje se format za dostavu podataka pod nazivom »MN OBRAZAC R-S« koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu R-S. Format »MN OBRAZAC R-S« dostavlja se uz tiskani format OBRAZAC R-S Stranica A.

OPIS FORMATA »MN OBRAZAC R-S«

Format »MN OBRAZAC R-S« na magnetnom nositelju obvezno sadrži slijedeće vrste slogova :

– Tip sloga »0« - POČETNI SLOG FORMATA

– Tip sloga »3« - VODEĆI SLOG JEDNOG OBRASCA R-S

– Tip sloga »5« - SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCA R-S

– Tip sloga »7« - ZAKLJUČNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-S

– Tip sloga »9« - ZAKLJUČNI SLOG FORMATA

U daljnjem tekstu dan je opis, sadržaj i struktura svakog od navedenih slogova. Za cijeli format «MN OBRAZAC R-S« na magnetnom nositelju (sadržaj svih slogova) potrebno je generirati kontrolni broj tzv. HASH i upisati na stranicu A obrasca R-S koja se predaje na papiru (ili više stranice A ukoliko format sadrži podatke za više obrazaca R-S) prema uputama u prilogu 3 ovog pravilnika.

            Zahtjevana obilježja magnetnog zapisa:

• Format »MN OBRAZAC RS« podnosi se, do novih uputa, isključivo na DISKETI 3.5žž u obliku ASCII (tekst) datoteke.

• Svaki redak u datoteci zaključen je s kodnom sekvencom Hex(0D)+Hex(0A) = CR+LF. Zapis se dodaje iza zadnjeg podatka u svakom retku (»tip sloga«).

• Preporuka je zapis ostvariti u kodnoj stranici (CP = 1250). Za obradni sustav ovo je predodređena kodna stranica s čime se osigurava ispravno interpretiranje svih znakova tijekom faza obrade i u izvještajima. Ukoliko je zapis u datoteci pripremljen pod nekom drugom kodnom stranicom, tada će »formalna kontrola« zamjeniti s znakom »#« dijakritičke znakove (ŠĐČĆŽšđčćž) koji se ne mogu kvalitetno interpretirati.

            Ime datoteke:

Zbog pretpostavke da će neki poslovni sustavi obveznika, za pripremu formata rabiti DOS okruženje definira se format imena REGOS.RSx, pri čemu je:

REGOS = konstanta

RS = konstanta

x = redni broj (0 – 9) datoteke ukoliko se javi potreba zapisivanja više datoteka na isti magnetni nositelj (disketu)

1. POČETNI SLOG FORMATA – tip sloga 0

Određuje početak formata i pojavljuje se jednom na početku svakog formata na magnetnom nositelju podataka. Sadrži podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je formirala slog na magnetnom nositelju (obveznik - ukoliko sam podnosi obrazac odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba ukoliko predaje za jednog ili više svojih komintenata).

Podatak o matičnom broju ovlaštene osobe/obveznika (polje RS0MABR), odnosno podatak o jedinstvenom matičnom broju ovlaštene osobe/obveznika (polje RS0JMBG) je jedinstveno obilježje kojim je određena ovlaštena osoba/obveznik podnošenja OBRASCA R-S. Popunjava se ili jedan ili drugi podatak, ovisno o tipu ovlaštene osobe/obveznika, a drugi podatak popunjava se nulama.

Ukoliko se popunjava polje RS0MABR kontrolna znamenka nalazi se na 8-mjestu. Ako matični broj ima manje od 8 znamenka upisuju se vodeće nule. Ako se radi o središnjem poslovnom subjektu mjesta od 9 do 12 popunjavaju se nulama. Ako se radi o jedinici u sastavu središnjeg poslovnog subjekta, mjesta od 9 do 12 popunjavaju se rednim brojem te jedinice u sastavu.

Ukoliko se popunjava polje RS0JMBG kontrolna znamenka nalazi se na 13-om mjestu.

 

      

Red

Naziv

Opis polja

F

od

do

Broj

broj

polja

 

 

 

 

mjesta

01.

 RS0MABR

 Matični broj ovlaštene osobe

 N

 1

 12

12

 02.

 RS0JMBG

 JMBG ovlaštene osobe

 N

 13

 25

 13

 03.

 RS0NAOB

 Naziv/Prezime i ime ovlaštene osobe

 C

 26

 75

 50

 04.

