Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja

NN 1/2002 (3.1.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

24

Na teme­lju članka 5. stavka 2. Zakona o normizaciji (»Na-rodne novine», broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPĆIM UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI OVLAŠTENI LABORATORIJI I OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA PROVEDBU POTVRĐIVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA OVLAŠĆIVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine«, broj 83/98, 126/00), u da­lj­njem teksu »Pravilnik«, u članku 2. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Opći uvjeti za dobiva­nje ovlašte­nja koje moraju zadovo­ljiti laboratoriji određeni su normom HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposob­ljenost ispitnih i umjernih laboratorija.«

Članak 2.

Članak 8. stavak 1. Pravilnika mije­nja se i glasi:

»Imenovani ocjenite­lji iz članka 7. stavak 1. ovog pravilnika ocje­njuju zadovo­ljava­nje uvjeta određenih normama iz članka 2. ovog pravilnika i ocje­njuju stručnu osposob­ljenost podnosite­lja zahtjeva za traženo područje ovlašte­nja.«

Članak 3.

Članak 17. Pravilnika mije­nja se i glasi:

»Rješe­nja o ovlašte­nju laboratorija dodije­ljena prema normi HRN EN 45001 Opći kriteriji za rad ispitnih laboratorija, sukladno članku 11. Pravilnika, vrijede do dana naznačenog u rješe­nju o ovlašte­nju.«

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/98-02/2
Urbroj: 558-04/11-01-1
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.