Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u H

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u H

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

249

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/98, Urbroj: 50304/2-02-01 od 11. siječ­nja 2002. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. IVICU TOMIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kra­ljevini Jordan, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-231/2
Zagreb, 23. siječ­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.