Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 8/2002 (24.1.2002.), Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

Ministarstvu pomorstva, prometa i veza

215

Na temelju članka 1043., točke 4), 5) i 23) Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/1994. i 74/1994.), ministar u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o zvanjima i svjedodŽbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovaČke mornarice Republike Hrvatske

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zvanja, stručna sprema, ispitni programi, uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti zapovjednika broda, upravitelja stroja, časnika i drugih članova posade brodova trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u nastavku teksta »pomorci«), uvjeti i način priznavanja, obnove, zamjene i oduzimanja svjedodžbi, uvjeta koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje obavljaju naobrazbu i izobrazbu pomoraca, uvjete koje moraju zadovoljavati osobe koje utvrđuju osposobljenost pomoraca, te postupak i način izdavanja rješenja pomorskim učilištima o povjeravanju naobrazbe i/ili izobrazbe pomoraca.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

»brzo plovilo« označuje plovilo kako je definirano Pravilom 1, poglavlja X., Konvencije SOLAS 1974., s izmjenama i dopunama;

»časnik« označuje člana posade broda odgovornog za plovidbenu, strojarsku ili radio stražu, koji je za takvu dužnost osposobljen sukladno s odredbama Poglavlja III. ovoga Pravilnika;

»dopunska osposobljenost« su ovlasti pomorca za obav­ljanje stanovitih posebnih dužnosti kako je u odgovarajućoj svjedodžbi naznačeno;

»drugi časnik stroja« označuje časnika stroja, prvog do upravitelja stroja, koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju da tu dužnost upravitelj stroja ne može obavljati;

»GMDSS« označuje Svjetski pomorski sustav pogibli i sigurnosti;

»IMO« označuje Međunarodnu pomorsku organizaciju;

»izobrazba« označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih ovim Pravilnikom;

»međunarodna oznaka« ili »STCW oznaka« je skup arapskih i rimskih brojeva za raspoznavanje pojedinih ovlasti u brod­skim službama, sukladno s Međunarodnom konvencijom o standardima za izobrazbu, izdavanjem svjedodžaba i držanjem straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena i Pravilnikom STCW;

»Ministarstvo« jest ministarstvo ovlašteno za poslove pomorstva;

»naobrazba« označuje stečeno znanje i vještinu u sklopu redovnog školovanja (osnovnog, srednjeg, višeg i visokog);

»obrazovanje« označuje stjecanje znanja i vještina u sklopu redovnog školovanja;

»odgovarajuća svjedodžba o osposobljenosti« znači ispravu, izdanu i ovjerenu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje osposobljenost, te kojom se njezin zakoniti posjednik ovlašćuje da obavlja određene poslove na razini naznačenih odgovornosti, za vrijeme dok je ukrcan na brodu određene vrste, tonaže, te porivnih strojeva i snage;

»ograničenje« znači smanjenje ovlasti pomorca za obavljanje određenih poslova, odnosno za službu na brodu, određene veličine, snage porivnog stroja, posebne namjene ili svojstava, koje se iskazuje u njegovoj svjedodžbi o osposobljenosti;

»plovidbena služba« znači službu na brodu koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti, odnosno dopunske osposobljenosti;

»pomorsko učilište« je pravna osoba koja temeljem rješe­nja Ministarstva obavlja naobrazbu i/ili izobrazbu za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti;

»potvrdnica o završenoj izobrazbi« označava ispravu ko­jom pomorsko učilište potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno s propisanim programom;

– »prvi časnik palube« označava časnika palube, prvog do zapovjednika, koji preuzima dužnost zapovijedanja brodom, u slučaju da zapovjednik tu dužnost ne može obavljati;

»ro‑ro putnički brod« znači putnički brod s prostorima za vo­zila (ro‑ro terete) ili prostorima posebnih vrsta, kako je utvrđeno Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru 1974., s izmjenama i dopunama;

»tanker« označava tanker za kemikalije, brod za ukaplje­ne plinove i tanker za ulje;

»upravitelj stroja« označava najvišeg časnika odgovornog za poriv broda, kao i za rad i održavanje strojnih i električkih postrojenja na brodu;

»zapovjednik broda« označava osobu koja zapovijeda bro­dom.

Članak 3.

Pomorac je ovlašten na brodu obavljati djelatnosti one razine odgovornosti za koje je osposobljen i stekao svjedodžbu o osposobljenosti, kao i sve djelatnosti svoje službe koje su niže razine odgovornosti.

Na zahtjev pomorca izdat će mu se svjedodžba o osposobljenosti za obavljanje poslova iste službe, ali nižih razina odgovornosti, ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje zahtijevane svje­dodžbe o osposobljenosti.

Svjedodžbe iz stavka 2. ovoga članka koje se odnose na nacionalnu plovidbu ne mogu se mijenjati za svjedodžbe sa STCW oznakom.

Članak 4.

Svjedodžbe o osposobljenosti iz glava III. i IV. ovoga Pravil­nika sadrže i ovjeru kojom se pomorac ovlašćuje obavljati brod­ske djelatnosti na onim dužnostima i razinama odgovornosti, uz moguća ograničenja, međunarodnu oznaku, te rok valjanosti, kako je u toj ispravi naznačeno.

Pomorac je dužan tijekom službe na brodu držati izvornik svjedodžbe na brodu.

Obrazac svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca propisan je u Prilogu A I ovoga Pravilnika.

Svjedodžba o osposobljenosti pomoraca, uz izvorni tekst na hrvatskom jeziku, mora sadržavati i usporedni prijevod na engleskom jeziku.

