Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna

NN 119/2001 (28.12.2001.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2002

Na teme­lju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA

Članak 1.

U članku 1. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, br. 96/94 i 108/96) riječ »računovodstvene« zamje­njuje se riječju »poslovne«, a iza riječi »prihoda« dodaju se riječi »i primitaka, rashoda«.

Članak 2.

Članak 2. mije­nja se i glasi:

»Odredbe ove Uredbe se odnose na državni proračun, proračune jedinica lokalne i re­gionalne (područne) samouprave, izvanproračunske fondove, tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne i re­gionalne (područne) samouprave, ustanove u djelatnosti zdravstva, kao i druge pravne osobe koje se teme­ljem posebnih propisa financiraju iz proračuna (u da­lj­njem tekstu: proračun i proračunski korisnici).«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza riječi »primitaka« dodaje se riječ »rashoda« i stav­lja zarez, a iza riječi »izdataka« brišu se riječi »i drugih isplata«.

Članak 4.

Ispred članka 6. podnaslov teksta mije­nja se i glasi: »2. Poslovne k­njige i k­njigovodstvene isprave«.

U članku 6. stavku 1. riječ »Računovodstvene« zamje­njuje se riječju »Poslovne«, a tekst u zagradi »(k­njiga prihoda i izdataka i k­njiga imovine obveza i izvora vlasništva)« briše se.

U članku 6. stavak 2. mije­nja se i glasi: »(2) Vrste, oblik i sadržaj obveznih pomoćnih k­njiga iz stavka 1. ovog članka ministar će odrediti Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu«.

U članku 6. stavak 3. se briše.

Članak 5.

U članku 7. u stavku 1. i 2. riječ »Računovodstvene« zamje­njuju se riječju »Poslovne«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. riječ »računovodstvene« zamje­njuje se riječju »poslovne«.

U stavku 3. riječ »Računovodstvene« zamje­njuju se riječju »Poslovne«, a iza riječi »najma­nje« brišu se dvotočka i alineje 1. i 2. i dodaju riječi »6 godina«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. riječ »računovodstvenih« zamje­njuje se riječju »poslovnih«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. riječ »računovodstvene« zamje­njuje se riječju »poslovne«.

U stavku 2. iza riječi »pisani« stav­ljaju se riječi »ili memorirani elektronički«.

U stavku 3. riječ »računovodstvene« zamje­njuje se riječju »poslovne«.

U stavku 5. riječ »računovodstvenu« zamje­njuje se riječju »poslovnu«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 3. iza riječi »obuhvaća« stav­ljaju se riječi »razrede i«.

U stavku 5. tekst »Pravilnik o računskom planu proračuna« zamje­njuje se tekstom »Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu«.

U stavku 6. iza riječi »organizaciji« dodaju se riječi »ili osobi«.

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. riječ »računovodstveni« zamje­njuje se riječju »poslovni«.

Članak 11.

Ispred članka 13. u podnaslovu 3. umjesto riječi »izdataka« stav­lja se riječ »rashoda«.

U članku 13. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»(1) Priznava­nje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te­me­lji se na modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja«.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»(2) Modificirano računovodstveno načelo nastanka događa­ja znači da se:

– ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine

– ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine

– dugotrajna nefinancijska imovina čija pojedinačna nabavna vrijednost ne premašuje 1.000,00 kuna razvrstava se u sitni inventar i opisuje se jednokratno

– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini ­njene nabavne vrijednosti,

– prihodi priznaju prema kriteriju mjer­ljivosti i raspoloživosti. Prihodi su mjer­ljivi kada se mogu vrijednosno iskazati, a raspoloživi kada su naplaćeni u razdob­lju na koje se odnose,

– rashodi se priznaju na teme­lju nastanka poslovnog događaja (obveza) u razdob­lju na koje se odnose,

– donacije nefinancijske imovine izravno se evidentiraju kao promjene vlastitih izvora«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 12.

U članku 14. stavak 1. mije­nja se i glasi:

(1) »Procjena imovine, obveza i izvora vlasništva obav­lja se po modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška«.

U stavku 2. riječi »Dugotrajna i kratkotrajna« zamje­njuju se riječju »Nefinancijska«.

U stavku 3. riječi »porez na promet« zamje­njuju se riječima »porez na dodanu vrijednost«, a riječ »izdatke« zamje­njuje se riječju »troškove«.

U stavku 4. riječi »porez na promet« zamje­njuju se riječima »porez na dodanu vrijednost«.

U stavku 8. riječ »izdatak« zamje­njuje se riječju »rashod«.

Stavak 9. briše se.

Članak 13.

U članku 15. stavak 4. briše se.

Članak 14.

U članku 24. ispred riječi »ovlašćuje« dodaje se broj »(1)«, a iza stavka 1. dodaju se stavci (2) i (3) koji glase:

»(2) Ministar financija može odrediti da se obveze iz 2001. i ranijih godina plaćene početkom 2002. godine iz prihoda i primitaka ostvarenih do kraja 2001. godine priznaju kao izdaci za 2001. godinu.

(3) Zbog promjene računovodstvenog koncepta nepodmirene obveze s karakterom rashoda iskazane u bilanci na dan 31. prosinca 2001. godine, priznavat će se kao rashodi u izvještajnom razdob­lju u kojem budu podmirene (plaćene)«.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 401-01/94-01/02
Urbroj: 5030120-01-1
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.