Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

NN 7/2002 (23.1.2002.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA

 

201

Na teme­lju točke 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osniva­nju Posebnog računa za kreditira­nje razvitka i obnove po­ljo­privrede (»Narodne novine«, br. 54/96, 51/97 i 89/00) ministar po­ljoprivrede i šumarstva i ministar financija, donose

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu korište­nja sredstava za razvitak i obnovu po­ljoprivrede (»Narodne novine« broj 85/01) članak 5. stavak 4. mije­nja se i glasi:

»Na osnovu odluke o odobre­nju kredita koju na prijedlog Županijskog povjerenstva donosi župan, ovlaštena poslovna banka koja je  zak­ljučila Ugovor o obav­lja­nju poslova u ime i za račun županije, s korisnikom kredita zak­ljučuje ugovor o kreditu.«

Članak 2.

U članku 10. točka 3. iza riječi: »objekata« dodaje se zarez i riječi: »za izgrad­nju objekata i nabavu opreme za proizvod­nju goveđe­g mesa, za izgrad­nju objekata za tov svi­nja i drža­nje rasplodnih životi­nja u svi­njogojstvu, za izgrad­nju objekata za proizvod­nju peradskog mesa i konzumnih jaja«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »gospodarstvima« dodaje se zarez i riječi: »za sjemenarstvo i rasadničarstvo«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 403-01/01-01/611
Urbroj: 525-05-01-02
Zagreb, 6. studenoga 2001.

                     Ministar po­ljoprivrede i šumarstva            Ministar financija

mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.          dr. sc. Mato Crkvenac, v. r.