II.  ZVANJA I SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 5.

Pomorci se osposobljavaju, te stječu svjedodžbe o osposobljenosti za obavljanje ovih brodskih djelatnosti:

1. plovidba

2. rukovanje i slaganje tereta

3. upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu

4. brodsko strojarstvo

5. elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja

6. održavanje i popravci

7. radioveze.

Članak 6.

Svi članovi posade moraju prije prvog ukrcaja svladati poseban program i položiti ispit o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCW A‑VI/1), sukladno s programom u Prilogu B, ovoga Pravilnika.

Svi članovi posade kojima se na brodu povjeravaju poslovi glede sigurnosti i sprečavanja onečišćenja, moraju prije prvog ukrcaja svladati posebne programe i položiti ispit temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno sa sljedećim programima u Prilogu B ovoga Pravilnika:

– osobno preživljavanje;

– osnovna prva pomoć;

– protupožarna zaštita;

– osobna sigurnost i društvena odgovornost.

Program iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nisu dužne svladati osobe koje su tim programima ovladale u prethodnoj stručnoj naobrazbi.

Članak 7.

Zvanja pomoraca u službi palube su:

– zapovjednik broda,

– prvi časnik palube,

– časnik plovidbene straže,

– član plovidbene straže,

– zapovjednik jahte.

Zapovjednik broda, prvi časnik palube i časnik plovidbene straže osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: plovid­ba, rukovanje i slaganje tereta, te upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu.

Član plovidbene straže osposobljava se za obavljanje djelatnosti plovidbe.

Pomorac u službi palube može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

– zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2, točke 1‑2);

– prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2, točke 1‑1);

– zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2, točke 3‑2);

– prvi časnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2, točke 3‑1);

– časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1);

– zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 2);

– časnik plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 1);

– član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4);

– zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/14);

– zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/13);

– zapovjednika jahte do 100 BT (HR III/11);

– zapovjednika jahte do 500 BT (HR III/12).

Članak 8.

Zvanja pomoraca u službi stroja su:

– upravitelj stroja,

– drugi časnik stroja,

– časnik plovidbene straže u strojarnici,

– član plovidbene straže u strojarnici.

Upravitelj stroja, drugi časnik stroja i časnik plovidbene straže u strojarnici, osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: brodsko strojarstvo, elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja, upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu i održavanje i popravci.

Član posade koji čini dio plovibene straže u strojarnici osposobljava se za djelatnosti brodskog strojarstva.

Pomorac u službi stroja može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 2);

– drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 1);

– drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);

– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);

– drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3, );

– časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1);

– član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4);

– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26);

– časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25);

– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24).

Članak 9.

Zvanja pomoraca u GMDSS-radioslužbi su:

– radioelektroničar

– radiooperater.

Radioelektroničar se osposobljava za obavljanje sljedećih djelatnosti na brodu: radioveze i održavanje i popravci.

Radiooperater se osposobljava za obavljanje sljedeće djelatnosti na brodu: radio-veze.

Pomorac s odgovarajućim zvanjem u GMDSS-radioslužbi može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

– radioelektroničar I. klase (STCW IV/2, točka 1);

– radioelektroničar II. klase (STCW IV/2, točka 2);

– radiooperater s općom ovlasti (STCW IV/2, točka 3);

– radiooperater s ograničenom ovlasti (STCW IV/2, točka 4)

Pomorac sa svjedodžbom o osposobljenosti za radio­elektroničara I. ili II. klase može obavljati poslove održavanja i popravaka GMDSS uređaja i opreme ako brod, koristi način održavanja na brodu.

Članak 10.

Brodske djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se obavljati na upravljačkoj, radnoj i pomoćnoj razini odgovornosti.

Upravljačka razina odgovornosti povezuje se uz zvanje zapovjednika broda, prvoga časnika palube, zapovjednika jahte, upravitelja stroja i drugoga časnika stroja, odnosno uz upravljanje svim ili pojedinim točno utvrđenim djelatnostima na brodu.

Radna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje časnika odgovornog za plovidbenu stražu ili stražu u strojarnici, radioelektroničara i radiooperatera na brodu.

Pomoćna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje člana posade broda koji čini dio plovidbene straže ili straže u strojarnici.

Razina odgovornosti, povezana uz dužnosti na brodu, naznačuje se u odgovarajućoj svjedodžbi o osposobljenosti.

III. UVJETI ZA STJECANJE SVJEDODŽABA O OSPOSOBLJENOSTI

Služba palube

Članak 11.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte do 100 BT (HR III/11) stječe pomorac koji:

– ima srednjoškolsku naobrazbu u trajanju od najmanje 3 godine;

– ima najmanje 18 godina života;

– završi posebnu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodu, ili

– tri godine posjeduje uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 12.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte do 500 BT (HR III/12) stječe pomorac koji:

– ima srednjoškolsku naobrazbu u trajanju od najmanje 3 godine;

– ima najmanje 25 godina života;

– završi posebnu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– posjeduje najmanje 24 mjeseca svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte do 100 BT;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.

Članak 13.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionaloj plovidbi (HR II/13) stječe pomorac koji:

– ima najmanje šest mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 14.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/14) stječe pomorac koji:

– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 18 godina života;

– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Program posebne izobrazbe iz stavka 1. alineje 1. ovog članka nisu dužne savladati osobe sa završenom srednjom ili visokom naobrazbom nautičkog smjera.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 15.

Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4), stječe pomorac koji:

– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 16 godina života;

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi palube;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 16.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji:

– ima završenu osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 18 godina života;

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 17.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 20 godina života;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 18.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1), stječe pomorac koji:

– je završio srednjoškolsku naobrazbu nautičkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine ili visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera u trajanju od najmanje 2 godine;

– ima najmanje 18 godina života;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od toga najmanje 6 mjeseci na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj ili velikoj obalnoj plovidbi;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku naobrazbe nije ovladao programima iz Dodatka D, dio D8, D12, D14 i D3B, te iz dodatka B dio B2 dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 5. ovog članka savladati odnosne programe.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 19.

Svjedodžbu o osposobljenosti za prvoga časnika palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodovima od 500 BT ili većima u svojstvu časnika plovidbene straže;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 20.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT (STCW II/2), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvoga časnika palube na brodovima od 500 BT ili većima ili 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 21.

Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2) stječe pomorac koji:

– je završio visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi odnosno velikoj obalnoj plovidbi,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 22.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), stječe pomorac koji:

– je završio visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi ili velikoj obalnoj plovidbi ili

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi odnosno velikoj obalnoj plovidbi;

– ima položen ispit iz članka 21. ovog Pravilnika;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Služba stroja

Članak 23.

Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4), stječe pomorac koji:

– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 16 godina života;

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi stroja;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 24.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24) stječe pomorac koji:

– ima najmanje šest mjeseci plovidbe kao član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 25.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25) stječe pomorac koji:

– ima završenu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program iz Priloga D ovoga Pravilnika ili osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 18 godina života;

– ima plovidbenu službu od najmanje 12 mjeseci u službi stroja;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 26.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 27.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1), stječe pomorac koji:

– je završio srednjoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera u trajanju od 4 godine ili visokoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera u trajanju od najmanje 2 godine;

– ima najmanje 18 godina života;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 6 mjeseci na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku naobrazbe nije ovladao programima iz Dodatka D, dio D8, D12, D14, te iz Dodatka B dio B2 dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka savladati odnosne programe.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 28.

Svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage 750 kW ili jačim;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 29.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodu sa strojem porivne snage 750 kW ili jačim ili 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za strojarsku stražu na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačima;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 30.

Svjedodžbu o osposobljenosti za drugoga časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:

– je završio visokoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 31.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:

– je završio visokoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 30. ovoga Pravilnika najmanje u svojstvu časnika stroja na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačima;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

– ima položen ispit iz članka 30. ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Radioslužba

Članak 32.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 16 godina života;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 33.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 18 godina života;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 34.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara II. klase (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

– je završio visokoškolsku naobrazbu smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike ili drugog odgovarajućeg smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, a koji uključuje najmanje program propisan u Prilogu C15 ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Potvrdnicu o sukladnosti drugog odgovarajućeg smjera iz stavka 1. ovoga članka pomorac je dužan ishoditi od visoko­školske ustanove koja je ovlaštena ostvarivati programe pomorskih komunikacija i brodske elektronike.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 35.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara I. klase (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu radioelektroničara II. klase;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Dvonamjenska osposobljenost

Članak 36.

Svjedodžbu o dvonamjenskoj osposobljenosti stječe pomorac koji sukladno s ovim Pravilnikom stekne i drugu osposobljenost.

Razina dvonamjenske osposobljenosti mora biti jednaka svakoj pojedinačno utvrđenoj osposobljenosti iz članaka 13. do 22. i 23. do 31. ovoga Pravilnika.

Vježbenici

Članak 37.

Vježbenik palube i vježbenik stroja dužni su tijekom vježbeničke službe slijediti propisani program izobrazbe na brodu, sukladno Prilogu E ovoga Pravilnika, pod nadzorom i uz praćenje od strane osposobljenog i ovlaštenog časnika na takvom brodu, te voditi vježbenički dnevnik, sukladno s obrascem propisanim u Prilogu F ovoga Pravilnika.

Zapovjednik broda je dužan ovlastiti časnika odgovornog za nadzor i praćenje rada vježbenika.

Zapovjednik broda je dužan osigurati da vježbenik u tijeku vježbeničke službe provede najmanje pola dnevnog radnog vremena u službi na straži, pod nadzorom časnika osposobljenog i ovlaštenog za praćenje i nadzor rada vježbenika.

Članak 38.

Iznimno, lučka kapetanija može na zahtjev pomorca odobriti skraćenje propisane vježbeničke službe.

Skraćenje iz stavka 1. ovog članka ne može biti dulje od polovice propisanog trajanja vježbeničke službe i ne može se odnositi na vježbeničku službu koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika mora ostvariti na brodovima preko 3000 BT u neograničenoj ili velikoj obalnoj plovidbi, odnosno na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Skraćenje iz stavka 1. ovog članka može se odobriti pod uvjetom da je pomorac ostvario plovidbenu službu u trajanju od najmanje dvije godine, na brodovima preko 3000 BT u neograni­čenoj ili velikoj obalnoj plovidbi, odnosno na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

IV. SVJEDODŽBE O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Protupožarna zaštita

Članak 39.

Zapovjednik broda, upravitelj stroja, časnici palube i stroja te sve druge osobe koje upravljaju gašenjem požara na brodu moraju imati Svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji završi naprednu izobrazbu protupožarne zaštite, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdat će se i pomorcu koji je stekao svjedodžbu sukladno članku 18. ili članku 27. ovog Pravilnika.