 RS0ADOB

 Adresa ovlaštene osobe

 C

 76

 125

 50

05.

 RS0OSOB

 Osoba za kontakt

 C

 126

 175

 50

 06.

 RS0TELE

 Telefon za kontakt

 C

 176

 185

 10

07.

 RS0MAIL

 E-mail adresa

 C

 186

 215

 30

 08.

 RS0DTMN

 Datum formiranja MN OBRAZAC R-S DDMMGGGG

 N

 216

 223

 8

09.

 RS0OFOR

 Oznaka formata (sadržaj »RS400«)

 C

 224

 228

 5

 10.

 RS0REZE

 Rezerva

 C

 229

 399

 171

11.

 RS0TIPS

 Tip sloga

 N

 400

 400

 1

 

2. VODEĆI SLOG JEDNOG OBRASCA R-S – tip sloga 3

Određuje početak jednog OBRASCA R-S i pojavljuje se jednom na početku svakog OBRASCA R-S u formatu na magnetnom nositelju podataka.

Polja RS3MABR odnosno RS3JMBG popunjavaju se podacima obveznika prema prethodno navedenim pravilima za popunjavanje polja RS0MABR odnosno RS0JMBG za ovlaštenu osobu/obveznika.

Svi iznosi su u kunama s lipama, zaokruženi na dvije decimale i dugački 15 znakova, s time da se decimalni zarez ne upisuje (zadnje dvije znamenke označavaju decimalne vrijednosti). Iznosi se upisuju s vodećim nulama, a prvi znak u polju za iznos treba uvijek biti znak + ili vodeća znamenka ako je vrijednost pozitivna, odnosno znak – ako je vrijednost negativna.

      

Red

Naziv

Opis polja

F

od

do

Broj

broj

polja

 

 

 

 

mjesta

01.

 RS3MABR

 Matični broj obveznika

N

1

12

12

02.

 RS3JMBG

 JMBG obveznika

N

13

25

13

03.

 RS3RBSU

 Identifikator obrasca

N

26

29

4

04.

RS3NAOB

 Naziv/Prezime i ime obveznika

C

30

79

50

05.

RS3ADOB

 Adresa obveznika

C

80

129

50

06.

 RS3VROB

 Vrsta obveznika

N

130

131

2

 07.

RS3MMGG

 Mjesec i godina za koje se podnose podaci (MMGGGG)

N

132

137

6

08.

 RS3VRUP

 Vrsta uplate

N

138

139

2

 09.

 RS3BROS

 Broj osiguranika za koje se podnosi R-S

N

140

144

5

10.

 RS3OBIM

 Obračun. mjeseč. iznos (plaća i drugi

primitak/naknada/osnovica)

N

145

159

15

11.

 RS3DIOI

 Dio iznosa iz polja RS3OBIM prema kojem se vrši uplata

N

160

174

15

12.

 RS3MST1

 Mjesečna obveza doprinosa za I. stup MO

N

175

189

15

 13.

 RS3UST1

 Uplata doprinosa za I. stup MO

N

190

204

15

14.

 RS3MST2

 Mjesečna obveza doprinosa za II. stup MO

N

205

219

15

 15.

 RS3UST2

 Uplata doprinosa za II. stup MO

N

220

234

15

16.

 RS3MZDR

 Mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje

N

235

249

15

17.

 RS3UZDR

 Uplata doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje

N

250

264

15

18.

 RS3MZAP

 Mjesečna obveza doprinosa za zapošljavanje

N

265

279

15

19.

 RS3UZAP

 Uplata doprinosa za zapošljavanje

N

280

294

15

20.

RS3MPOR

 Obveza poreza na dohodak

N

295

309

15

21.

 RS3UPOR

 Uplata poreza na dohodak

N

310

324

15

22.

 RS3MPRI

 Obveza prireza porezu na dohodak

N

325

339

15

23.

 RS3UPRI

 Uplata prireza porezu na dohodak

N

340

354

15

24.

 RS3NETO

 Iznos sa isplatu (plaća i drugi primitak/nakn.)

N

355

369

15

25.

 RS3REZE

 Rezerva

C

370

399

30

26.

 RS3TIPS

 Tip sloga

N

400

400

1

 

3. SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE – tip sloga 5

Pojedinačnom transakcijom označavaju se podaci po osiguranicima. Ovaj tip sloga pojavljuje se najmanje jednom u sklopu svakog OBRASCA R-S na formatu.

