Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka

NN 4/2002 (16.1.2002.), Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

131

Na teme­lju članka 11. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 48/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. siječ­nja 2002. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LOKACIJA POSTAJA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije postaja u državnoj mreži za trajno praće­nje kakvoće zraka na teritoriju države.

Članak 2.

Prostorne lokacije postaja za mjere­nje pozadinskog onečišće­nja, re­gionalnog i prekograničnog da­ljinskog prijenosa, te mjere­nja u okviru međunarodnih obveza države jesu:         

PROSTORNA

LOKACIJA


ŽUPANIJA

           GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

 

sjeverna

širina

istočna

dužina

Desinić

Krapinsko-zagorska

46°08’

15°45’

 

Bilogora

Požeško-slavonska

45°53’

17°12’

 

Karojba

Istarska

45°18’

13°48’

 

Zavižan

Ličko-se­njska

44°49’

14°59’

 

Ravni kotari

Šibensko-kninska

44°02’

16°12’

 

Komiža

Splitsko-dalmatinska

43°03’

16°04’

 

Srđ

Dubrovačko-

 

 

 

 

-neretvanska

42°39’

18°08’

 

Članak 3.

Prostorne lokacije postaja za mjere­nje kakvoće zraka na podru­čjima nacionalnih parkova, parkova prirode, zaštićenih područja, osjet­ljivih okolišnih sustava, te kulturnog i prirodnog nas­lijeđa jesu:

PROSTORNA

LOKACIJA


ŽUPANIJA

           GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

 

sjeverna

širina

istočna

dužina

Dugi otok

Zadarska

43°56’

15°06’

 

Delta Neretve

Dubrovačko-

 

 

 

 

-neretvanska

43°01’

17°29’

 

Plitvička

 

 

 

 

jezera

Ličko-se­njska

44°53’

15°38’

 

Ris­njak

Primorsko-goranska

45°26’

14°37’

 

Kopački rit

Osječko-bara­njska

45°41’

18°49’

 

Članak 4.

Prostorne lokacije postaja za mjere­nje onečišće­nja zraka u nase­ljima i industrijskim područjima jesu:

PROSTORNA

LOKACIJA


ŽUPANIJA

           GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

 

sjeverna

širina

istočna

dužina

Zagreb – 1

Grad Zagreb

45°48’

15°56’

 

Zagreb – 2

Grad Zagreb

45°46’

16°00’

 

Zagreb – 3

Grad Zagreb

45°50’

16°02’

 

Rijeka – 1

Primorsko-goranska

45°20’

14°25’

 

Rijeka – 2

Primorsko-goranska

45°19’

14°29’

 

Sisak – 1

Sisačko-moslavačka

45°29’

16°16’

 

Kutina – 1

Sisačko-moslavačka

45°29’

16°47’

 

Kaštelanski

 

 

 

 

za­ljev – 1

Splitsko-dalmatinska

43°33’

16°26’

 

Split – 1

Splitsko-dalmatinska

43°31’

16°27’

 

Osijek – 1

Osječko-bara­njska

45°33’

18°43’

 

Članak 5.

Mjere­nje pokazate­lja onečišćenosti zraka na postajama iz članka 2., 3. i 4. ove Uredbe obav­lja se prema propisanom programu mjere­nja kakvoće zraka, načinu mjere­nja i prikup­lja­nja mjernih rezultata, te načinu provjere kakvoće mjere­nja i mjernih rezultata, kao i načinu obrade i prikaza mjernih rezultata, sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

U ci­lju provođe­nja mjere­nja, osigura­nja prikup­ljenih mjernih rezultata te obrade i prikaza rezultata iz stavka 1. ovoga članka, postaje moraju biti oprem­ljene mjernim instrumentima, informatičkom opremom za prikup­lja­nje, obradu i prijenos mjernih rezultata, te ostalom potrebnom infrastrukturom.

Članak 6.

Postaje iz članka 2. 3. i 4. ove Uredbe uspostav­ljaju se ­s­ljedećim redoslijedom:

     

POSTAJA

POSTAJA

 1. Zagreb – 1

12. Zagreb – 2

 2. Kaštelanski za­ljev – 1

13. Split – 1

 3. Sisak – 1

14. Osijek – 1

 4. Karojba

15. Rijeka – 2

 5. Kopački rit

16. Plitvička jezera

 6. Kutina – 1

17. Zagreb – 3

 7. Rijeka – 1

18. Komiža

 8. Ris­njak

19. Bilogora

 9. Srđ

20. Dugi otok

10. Desinić

21. Delta Neretve

11. Ravni kotari

22. Zavižan

 

Postaje iz stavka 1. ovoga članka uspostavit će se do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 7.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe­nja vodi imenik o postajama u državnoj mreži za trajno praće­nje kakvoće zraka.

Imenik sadrži:

– naziv i identifikacijski broj postaje,

– datum uspostave postaje,

– naziv pravne osobe koja obav­lja mjere­nje kakvoće zraka,

– geografski položaj i nadmorsku visinu postaje,

– područje pokrivenosti mjere­njima pokazate­lja kakvoće zraka (lokalna industrija, nase­lje, grad, nenase­ljeno područje, županija, država),

– vrstu postaje (urbana, industrijska, pozadinska),

– namjenu postaje (lokalna, nacionalna, međunarodna),

– podatke o lokalnom okolišu/morfologiji krajobraza,

– podatke o izvorima onečišćava­nja zraka,

– podatke o mjernim postupcima i provjeri kakvoće mjere­nja,

– podatke o rezultatima mjere­nja pokazate­lja kakvoće zraka i/ili posrednih pokazate­lja kakvoće zraka,

– ostale podatke značajne za rad postaje.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/01-01/01
Urbroj: 5030115-02-2
Zagreb, 10. siječ­nja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.