Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

NN 7/2002 (23.1.2002.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

204

Na teme­lju članka 5. stavka 2. Zakona o prikup­lja­nju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01), Upravno vijeće Središ­nje­g re­gistra osiguranika, na 15. sjednici održanoj 16. siječ­nja 2002. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA R-S

Članak 1.

Redni broj glave »VII«. Pravilnika zamje­njuje se rednim brojem »V«.

Članak 2.


U prilogu 5. Pravilnika – Popis gradova i općina s pripadajućim šiframa, mije­njaju se šifre za općinu Jagod­njak i općinu Vrbje i glase:

 

Redni

NAZIV GRADA/OPĆINE

Šifra

broj

 

grada/općine

158

JAGODNJAK

6092

522

VRBJE

5061


Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ljubo Jurčić, v. r.