Odluka o prestanku rada gospodarskih jedinica "Ivančica", Kaznionice u Lepoglavi, "Odra", Kaznionice u Turopolju, "Valtura", Kaznionice u Valturi, te dijelova gospodarskih jedinica "Orljava" u Kaznion

NN 4/2002 (16.1.2002.), Odluka o prestanku rada gospodarskih jedinica "Ivančica", Kaznionice u Lepoglavi, "Odra", Kaznionice u Turopolju, "Valtura", Kaznionice u Valturi, te dijelova gospodarskih jedinica "Orljava" u Kaznion

Vlada Republike Hrvatske


134

Na teme­lju članka 183. stavka 3. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001 i 67/2001), te članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. siječ­nja 2002. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU RADA GOSPODARSKIH JEDINICA »IVANČICA«, KAZNIONICE U LEPOGLAVI, »ODRA«, KAZNIONICE U TUROPOLJU, »VALTURA«, KAZNIONICE U VALTURI, TE DIJELOVA GOSPODARSKIH JEDINICA »ORLJAVA« U KAZNIONICI U POŽEGI I »LIPOVICA« U KAZNIONICI U LIPOVICI – POPOVAČI

I.

Utvrđuje se da gospodarske jedinice »Ivančica«, Kaznionice u Lepoglavi; »Odra«, Kaznionice u Turopo­lju i »Valtura«, Kaznionice u Valturi prestaju s radom danom stupa­nja na snagu Ured­be o izmjenama i dopunama Uredbe o unutar­njem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

II.

Istim danom prestaju s radom i dijelovi gospodarskih jedinica »Or­ljava« u Kaznionici u Pože­gi i »Lipovica« u Kaznionici u Lipovici – Popovači, i to:

1. U gospodarskoj jedinici »Or­ljava« sljedeće djelatnosti:

– po­ljoprivredna – po­ljoprivredni pogon (ratarstvo, stočarstvo, vrtlarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo, te prerada po­ljoprivrednih proizvoda),

– građevinska grupa,

– vozni park,

– automehaničarska radionica,

– stolarija,

– restoran društvene prehrane,

– maloprodaja voća i povrća,

– obav­lja­nje javnog prijevoza,

– proizvod­nja dijelova za šted­njake i peći (preša­nje limova) odnosno plastična obrada metala (limova),

– maloprodaja prehrambenih namirnica i drugih proizvoda u kantinama za potrebe osuđenih osoba u Kaznenom zavodu u Pože­gi.

2. U gospodarskoj jedinici »Lipovica« s­ljedeće djelatnosti:

– po­ljoprivreda i stočarstvo,

– veleprodaja i maloprodaja,

– opekarski proizvodi u pogonima na ciglanama-pogonima u Popovači, Ludini i Do­njoj Vlahinički,

– proizvod­nja u po­ljoprivredi – ratarstvo i voćarstvo,

– ugostite­ljska djelatnost – priprema­nje hrane i pruža­nje usluga prehrane te priprema­nje i usluživa­nje pićem i napitcima.

III.

Prava i obveze proizašle iz poslova­nja gospodarskih jedinica iz točke I. ove Odluke, te djelatnosti gospodarskih jedinica »Or­ljava«, Kaznionice u Pože­gi i »Lipovica«, Kaznionice u Lipovici – Popovači iz točke II. ove Odluke, preuzet će kaznionice u čijem sastavu su osnovane, odnosno poslovale, s k­njigovodstvenim sta­njem na dan 31. prosinca 2001. godine.

IV.

Ovu Odluku provest će Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

V.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 730-04/01-01/01
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 10. siječ­nja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.