Izobrazbu iz stavka 2. ovoga članka nisu dužne svladavati osobe sa završenom srednjom i visokom naobrazbom pomorskog usmjerenja koje su tijekom naobrazbe savladale jedankovrijedan program s programom iz stavka 2. ovoga članka.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Tankeri

Članak 40.

Zapovjednik, časnici i članovi posade tankera, koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda, te skrbi o teretu, moraju imati Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankeru, ili

– je završio izobrazbu upoznavanja tankera, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– je položio odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 41.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za ulje, mora uz svjedodžbu iz članka 40. ovoga Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na tankerima za ulje, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 42.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za kemikalije, mora uz svjedodžbu iz članka 40. ovoga Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1).

 Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na tankerima za kemikalije, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 43.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na brodovima za ukapljene plinove, mora uz svjedodžbu iz članka 40. ovoga Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na brodovima za ukapljene plinove, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Rukovanje sredstvima za spašavanje

Članak 44.

Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2), izdat će se pomorcu koji:

– ima najmanje 18 godina,

– ima najmanje 12 mjeseci priznate plovidbene službe, ili

– najmanje 6 mjeseci priznate plovidbene službe i završenu posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pra­vil­nika;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdat će se i pomorcu koji je stekao svjedodžbu sukladno članku 18. ili članku 27. ovog Pravilnika.

Izobrazbu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužne svladavati osobe sa završenom srednjom i visokom naobrazbom pomorskog usmjerenja koje su tijekom naobrazbe savladale jedankovrijedan program s programom iz stavka 1. ovoga članka.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 45.

Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brzom spasi­la­čkom brodicom (STCW VI/2), izdat će se pomorcu koji:

– ima svjedodžbu iz članka 44. ovoga Pravilnika,

– završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Prva medicinska pomoć

Članak 46.

Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4), izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Izobrazbu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužne svladavati osobe sa završenom srednjom i visokom naobrazbom pomorskog usmjerenja koje su tijekom naobrazbe savladale jedankovrijedan program s programom iz stavka 1. ovoga članka.

Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdat će se i pomorcu koji je stekao svjedodžbu sukladno članku 18. ili članku 27. ovog Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 47.

Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4), izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika, ako je prethodno osposobljen sukladno s člankom 46. ovoga Pravilnika.

Izobrazbu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužne svladavati osobe sa završenom srednjom i visokom naobrazbom pomorskog usmjerenja koje su tijekom naobrazbe savladale jedankovrijedan program s programom iz stavka 1. ovoga članka.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Druga dopunska osposobljenost

Članak 48.

Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na ro-ro putničkom brodu (STCW V/2) i Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/3) steći će zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog i/ ili ro‑ro putničkog broda koji savladaju odgovarajuću izobrazbu prema programu iz Priloga D ovoga Pravilnika i polože ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Programe iz stavka 1. ovoga članka dužne su svladati osobe kako slijedi:

– upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima - zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima,

– upoznavanje sa svojstvima putničkih i ro‑ro putničkih brodova - zapovjednici, časnici i drugo osoblje ro‑ro putničkog broda s posebnim dužnostima i odgovornostima,

– sporazumijevanje u izvanrednim okolnostima i pri korištenju prsluka za spašavanje - osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama ro‑ro putničkoga broda s posebnim dužnostima i odgovornostima,

– mjere sigurnosti putnika i tereta, odnosno cjelovitost trupa - zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta, odnosno zatvaranje otvora na trupu,

– upravljanje u opasnim okolnostima i ljudskim ponašanjem - zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za sigurnost putnika u izvanrednim okolnostima.

Zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog i/ ili ro‑ro putničkog broda dužni su svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka steći prije preuzimanja dužnosti.

Osobama koje su dužne svladati samo dio programa iz stav­ka 1. ovoga članka, isti će na odgovarajući način biti naznačeni u svjedodžbi.

Svjedodžba iz stavka prvog ovoga članka ima valjanost na razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Posjednici ovih svjedodžbi dužni su svakih pet godina pohađati odgovarajuću izobrazbu ili odgovarajuće izobrazbe prema programu iz priloga D ovoga Pravilnika i položiti odgo­varajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Odredbe ovog članka se ne primjenjuju na zapovjednika, časnike i članove posade putničkih i ro-ro putničkih brodova do 50 BT u nacionalnoj plovidbi.

Rukovanje opasnim teretima

Članak 49.

Zapovjednik, prvi časnik palube i svi pomorci odgovorni za rukovanje opasnim teretom naznačenim u Međunarodnom pomorskom pravilniku o opasnim teretima (IMDG Code) i Pravilniku o prijevozu tereta koji su opasni u rasutom stanju (MBH) moraju posjedovati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima (STCW B-V/b i STCW B-V/c)

Svjedodžba iz prednjeg stavka izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 50.

Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brzom plovilu stječe pomorac koji:

– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno programu iz priloga D ovoga Pravilnika;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje brzim plovilom stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika, upravitelja, časnika palube ili stroja,

– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno s programom iz priloga D ovoga Pravilnika,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora,

– posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brzom plovilu.

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka imaju valjanost za brod i plovni put za koji se izdaju, u razdoblju od dvije godine od dana izdavanja.

Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se obnoviti za isto razdoblje ako je pomorac ostvario najmanje 5 mjeseci plovidbene službe na predmetnom brodu u razdoblju valjanosti svjedodžbe.

Svjedodžbe se izdaju na obrascima iz priloga A III. ovoga Pravilnika.

Članak 51.

Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i korištenje radarskog uređaja stječe pomorac koji:

– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D3A ovoga Pravilnika.

