Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske

NN 3/2002 (11.1.2002.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

106

Teme­ljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95),  a u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet (»Narodne novine«, br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

I.

U točki I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske (»Narodne novine«, br. 102/96) u podtočki 3. briše se »11) luka Kaštela«, a iza točke 40 dodaje se:

»41) luka Kaštel Lukšić

42) luka Kaštel Kambelovac

43) luka Kaštel Gomilica

44) luka Kaštel Sućurac

45) luka Kaštel Stari

46) luka Splitska

47) luka Gradac«.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/74
Urbroj: 530-03-01-2
Zagreb, 3. siječ­nja 2002.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.