Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 8/2002 (24.1.2002.), Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

214

Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94 i 74/94), ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, donosi

PRAVILNIK

o najmanjem broju Članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovaČke mornarice Republike Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske, način izdavanja uvje­renja o minimalnom broju članova posade i obrazac uvje­renja.

Odredbe ovog Pravilnika se na odgovarajući način primje­njuju i na javne brodove upisane u hrvatske upisnike brodova.

Članak 2.

Najmanji broj članova posade pomorskog broda trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: brod) predstav­lja posadu koja brodu jamči sigurnu plovidbu u odnosu na kategoriju plovidbe i morsko područje plovidbe, veličinu i namjenu broda, snagu pogonskog postrojenja, stupanj (oznaku) i automatizaciju pogona.

Članak 3.

Svi članovi posade mogu biti ukrcani na poslove iste službe, ali niže razine odgovornosti sa svjedodžbom o osposobljenosti više razine odgovornosti u istoj službi.

Pored propisanog najmanjeg broja članova posade brod mora imati ukrcan dovoljan broj osposobljenih članova posade sukladno rasporedu za uzbunu, te rasporedu poslova i zadataka na brodu.

Svi članovi posade moraju imati odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti i svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti sukladno stavku 2. ovoga članka.

Ako se radijski uređaji održavaju metodom održavanja na brodu brod mora imati ukrcanog jednog radioelektroničara sa svjedodžbom o osposobljenosti radioelektroničara I. klase ili svjedodžbom o osposobljenosti radioelektroničara II. klase.

II. TERETNI BRODOVI

Članak 4.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 1 (neogranična plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedo­džba­ma o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovoga članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­ža­ra,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slje­de­ćim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovoga članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom pogonskog stroja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.1. ovoga članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke 1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod bez obzira na tonažu i snagu porivnog stroja mora imati jednog kvalificiranog kuhara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Članak 5.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 2 (velikoj obalnoj plovidbi) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slje­de­ćim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­ža­ra,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedožbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže,

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve po­moći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.2. mora imati sljedeće svje­dodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW, ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.3.1. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW, ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.

Upravitelj stroja iz točke B.3.2. mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod bez obzira na tonažu i snagu porivnog stroja mora imati jednog kvalificiranog kuhara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Članak 6.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 3 (mala obalna plovidba) i kategoriji 4 (obalna plovidba Jadranskim morem) mora imati slijedeći najmanji broj članova posade i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većem,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovoga članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže,

te svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 500 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za član posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.3. ovoga članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograni­čenom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

5. Brod od 50 do 100 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograni­če­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.6. ovoga članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.3.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.

Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod preko 3000 BT mora imati jednog kvalificiranog kuhara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Članak 7.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 500 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

  svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

  svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodožba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene stražem,

te svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

5. Brod od 50 do 100 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti.

Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve po­moći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 350 do 750 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke 3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 350 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke 4. ovoga članka mora imati svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Kada zapovjednik broda iz točke 4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 8.

Brodu iz članka 7. ovog Pravilnika u kategoriji plovidbe 7 ili 8 nadležna lučka kapetanija može na zahtjev brodara odrediti minimalni broj članova posade u skladu s područjem plovidbe, vodeći računa o načelima iz članka 2. ovog Pravilnika.

III. RIBARSKI BROD

Članak 9.

Ribarski brod u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba) i kategoriji 2 (velika obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika broda preko 3000 BT ili većem;

/ jednog prvog časnika palube sa svjedodžbom o osposob­ljenosti prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem;

/ dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu.

2. Brod do 3000 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika do 3000 BT;

/ jednog časnika plovidbene straže sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika plovidbene straže od 500 BT ili većim;

/ jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposob­ljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojarnicom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

/ svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te

/ svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dodatnoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

1.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.

Upravitelj i časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranom strojarnicom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa svjedodžbom člana posade koji čini dio plovidbne straže u stojarnici.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

2.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.

Upravitelj i časnik stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranom strojarnicom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa svjedodžbom člana posade koji čini dio plovidbne straže u strojarnici.

Upravitelj i časnik stroja iz točke B.3.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

3.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.

Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod mora imati jednog kvalificiranog kuhara sa svje­dodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Članak 10.

Ribarski brod u kategoriji plovidbe 3 (maloj obalnoj plovidbi) i kategoriji plovidbe 4 (obalna plovidba Jadranskim morem) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika broda preko 3000 BT ili većem;

/ jednog prvog časnika palube sa svjedodžbom o osposob­lje­nosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem;

/ dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu.

2. Brod od 500 BT do 3000 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika do 3000 BT;

/ jednog časnika plovidbene straže sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika plovidbene straže od 500 BT ili većim;

/ jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu.

