Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 2/2002 (8.1.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

68

Na teme­lju članka 80. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 97/93.) ministar unutar­njih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza te ministrom zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 54/95.), u članku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Tranzit nafte i naftnih derivata kroz Republiku Hrvatsku, zbog ekoloških razloga može se obav­ljati samo cjevovodom, že­ljeznicom te pomorskim i riječnim putem«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-75-60199/1-01
Zagreb, 3. listopada 2001.

Ministar
Šime Lučin, v. r.