      

Red

Naziv

Opis polja

F

od

do

Broj

broj

pollja

 

 

 

 

mjesta

01.

RS5JMBG

 JMBG osiguranika

N

1

13

13

02.

 RS5IMPR

 Prezime i ime osiguranika

C

14

43

30

03.

RS5GROP

 Šifra općine/grada

N

44

47

4

04.

RS5OSOB

 Osnov obračuna

CN

48

56

9

05.

RS5RAZD

 Razdoblje s istim osnovom obračuna

N

57

60

4

06.

RS5OBIM

 Obračunati mjesečni iznos (plaća i drugi primitak/naknada/osnovica)

N

61

75

15

07.

 RS5DIOI

 Dio iznosa iz polja RS5OBIM prema kojem se vrši uplata

N

76

90

15

08.

 RS5UST1

 Uplata obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje I. stup

N

91

105

15

09.

 RS5UST2

 Uplata obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje II. stup

N

106

120

15

10.

RS5UZDR

 Uplata obveznog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje

N

121

135

15

11.

RS5UZAP

 Uplata obveznog doprinosa za zapošljavanje

N

136

150

15

12.

RS5PROS

 Uplaćene premije osiguranja

N

151

165

15

13.

 RS5ODBI

 Osobni odbitak

N

166

180

15

14.

RS5UPOR

 Uplata poreza na dohodak

N

181

195

15

15.

 RS5UPRI

 Uplata prireza porezu

N

196

210

15

16.

RS5NETO

 Iznos za isplatu (plaća i drugi primitak/naknada)

N

211

225

15

17.

 RS5REZE

 Rezerva

C

226

399

174

18.

 RS5TIPS

 Tip sloga

C

400

400

1

                                                                                                     

 

Svi iznosi su u kunama s lipama, a popunjavaju se prema prethodno navedenom pravilu za popunjavanje iznosa u slogu tipa 3.

4. ZAKLJUČNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-S – tip sloga 7

Određuje kraj jednog OBRASCA R-S i pojavljuje se jednom na kraju svakog OBRASCA R-S u formatu na magnetnom nositelju podataka.


Red

Naziv

Opis polja

F

od

do

Broj

broj

pollja

 

 

 

 

mjesta

01.

 RS7JMBG

 Matični broj obveznika

N

1

12

12

02.

 RS7JMBG

 JMBG obveznika

N

13

25

13

03.

 RS7RBSU

 Identifikator obrasca

N

26

29

4

04.

 RS7BRSL

 Broj slogova tipa 5 koji se pojavljuju u ovom obrascu

N

30

34

5

05.

 RS7DTRS

 Datum formiranja obrasca R-S (DDMMGGGG)

N

35

42

8

06.

 RS7REZE

 Rezerva

C

43

399

357

07.

 RS7TIPS

 Tip sloga

N

400

400

1

 

5. ZAKLJUČNI SLOG FORMATA – tip sloga 9

Određuje kraj formata i pojavljuje se jednom na kraju svakog formata na magnetnom nositelju podataka.

Predviđeno polje za digitalni potpis koristit će se, za one korisnike koji se odluče za ovakav način identifikacije, nakon donošenja zakona o digitalnom potpisu i na način koji će biti propisan posebnim uputama.

Ako na magnetnom nositelju zapisa, nakon završenog prijepisa na magnetni nositelj odnosno završene »sesije« prijenosa formata, ne postoji ovaj tip sloga, format nije uredno primljen i potrebno je ponoviti prijepis (»sesiju«).

      

Red

Naziv

Opis polja

F

od

do

Broj

broj

pollja

 

 

 

 

mjesta

01.

RS9MABR

 Matični broj ovlaštene osobe

N

1

12

12

02.

 RS9JMBG

 JMBG ovlaštene osobe

N

13

25

13

03.

RS9DTMN

 Datum formiranja MN OBRAZAC R-S DDMMGGGG

N

26

33

8

04.

 RS9BROJ

 Broj R-S obrazaca u formatu

N

34

36

3

05.

 RS9REZE

 Rezerva

C

37

271

235

06.

 RS9DIGP

 Digitalni potpis

CN

272

399

128

07.

 RS9TIPS

 Tip sloga

N

400

400

1

 

                                       Prilog 5.

POPIS GRADOVA I OPĆINA S PRIPADAJUČIM ŠIFRAMA *)