3. Brod od 200 do 500 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;

/ dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

4. Brod od 100 do 200 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;

/ jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

5. Brod od 50 do 100 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;

/ jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

6. Brod do 50 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;

/ jednog mornara sa svjedodožbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjeododžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.3.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.

Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

Članak 11.

Ribarski brod u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većem;

/ jednog prvog časnika sa svjedodžbom o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 500 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati i slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi;

/ dva mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

5. Brod od 50 do 100 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara.

6. Brod do 50 BT

/ zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi.

Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati i svje­dodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1 ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.1. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 350 do 750 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke 3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 350 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke 4. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Kada zapovjednik broda iz točke 4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

IV. TANKERI

1. Tankeri za ulja

Članak 12.

Zapovjednik, svi časnici i članovi posade koji sudjeluju u rukovanju teretnim uređajima, teretom, te skrbe o teretu na tankerima za ulja, moraju pored svjedodžbi navedenih u člancima 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika imati i svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaki član posade koji neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem tereta ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za ulja, mora imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ulja.

2. Tankeri za kemikalije

Članak 13.

Zapovjednik, svi časnici i članovi posade koji sudjeluju u rukovanju teretnim uređajima, teretom, te skrbe o teretu na tankerima za kemikalije, moraju pored svjedodžbi navedenih u člancima 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika, imati i svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaki član posade koji neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem tereta ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za kemikalije, mora imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije.

3. Tankeri za ukapljene plinove

Članak 14.

Zapovjednik, svi časnici i članovi posade koji sudjeluju u rukovanju teretnim uređajima, teretom te skrbe o teretu na tankerima za ukapljene plinove, moraju pored svjedodžbi navedenih u člancima 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika, imati i svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaki član posade koji neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem tereta ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za ukapljene plinove, mora imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ukapljene plinove.

4. Opasni tereti

Članak 15.

Zapovjednik, prvi časnik palube i svi članovi posade odgovorni za rukovanje teretom na brodu koji prevozi opasne terete naznačene u Međunarodnom pravilniku o prijevozu opasnih tereta (IMDG Code), moraju pored svjedodžbi navedenih u člancima 4., 5., 6. i 7. ili 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima.

V. PUTNIČKI I RO-RO PUTNIČKI BROD

Članak 16.

Putnički i ro-ro putnički brod u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba) i kategoriji plovidbe 2 (velika obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ četiri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ dva mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

2. Brod do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ četiri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ dva mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom pogonskog stroja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ tri člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ tri člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod bez obzira na tonažu i snagu porivnog stroja mora imati jednog kvalificiranog kuhara sa svjedodžbom dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Članak 17.

Putnički i ro-ro putnički brod u kategoriji plovidbe 3 (mala obalna plovidba) i kategoriji plovidbe 4 (obalna plovidba Jadranskim morem) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ tri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ dva mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

2. Brod od 500 do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

3. Brod od 200 do 500 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovoga članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

4. Brod do 200 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.4. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

Zapovjednik i časnik iz točke A.4. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.2. mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.3.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.

Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod od 3000 BT ili veći mora imati jednog kvalificiranog kuhara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Članak 18.

Putnički i ro-ro putnički brod u u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžba­ma o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 500 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu straže do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti.

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

5. Brod od 50 do 100 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti.

Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 350 do 750 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke 3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 350 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke 4. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Kada zapovjednik broda iz točke 4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

C. OPĆA SLUŽBA

Brod od 3000 BT ili veći mora imati jednog kvalificiranog kuhara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Članak 19.

Ako brod iz članka 18. ovog Pravilnika ima brzu spasilačku brodicu, zapovjednik i svi časnici plovidbene straže moraju imati svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje brzom spasilačkom brodicom.

Članak 20.

Brodu iz članka 18. ovog Pravilnika u kategoriji plovidbe 7 ili 8 nadležna LK može na zahtjev brodara odrediti minimalni broj članova posade u skladu s područjem plovidbe i vodeći računa o načelima iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 21.

Zapovjednik, svi časnici te članovi posade na putničkim ili ro-ro putničkim brodovima zaduženi za pružanje pomoći putnicima prema rasporedu za uzbunu, pored svjedodžbi iz članaka 16., 17. ili 18. moraju imati odgovarajuću svjedodžbu o mjerama sigurnosti na putničkom brodu, odnosno svjedodžbu o mjerama sigurnosti na ro-ro putničkim brodovima.

Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se u odnosu na zapovjednike, časnike i članove posade putničkih i ro-ro putničkih brodova do 50 BT u nacionalnoj plovidbi.

VI. TEGLJAČI I POMORSKI TEHNIČKI PLOVNI OBJEKTI

Članak 22.