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladan programu iz Priloga C Pravilnika.

Ispit iz alineje druge ovog članka može se polagati u okviru ispita za stjecanje svjedodžbi iz članaka 12., 14. i 16. ovog Pravil­nika.

Članak 52.

Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini stječe pomorac koji:

– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D3B ovoga Pravilnika;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladan programu iz Priloga C Pravilnika.

Ispit iz alineje druge ovog članka može se polagati u okviru ispita za stjecanje svjedodžbi iz članka 18. ovog Pravilnika.

Program izobrazbe iz stavka 1. alineja 1. ne mora savladiti pomorac koji je programom izobrazbe ovladao u tijeku srednjo­školske ili visokoškolske naobrazbe.

Članak 53.

Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini stječe pomorac koji:

– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D3C ovoga Pravilnika;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladan programu iz Priloga C Pravilnika;

Ispit iz alineje druge ovog članka može se polagati u okviru ispita za stjecanje svjedodžbi iz članka 21. ovog Pravilnika.

Program izobrazbe iz stavka 1. alineja 1. ne mora savladiti pomorac koji je programom izobrazbe ovladao u tijeku srednjoškolske ili visokoškolske naobrazbe.

V. OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA POMORACA

Članak 54.

Izobrazbu pomoraca, radi stjecanja pojedinih svjedodžaba, obavljaju pomorska učilišta na temelju odluke o povjeravanju izobrazbe koje izdaje Ministarstvo.

Obrazovanje pomoraca, radi stjecanja pojedinih svjedodžbi o osposobljenosti, obavljaju pomorska učilišta ovlaštena posebnim propisima i uz suglasnost Ministarstva.

Odluku o povjeravanju izobrazbe ili davanju suglasnosti za obavljanje obrazovanja pojedinom pomorskom učilištu donosi Ministarstvo, na temelju pismenoga zahtjeva odnosnoga pomorskog učilišta.

Zahtjev za povjeravanjem obrazovanja i/ili izobrazbe podnosi se za svaki pojedini program obrazovanja ili izobrazbe koji pomorsko učilište namjerava provoditi.

Zahtjev za povjeravanjem obrazovanja i/ili izobrazbe mora sadržavati najmanje:

a) popis nastavnika koji izvode nastavu i/ili uvježbavanje uključujući: ime i prezime, dob, školsku spremu, osnovnu i dopunsku osposobljenost sukladno ovom Pravilniku, nastavno i/ili znanstveno zvanje i radno iskustvo, te razdoblje za koje je pojedini nastavnik zaposlen;

b) broj, veličinu i opis prostora te namjenske opreme gdje i s kojima će se obrazovanje i/ili izobrazba odvijati;

c) planove i programe po kojima će se odvijati obrazovanje i/ili izobrazba na hrvatskom i engleskom jeziku;

d) popis obveznih i dopunskih uređaja i simulatora s njihovim opisom;

e) primjerke korištene literature i/ili pisanih uputa, nastavnih filmova i druge prikladne opreme;

f) plan upisa i nastavnih razdoblja s naznakom broja pristupnika u pojedinom nastavnom razdoblju.

Planovi i programi obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka koje izvode srednjoškolska i visokoškolska pomorska učilišta, moraju prethodno biti odobrena od nadležnog ministarstva.

Članak 55.

Pomorsko učilište koje se prijavljuje za povjeravanje obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca s ciljem stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti iz poglavlja III. i poglavlja IV. ovoga Pravilnika, dužno je podnijeti prikaz svoga nastavnog osoblja i dokazati da nastavnici koji imaju sudjelovati u teoretskom ili praktičnom obrazovanju i/ili izobrazbi polaznika, uključujući njihovo uvje­žba­vanje na simulatorima, udovoljavaju ovim uvjetima:

a) da su nastavnici predmeta uže pomorske struke osposobljeni najmanje za onu djelatnost kojima je obrazovanje i/ili izobrazba namijenjena i radnu razinu odgovornosti;

b) da svi nastavnici posjeduju potrebno iskustvo u svojoj struci i predmetu;

c) da svi nastavnici poznaju cjelokupan program obrazovanja i/ili izobrazbe u kojoj sudjeluju;

d) da svi nastavnici koji sudjeluju u pojedinačnim vrstama obrazovanja i/ili izobrazbe poznaju posebne ciljeve odnosnog obrazovanja i/ili izobrazbe;

e) da svi nastavnici poznaju nastavne metode, njihovu primjenu i učinke;

f) da se svi nastavnici u svom nastavnom djelovanju savjesno i dosljedno prilagođuju tehnološkim i drugim izmjenama u brodarstvu;

g) da svi nastavnici realno ocjenjuju i povoljno utječu na formiranje stručne i ljudske ličnosti polaznika, kao budućih pomoraca.

Članak 56.

Obrazovanje i/ili izobrazbu pomoraca za svjedodžbe iz članaka 18., 21., i 22. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može povjeriti jedino pomorskom učilištu koje, uz drugu redovitu nastavnu opremu i pomagala, raspolaže:

a) uređajem za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prika­ze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, dva vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije;

b) uređajem za ARPA simulaciju, uz mogućnost ručnog i auto­­matskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije;        c) mogućnošću uporabe broda za praktično uvježbavanje po­laz­nika.

Članak 57.

