Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN 118/2001 (27.12.2001.), Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

 

1997

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 66/91 i 73/91) i članka 76. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94. – pročišćeni tekst 108/95, 19/96 i 64/01) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 4. sjednici 20. prosinca 2001. godine donosi

O D L U K U

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE

KOMORE U 2002. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Komora) u 2002. godini, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore, te tijelo ovlašteno za nadzor nad obračunom i naplatom obveza utvrđenih Odlukom.

Članak 2.

Sredstva za rad Komore u 2002. godini osiguravat će se iz sljedećih izvora:

• članarine,

• doprinosa,

• prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

• prihoda od vlastite djelatnosti,

• drugih izvora.

Članarinu i doprinos iz stavka 1. ovog članka, članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Članarina iz članka 2. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke, koju su dužne plaćati članice Komore utvrđuje se ovisno o veličini članice.

Veličina članice određuje se na temelju klasifikacije poduzetnika iz članka 16. stavak 2., 3., 4., i 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 90/92) (u daljnjem tekstu: mali, srednji i veliki poduzetnici).

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

• male poduzetnike                                55,00 kuna,

• srednje poduzetnike                       1.500,00 kuna,

• velike poduzetnike                          5.500,00 kuna.

Članak 5.

Visinu godišnje obveze članice Komore po osnovi doprinosa iz članka 2. stavak 1. podstavak 2., čini njen ukupni prihod iskazan u Računu dobiti i gubitaka za 2000. godinu pomnožen sa stopom od 0,01 %.

Članak 6.

Članarinu i doprinos utvrđen ovom Odlukom, članice Komore dužne su uplaćivati mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to na račune 30100-842-000-5262 za članarinu i 30100-842-000-5278 za doprinos, a sukladno Naredbi o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2001. godini (»Narodne novine« br. 10/01).

Članak 7.

Članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2001. i 2002. godini dužne su plaćati članarinu sukladno članku 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

Članak 8.

Članice Komore iz članka 2. stavak 3. i 4. Zakona o Hrvat­skoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 66/91 i 73/91) dužne su plaćati članarinu na način utvrđen člankom 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa utvrđenih ovom Odlukom provodi Porezna uprava.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Broj: I – 5224/1-2001.

Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.