Tegljač u kategorijama plovidbe 1-4, i pomorski tehnički plovni objekt u kategorijama plovidbe 1-4, s vlastitim pogonom, moraju imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ tri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

/ zapovjednika sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod do 500 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

Ako brod plovi u kategoriji plovidbe 4, zapovjednik mora imati sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

Ako brod plovi u kategoriji plovidbe 4, časnik plovidbene straže mora imati sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika palube na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom pogonskog stroja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.1.2. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod u neograničenoj i velikoj obalnoj plovidbi bez obzira na tonažu mora imati jednog kvalificiranog brodskog kuhara.

Članak 23.

Pomorski tehnički plovni objekt bez vlastitog pogona mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

/ jednog člana posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 24.

Tegljač u kategorijama plovidbe 5 i 6, i pomorski tehnički plovni objekt u kategorijama plovidbe 5 i 6 sa vlastitim pogonom, moraju imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod od 200 do 500 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod do 200 BT

/ zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,

svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;

/ jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
preko 3000 kW

/ jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
od 750 do 3000 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;

/ jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja
do 350 do 750 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B.3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 350 kW

/ jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B.4. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

Članak 25.

Plutajući dokovi koji su stalno usidreni, privezani ili položeni na dno moraju imati najmanje sljedeći broj članova posade i to:

/ zapovjednika doka sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem, ili

svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.

Zapovjednik doka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

Ako dok ima pomoćne brodske strojeve, mora imati sljedeći najmanji broj članova posade:

/ dva časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, te sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

Ako dok ima električno napajanje s kopna:

/ dva kvalificirana električara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 26.

Za plovilo iz članka 24. ovog Pravilnika u kategoriji plovidbe 7 ili 8 nadležna lučka kapetanija može na zahtjev brodara odrediti i manji broj članova posade od broja propisanog u ovom Pravilniku u skladu s područjem plovidbe i vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.

VIII. BRZI BRODOVI

Članak 27.

Najmanji broj članova posade brzih brodova utvrdit će Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Uprave pomorstva, vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.

Zapovjednik, upravitelj stroja i svi časnici na brzim brodovima pored odgovarajućih osnovnih svjedodžbi o osposobljenosti, moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje brzim plovilom.

Svi ostali članovi posade brzih brodova moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

- svjedodžba o osposobljenosti za rad na brzom plovilu.

IX. JAHTA BROD

Članak 28.

Na jahti brodu u plovidbi mora biti najmanje sljedeći broj ovlaštenih osoba:

1. Brod jahta preko 500 BT

/ jedna osoba sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT;

/ jedna osoba sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;

/ jedna osoba sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik i časnik stroja iz točke 1. ovog članka moraju imati i sljedeće dopunske svjedodžbe oosposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod jahta od 100 BT do 500 BT

/ jedna osoba sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika jahte do 500 BT;

/ jedna osoba sa svjedodžbom o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;

/ jedna osoba sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu.

Zapovjednik iz točke 2. ovog članka mora imati sljedeće dopunske svjedodžbe:

svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

3. Brod jahta do 100 BT

/ jedna osoba sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika jahte do 100 BT,

svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;

/ jedna osoba sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

X. IZDAVANJE UVJERENJA

Članak 29.

Lučka kapetanija dužna je svakom brodu koji obavlja međunarodna putovanja nakon određivanja najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu izdati uvjerenje o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Minimum Safe Manning Certificate).

Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka vrijedi 2 godine od dana izdavanja.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovog članka tiskan je na hrvat­skom i engleskom jeziku i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Obrazac br. 1).

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ako hrvatski brod obavlja putovanja isključivo između stranih luka u području plovidbe užem od propisane, nadležna lučka kapetanija može na zahtjev vlasnika broda odrediti najmanji broj članova posade u skladu s užim područjem plovidbe.

Članak 31.

Svi pomorci koji se ukrcavaju na brodove hrvatske državne pripadnosti, od 1. veljače 2002. godine, moraju imati svjedodžbe o osposobljenosti izdane sukladno odredbama Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu i izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena (STCW, 1978 as amended), odnosno Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske.

Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na radiotelefoniste s općom ovlasti i radiotelefoniste s ograničenom ovlasti, koji se mogu ukrcavati na brodove koji plove u nacionalnoj plovidbi i koji nemaju ugrađenu GMDSS opremu, do 1. veljače 2005. godine.

Članak 32.

Pomorac sa svjedodžbom o osposobljenosti za mornara-motoristu može biti ukrcan na brodu iz članka 7. točke A.6. i B.4., članka 11. točke A.6. i B.4., članka 18. točke A.6. i B.4., i članka 28. ovog Pravilnika do 1. srpnja 2002. godine.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje vrijediti Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 34/92).

Članak 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/07
Urbroj: 530-03-01-2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.