Odluka o izmjenama Odluke o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana

NN 118/2001 (27.12.2001.), Odluka o izmjenama Odluke o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1996

Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 164/98 i 105/99, 54/00, 73/00, 127/00), članka 25. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je na 4. sjednici 20. prosinca 2001. godine

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o dopuŠtenoj visini tehnoloŠkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana

Članak 1.

U Odluci o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana (»Narodne novine« br. 21/2000) u članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

                                                                                                                                                                                                                                                                              Stopa

                                                                                       (%)

“3. U djelatnosti prerade duhana:

     Skladišni manjak (kalo, rasip, kvar i lom) duhana                 3,8

     Skladišni manjak (kalo, rasip, kvar i lom)

     reprodukcijskog materijala                                                  2,0

     Procesni kalo, rasip, kvar i lom duhana u postupku

     pripreme, izrade i pakiranja cigareta                                    7,0

     Procesni kalo, rasip, kvar i lom reprodukcijskog

     materijala korištenih u postupku pripreme duhana,

     izrade filter štapića i izrade cigareta                                      6,0

     Procesni kalo, rasip, kvar i lom reprodukcijskog

     materijala u postupku proizvodnje cigareta                          3,0.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: I – 5228/1-2001.

Zagreb, 20. prosinca 2001.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.