Obrazovanje i/ili izobrazbu pomoraca za svjedodžbe iz članaka 32. do 35. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može povjeriti jedino pomorskom učilištu koje, uz drugu redovitu nastavnu opremu i pomagala, raspolaže operativnom brodskom radiopostajom, uz mogućnost rada ili simuliranja rada VHF, VHF/DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT A ili B, INMARSAT C, MF/HF NBDP, MF/HF‑DSC i veze putem tiskanog teksta, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Obrazovanje i/ili izobrazbu pomoraca za svjedodžbe iz članka 32. do 35. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može povjeriti jedino pomorskom učilištu koje, uz drugu redovitu nastavnu opremu i pomagala, raspolaže operativnom brodskom radiopostajom, uz mogućnost rada ili simuliranja rada VHF, VHF/DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, sukladno s važećim preporukama Među­narodne pomorske organizacije.

Članak 58.

Ministarstvo može donijeti odluku o povjeravanju obrazovanja i/ili izobrazbe pojedinom pomorskom učilištu ako:

a) pomorsko učilište raspolaže dovoljnim brojem nastavnika za predviđeni plan i program obrazovanja i/ili izobrazbe i predviđenim brojem pristupnika, sukladno s pedagoškim mjerilima;

b) trajanje i sadržaj plana i programa u potpunosti zadovoljavaju uvjete ovoga Pravilnika, STCW Pravilnika - dio A, odnosno odgovarajućih IMO predložaka;

c) oprema, uređaji, simulatori i nastavni prostori omoguću­ju obrazovanje i/ili izobrazbu predviđenoga broja pristupnika.

Rješenje o povjeravanju izobrazbe ili suglasnost na obav­ljanje naobrazbe Ministarstvo donosi nakon što neposrednim uvidom utvrdi da pomorsko učilište udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 59.

Ministarstvo će u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva donijeti rješenje o povjeravanju obrazovanja i/ili izobrazbe pojedinom pomorskom učilištu.

Rješenje o povjeravanju nastave mora sadržavati najmanje: naziv pomorskog učilišta, STCW oznaku ili oznake programa osposobljavanja koje je odnosno pomorsko učilište ovlašteno provoditi, broj pod kojim je uvedeno odnosno rješenje, datum izdavanja i datum isteka njegova važenja.

Rješenje Ministarstva o povjeravanju izobrazbe pomoraca pojedinom pomorskom učilištu donosi se za razdoblje od najviše tri godine, za svaku pojedinu lokaciju.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor.

Pomorsko učilište kojem je odobreno održavanje izobrazbe pomoraca plaća godišnju naknadu.

Naknada iz stavka 5. ovog članka plaća se godišnje, unaprijed računajući mjesec u kojem je izdana.

Za prvu godinu naknada se plaća prilikom preuzimanja rješenja.

Visinu naknade propisat će Ministar.

Članak 60.

Ako Ministarstvo utvrdi da pomorsko učilište ne zadovoljava uvjete na temelju kojih mu je izdano rješenje ili utvrdi bilo koju drugu nepravilnost u radu pomorskog učilišta, odnosno ako pomorsko učilište ne plati naknadu iz članka 59. ovog Pravilnika, može mu oduzeti ovlast iz članka 58. i prije isteka valjanosti rješenja.

Članak 61.

Svako pomorsko učilište dužno je najmanje tri dana prije početka izobrazbe izvijestiti Ministarstvo i nadležnu lučku kapetaniju o danu i vremenu početka i okončanja izobrazbe, broju pristupnika, te točnom rasporedu sati, predmeta i predavača.

Svako pomorsko učilište, kojemu je povjerena izobrazba pomoraca dužno je do 1. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu izvješće koje mora sadržavati najmanje: broj pristupnika koji su pristupili i broj pristupnika koji su savladali program obrazovanja ili izobrazbe za pojedine programe, unapređenja nastavne djelatnosti i možebitne izmjene glede zadovoljavanja uvjeta na temelju kojih je povjereno izvođenje obrazovanja i izobrazbe.

Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kakvoće sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja i ocijeniti ih od strane nezavisne certifikacijske ustanove, te o tome Ministarstvu uputiti pismeno izvješće.

Ostvarivanje ciljeva pomorskog učilišta, kojem je povjereno obrazovanje i izobrazba pomoraca, pod izravnim je nadzorom Ministarstva. Ministarstvo je dužno najmanje svake treće godine poduzeti podroban pregled i raščlambu učinka obrazovanja i izobrazbe, nezavisnih ocjena sustava kakvoće poradi ocjene općih standarda kakvoće u radu svakoga pojedinog pomorskog učilišta.

Stupanj u kojemu pojedino pomorsko učilište udovoljava obvezama iz prethodnoga članka Ministarstvo će uzeti u razmatranje i u obzir pri odluci o povjeravanju obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca za naredno razdoblje.

Članak 62.

Svakom pristupniku koji s uspjehom završi propisani program izobrazbe, pomorsko učilište izdaje potvrdnicu, na obrascu propisanom u Prilogu G II. ovoga Pravilnika.

Pomorsko učilište koje je rješenjem Ministarstva ovlašteno obavljati izobrazbu iz članka 6. stavak 2. ili članka 48. ovog Pravilnika izdaje zasebne potvrdnice za svaki poseban program izobrazbe koju polaznik s uspjehom završi.

Pomorsko učilište neće izdati potvrdnicu iz stavka 1. pomorcu koji nije bio nazočan na više od 5% ukupnog trajanja programa izobrazbe, s time da se praktični dio izobrazbe mora pohađati u cijelosti.

VI.  POSTUPAK IZDAVANJA SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI I

DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 63.

Svjedodžba o osposobljenosti izdaje se na zahtjev pomorca, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom.

