Ispravak Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S

NN 2/2002 (8.1.2002.), Ispravak Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S

98

Nakon uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su tiskarske pogreške u Pravilniku o sadržaju obrasca R-S objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 118 od 27. prosinca 2001. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA R-S

U članku 2. umjesto oznake »2)« treba stajati oznaka »(2)«.

U članku 3. točka III.1. treba glasiti »OBRAČUNATI MJE­SEČNI IZNOS (PLAĆA I DRUGI PRIMITAK/NAKNADA/OSNOVICA)«.

U Prilogu 2. A. ŠIFRARNIK VRSTE UPLATE treba glasiti:

»Pod I.3. – Vrsta uplate, upisuje se jedna od šifri:

00  nema uplate,

01  potpuna uplata,

02  djelomična uplata,

03  ostala prima­nja,

04  uplata na najnižu osnovicu,

05  uplata po nadzoru,

06  uplata po sudskim presudama i vansudskim nagodbama,

07  prisilna naplata,

08  kamate,

99  ispravak«  ispravak«U Prilogu 2. B. ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA POD­NOŠENJA PODATAKA treba glasiti:

»Pod II.5. – Vrsta obveznika, upisuje se jedna od pripa­dajućih šifri za obveznika podnoše­nja podataka na Obrascu R-S, i to:

01 poslodavac pravna osoba

02 poslodavac fizička osoba

03 Hrvatski zavod za zapoš­ljava­nje

04 Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje

05 Hrvatski zavod za zdravstveno osigura­nje

06 nadležni centar za socijalnu skrb

07 Republika Hrvatska

08 poslodavac u stečajnom postupku

09 poslodavac u likvidacijskom postupku

10 poslodavac u sanacijskom postupku

11 pravne i fizičke osobe, nadležne ustanove i državno tijelo za druge osobe«

U Prilogu 2. C. ŠIFRARNIK OSNOVE OBRAČUNA treba glasiti:

»Pod IV.4. – Osnova obračuna upisuje se šifra od devet (9) znamenaka koja ima strukturu s­ljedeće­g oblika:

OO I B Z SSRR:

  !   !  !  !    !

  !   !  !  !    stvarni sat rada razdob­lja

  !   !  !  !   

  !   !  !  vrsta doprinosa zdravstvenog osigura­nja

  !   !  !

  !   !  staž s povećanim traja­njem

  !   !

  !   invalidnost

  !

  osnova osigura­nja

U Prilogu 2. u točki C.1.3. riječi »HZZ« tru 2. u točki C.1.3. riječi »HZZ« tr:p>

U Prilogu 2. u točki C.2. u tekstu unutar zagrade umjesto riječi »znamenke« treba stajati riječ »znamenka«.

U Prilogu 4. u točki 2. tekst »odnosno znak – ako je vrijednost ne­gativna« treba stajati »ispred Tablice«.

U Prilogu 4. u točki 3. u stavku 1 umjesto riječi »osiguran« treba stajati riječ »osiguranicima«.

U prilogu 4. u točki 3. tekst »Svi iznosi u kunama i lipama, a popu­njavaju se prema prethodno navedenom pravilu za popu­njava­nje iznosa u slogu tipa 3.« treba stajati ispred Tablice.

U Prilogu 4. točka 4. u tekstu Tablice umjesto riječi »Naziv pol­lja« trebaju stajati riječi »Naziv po­lja«.

U prilogu 4. točka 4. u Tablici pod rednim brojem 01 umjesto »RS7JMBG« treba stajati »RS7MABR«.

U Prilogu 4. točki 5. u tekstu Tablice umjesto riječi »Naziv pol­lja« trebaju stajati riječi »Naziv po­lja«.

U Prilogu 5. masnim slovima treba biti otisnut naziv grada pod rednim brojem 47, 103 i 391.

U Prilogu 5. nemasnim slovima treba biti otisnut naziv općine pod rednim brojem 49 do 56, te 105 do 116.

Urbroj: 50501-02-7
Zagreb, 7. siječ­nja 2002.

Glavna urednica
S­nježana Bagić, v. r.