Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara

NN 3/2002 (11.1.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

101

Na teme­­­lju članka 47. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financira­­­nju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 59/01.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA

Članak 1.

U uvodnom dijelu Pravilnika o priređiva­­­nju zabavnih igara (»Narodne novine«, br. 86/01.) riječi: »članka 27. stavak 3.« zamje­­­njuju se riječima: »članka 47. Zakona o izmjenama i dopunama«.

Članak 2.

Članak 1. mije­­­nja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o financira­­­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00. i 59/01.) u dijelu koji se tiče poreza na automate za zabavne igre.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza riječi (atest) briše se točka i dodaju riječi: »koji važi jednu godinu i mora se obnoviti prije isteka toga roka:«.

Članak 4.

U članku 7. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Nadzorna markica (na­­­ljepnica) pravokutnog je oblika, veli­čine 13x8 cm. Tiska se u pet boja, od kojih je grb Republike Hrvatske u boji, a tekst ispisan crnom bojom.«

Članak 5.

Članak 9. mije­­­nja se i glasi:

»Ministarstvo financija – Porezna uprava preuzima mjesečne nadzorne na­­­ljepnice (markice) od tiskare i pohra­­­njuje ih u Središ­­­nji ured Porezne uprave, a odatle se isporučuju u područne urede Porezne uprave, o čemu se vodi evidencija.«

Članak 6.

Dosadaš­­­nji članak 14. postaje članak 13.

Članak 7.

U cijelom tekstu Pravilnika o priređiva­­­nju zabavnih igara (»Narodne novine«, br. 86/01.) riječi: »automati za zabavu« u određenom padežu zamje­­­njuju se riječima: »automati za zabavne igre« u odgovarajućem padežu, a riječi: »markica« i »nadzorna markica« u određenom padežu zamje­­­njuju se riječima: »nadzorna na­­­ljepnica (markica)« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01-/01-01/340
Urbroj: 513-07/02-3
Zagreb, 7. siječ­­­nja 2002.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.