Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica

NN 2/2002 (8.1.2002.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

70

Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 60/92, 26/93 i 29/94) ministar zdravstva, donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme radnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica.

Članak 2.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, najmanje:

1. doktora medicine specijalista epidemiologije

2. jednog zdravstvenog radnika srednje stručne spreme – administratora.

Članak 3.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proiz­vodnji ili prometu namirnica zdravstvena ustanova mora osigurati najmanje:

1. jednog diplomiranog tehnologa ili biotehnologa iz pod­ručja proizvodnje namirnica odnosno ispitivanja zdravstvene is­prav­nosti namirnica;

2. jednog diplomiranog sanitarnog inženjera ili sanitarnog inže­njera.

Radnike iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, zdravstvena ustanova može osigurati i u suradnji s drugom zdravstvenom ustanovom, Hrvatskim Crvenim križem, pravnom osobom registriranom za izobrazbu zdravstvenih djelatnika, pravnom osobom koja na industrijski način proizvodi namirnice ili nadležnim tijelom državne uprave.

Članak 4.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati sljedeću opremu i nastavna pomagla:

1. grafoskop,

2. dijaprojektor,

3. odgovarajuću zbirku fotografija ili dijapozitiva,

4. odgovarajuće platno za projiciranje,

5. odgovarajući broj priručnika verficiranih od Ministarstva zdravstva.

Članak 5.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u pro­izvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora ima­ti najmanje sljedeće prostorije:

1. prostoriju za održavanje nastave koja udovoljava u pogledu higijensko-tehničkih uvjeta prostorija namijenjenih za učio­nice, opremljenu s prikladnim namještajem (stolovi i stolice) i samostalno osvijetljenom školskom tablom,

2. dva sanitarna čvora odvojeno za potrebe ženskih i muških polaznika.

Članak 6.

Rješenje kojim se utvrđuju uvjeti iz članka 2. – 5. ovog Pravilnika donosi ministar zdravstva, a ispunjenje uvjeta utvrđuje za to imenovano Povjerenstvo.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osniva ministar zdravstva.

Rješenja iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova koje mogu provoditi zdravstveni odgoj donesena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti istekom šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine« br. 23/94 i 94/00).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/0254
Urbroj: 534-04-03-01-1
Zagreb, 28. prosinca 2001.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić,  dr. med., v. r.