Uz zahtjev za izdavanje svjedodžbe, podnositelj je dužan priložiti dvije fotografije ne starije od 6 mjeseci i dokaze o:

a) identitetu i starosnoj dobi;

b) udovoljavanju propisanim uvjetima zdravstvene sposobnosti;

c) položenom odgovarajućem ispitu (ako je ispit propisan)

d) udovoljavanju svim uvjetima obveznog obrazovanja i/ ili izobrazbe za stjecanje odnosne svjedodžbe;

e) udovoljavanju svim propisanim uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda;

f) udovoljavanju i drugim standardima osposobljenosti, propisanima ovim Pravilnikom, glede onih osposobljenosti, djelatnosti i razina odgovornosti koje se u odnosnoj svjedodžbi iskazuju;

g) najviše do sada stečeno zvanje u pomorstvu.

Članak 64.

Udovoljavanje propisanim zdravstvenim uvjetima dokazuje se valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova i koje nije starije od 6 mjeseci.

Članak 65.

Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda, dokazuje se:

a) ako je pomorac bio ukrcan na hrvatskom brodu - ovjerenim bilješkama u svojoj pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje;

b) ako je pomorac bio ukrcan na stranom brodu – sukladno s nacionalnim propisima države čiju zastavu brod vija;

U slučajevima iz stavka 1. točke b) ovoga članka Ministarstvo, odnosno nadležna lučka kapetanija može tražiti i druge neosporne dokaze plovidbene službe (npr. platne liste, iskrcajne liste, preslike viza, putne karte i dr.).

Članak 66.

Kad je uvjetima za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti propisano polaganje ispita, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija će temeljem zahtjeva podnesenog sukladno s člankom 63. ovoga Pravilnika, ako se utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, uputiti pristupnika na ispit, o čemu će donijeti zaključak.

Zaključak iz stavka prvog ovoga članka, sadrži osim odobrenja za pristupanje ispitu, vrijeme i mjesto polaganja ispita.

Članak 67.

Ako podnositelj zahtjeva udovoljava svim propisanim uvjetima za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljnosti ili dopunskoj osposobljenosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva, prilog kojem je odgo­varajuća svjedodžba.

Ako podnositelj zahtjeva ne udovoljava nekom od uvjeta za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljnosti ili dopunskoj osposobljenosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija izdat će rješenje o odbijanju zahtjeva.

Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, putem tijela koje je rješenje donijelo, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Ispiti za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti

Članak 68.

Stručne ispite za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti iz poglavlja III. i IV. ovoga Pravilnika, pomorci polažu pred ispitnim povjerenstvima.

Članove ispitnih povjerenstava i ispitivače imenuje Ministar.

Prijedlog članova ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri Ministarstvu, i ispitivača daje ravnatelj uprave za pomorstvo, a prijedlog sastava ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri lučkim kapetanijama, i ispitivača, daje lučki kapetan.

Prijedlog za imenovanje člana ispitnoga povjerenstva i ispitivača mora sadržavati pisane dokaze o udovoljavanju uvjetima za člana ispitnoga povjerenstva.

Pri određivanju sastava ispitnoga povjerenstva i ispitivača, Ministar može imenovati i potreban broj pripravnika za dužnosti člana povjerenstva.

Pripravnici za članove ispitnoga povjerenstva moraju zadovoljavati sve potrebne uvjete za člana ispitnoga povjerenstva, osim uvjeta koji se odnose na iskustvo.

Članove ispitnoga povjerenstva i ispitivače, Ministar imenuje na rok od dvije godine.

Tajnika ispitnoga povjerenstva imenuje ravnatelj Uprave za pomorstvo, iz redova zaposlenika Uprave, odnosno lučki kapetan, iz redova zaposlenika kapetanije.

Članak 69.

Ispitna povjerenstva za sva ili pojedina zvanja osnivaju se u Ministarstvu i lučkim kapetanijama, u kojima se nalaze sjedišta pomorskih učilišta kojima je, temeljem rješenja Ministarstva povjerena izobrazba i/ili obrazovanje pomoraca radi stjecanja tog ili tih zvanja.

Ispitna povjerenstva osnovana u lučkim kapetanijama dužna su održavati ispite na području lučke kapetanije u kojima su osnovana.

Članak 70.

Svaki član ispitnoga povjerenstva mora:

– imati odgovarajuću naobrazbu i izobrazbu, najmanje onu koja je potrebna za stjecanje svjedodžbe za koju se ispit održava;

– imati odgovarajuće iskustvo u provjeri znanja i ocjenjivanju stručne osposobljenosti pomoraca ili završiti izobrazbu za članove ispitnoga povjerenstva, sukladno s programom u Prilogu D ovoga Pravilnika.

Pod odgovarajućom naobrazbom i izobrazbom smatra se najmanje naobrazba i izobrazba potrebna za stjecanje ovlaštenja za koje se ispit održava.

Smatra se da odgovarajuće iskustvo ima osoba koja je u svojstvu pripravnika za člana ispitnoga povjerenstva bila nazočna postupku ispitivanja i ocjenjivanja u najmanje tri ispitna roka i najmanje 30 pristupnika ili osoba koja ima valjani izbor u nastav­no ili znanstveno-nastavno zvanje.

Članak 71.

