Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo

NN 119/2001 (28.12.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo

ministarstvo financija

2013

Na temelju članka 16. Zakona o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, br. 51/94. i 107/2001.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PIVO

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, broj 59/94., 109/96. i 46/98.), u članku 2. stavku 1. i 2. riječi: »ispostavi Porezne uprave» zamjenjuju se riječju: »carinarnici«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. i 4. riječi: «ispostavi Porezne uprave» zamjenjuju se riječju: »carinarnici«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Mjesečno i godišnje izvješće podnosi se carinarnici čija je nadležnost utvrđena posebnim propisima. Izvješća se dostavljaju dostavom ili poštom preporučeno.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. i 4. riječi: »ispostavi Porezne uprave« zamjenjuju se riječju: »carinarnici«.

Članak 4.

U obrascima IZ-PI i MI-PI koji su sastavni dio Pravilnika riječi »PODRUČNI URED« zamjenjuju se riječju: »CARINARNICA«.

Članak 5.

Mjesečno izvješće za prosinac 2001. i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 410-19/01-01/637
Urbroj: 513-07/01-1
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.