Izmjene sudskog poslovnika

NN 118/2001 (27.12.2001.), Izmjene sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA,

UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1995

Na teme­lju članka 43. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00 i 67/01), donosim

IZMJENE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine« br. 80/97 u 20/98) u članku 267. stavku 2. iza riječi »postupka« riječi »ili je određen prekid postupka« zamje­njuju se riječima »ili je posebnim zakonom (članak 184a. i 184b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima – »Narodne novine«, broj 112/99) određen prekid postupka«.

Stavak 4. mije­nja se i glasi:

»Predmeti u kojima je doneseno rješe­nje o prekidu postupka označit će se kao riješeni, nakon što rješe­nje o prekidu postupka postane pravomoćno, a predmeti u kojima je postupak prekinut po posebnom zakonu stavit će se u popis (kalendar) na rok koji određuje sudac. Ako taj rok nije određen, sudska će pisarnica vratiti spis sudu radi naknadnog određiva­nja odnosno produ­lje­nja roka.«

Stavak 5. briše se.

Dosadaš­nji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

Iza stavka 8. koji postaje stavak 7., dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Predmet u kojem je došlo do zastare kaznenog postupka smatra se dovršenim, ali se ne označuje kao riješen predmet, već se u odje­ljku »primjedba« upisuje riječ »zastara« i podvlači vodoravnom crtom u crvenoj boji.«

Članak 2.

Ove Izmjene Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/95-01/77
Urbroj: 514-05-01/1-01-3
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.