Odluka o postavljenju Borisa Mitrovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o postavljenju Borisa Mitrovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

250

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/145, Urbroj: 50304/2-02-01 od 11. siječ­nja 2002. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam BORISA MITROVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Tajland, sa sjedištem u Džakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-230/2
Zagreb, 23. siječ­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.