Uredba o dopunama Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

NN 119/2001 (28.12.2001.), Uredba o dopunama Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


2003

Na teme­lju članka 12. stavka 1. i članka 29. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2001. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O SPAJANJU JAVNIH USTANOVA RESTAURATORSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Uredbi o spaja­nju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 2/97) u članku 4. iza podstavka 4. dodaju se novi podstavci 5. i 6. koji glase:

– izrada idejnog rješe­nja, te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za zaštitne radove i obnovu građevine koja je nepokretno kulturno dobro

– stručni i konzervatorski nadzor nad izvođe­njem zaštitnih radova i obnove građevina koje su nepokretno kulturno dobro.

Dosadaš­nji podstavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podstavci 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 373-03/01-01/01
Urbroj: 5030108-01-1
Zagreb, 27. prosinca 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.