Ispitno povjerenstvo za svaki pojedini ispit čine predsjednik i dva člana, osim za stjecanje svjedodžbi iz članaka 18., 21., 22, 27., 30., 31., 34. i 35. ovoga Pravilnika, kad ispitno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika, članove i ispitivače ispitnog povjerenstva za svaki pojedini ispit određuje ravnatelj Uprave pomorstva iz redova imenovanih članova i ispivača ispitnog povjerenstva osnovanog pri Upravi pomorstva, odnosno lučki kapetan iz redova imenovanih članova i ispitivača ispitnog povjerenstva osnovanog pri lučkoj kapetaniji.

Predsjednik i članovi povjerenstva ujedno su ispitivači iz pojedinih predmeta.

Ako je broj predmeta veći od broja članova povjerenstva, predsjednik povjerenstva uključit će odgovarajući broj ispitivača.

Osoba koja je sudjelovala u naobrazbi i/ili izobrazbi pojedinog pristupnika ne može sudjelovati u postupku ispita istog pristupnika.

Članak 72.

Članovi ispitnoga povjerenstva dužni su redovito ukazivati nazočnim pripravnicima na prednosti i nedostatke uočene u znanjima i vještinama ispitanih pristupnika, te na okolnosti bitne za konačnu ocjenu.

Članak 73.

Ispiti za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca, pri kojima program i način provjere osposobljenosti zahtijeva posebnu tehničku opremu ili pomagala, održavaju se u prostorima odgovarajućih pomorskih učilišta.

Članak 74.

Rokovi za polaganje ispita za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca jesu redoviti i izvanredni.

Redovite rokove za polaganje ispita utvrđuje Ministarstvo, unaprijed za svaku kalendarsku godinu.

Izvanredne rokove za polaganje ispita utvrđuje lučka kapetanija.

Članak 75.

Ispit iz pojedinih dijelova programa (predmeta) može se polagati pisano, usmeno i praktično.

Ispitni program i način polaganja ispita za stjecanje pojedine svjedodžbe, utvrđuju se u prilozima ovoga Pravilnika.

Sadržaj pisanog dijela ispita utvrđuje Ministarstvo, te utvrđuje kriterij procjene rezultata pisanog dijela ispita.

Praktični dio ispita se u pravilu održava na suvremeno opremljenom brodu, prema izboru i odluci predsjednika komisije, ili u odgovarajuće opremljenim prostorijama s namijenskim uređajima ili na simulatoru.

Članak 76.

Ocjena uspjeha pristupnika iz svakoga predmeta na ispitu je »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«, a ocjena sveukupnog ispita je »položio« ili »nije položio«.

Članak 77.

Za pristupnika koji odustane od započetoga polaganja ispita ili popravnoga dijela ispita, drži se da ispit nije položio.

Pristupniku koji ne pokaže dostatan uspjeh iz pisanog dijela ispita uskraćuje se pravo polagati usmeni ispit iz toga predmeta.

Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju četiri predmeta ili manje, za ispite koji imaju od 5 do 9 predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta, a za ispite koji imaju 10 predmeta ili više popravni dio ispita može se polagati iz tri predmeta.

Osoba koja ne pristupi polaganju ispita na koji je upućena, a svoj izostanak ne opravda valjanim razlogom na pisani način najkasnije do početka ispita, smatra se da ispit nije položila.

Osobi koja je izostanak opravdala sukladno odredbi stavka 4. ovog članka lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

Članak 78.

Po okončanju ispitivanja, ispitno povjerenstvo utvrđuje ocje­nu iz svakoga predmeta i konačnu ocjenu, te izdaje potvrdnicu o uspjehu na ispitu, koju potpisuje predsjednik i tajnik ispitnoga povjerenstva.

Ukoliko se pristupnik upućuje na popravni ispit, potvrdnica sadrži i mjesto i vrijeme polaganja popravnog ispita.

Obrazac potvrdnice popisan je u prilogu H III. ovoga Pravil­nika.

Članak 79.

Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u kojega se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnoga povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakoga predmeta, te konačna ocjena.

Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 80.

Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednoga radnog dana po održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva.

O prigovoru pristupnika, predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje može potvrditi odluku ispitnoga povjerenstva ili odrediti da se ispit ili dio ispita u roku od tri dana ponovi.

Članak 81.

Popravni ispit za sve svjedodžbe iz Poglavlja III. ovoga Pravilnika može se polagati najranije 30 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije jednu godinu od započetog polaganja ispita.

Popravni ispit za sve svjedodžbe iz Poglavlja IV. ovoga Pravilnika može se polagati iz najviše dvaju predmeta i to najranije 15 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije šest mjeseci od započetog polaganja ispita.

Popravni se ispiti polažu pred istim ispitnim povjerenstvom.

Za pristupnika koji na popravnom ispitu bude iz kojega pred­meta ili načina polaganja ocijenjen s »Nije zadovoljio«, drži se da cijeli ispit nije položio.

Članak 82.

Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti iz Poglavlja III. ovoga Pravilnika, ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 3 mjeseca.

Iznimno, pristupnici za stjecanje svjedodžbe iz članaka 32. i 33. ovoga Pravilnika, mogu pristupiti ponovnom polaganju ispita u roku od najmanje 30 dana.

Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe iz Poglavlja IV. ovoga Pravilnika ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 30 dana.

Članak 83.

Ministarstvo može na zahtjev lučke kapetanije u izuzetnim slučajevima dopustiti skraćivanje rokova iz članaka 81. i 82. ovoga Pravilnika.

Članak 84.

Pristupnici koji su stekli svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 22. ovoga Pravilnika, stječu naziv »kapetan duge plovidbe«.

Članak 85.

Poslove u svezi organizacije ispita može obavljati pomorsko učilište koje temeljem rješenja Ministarstva obavlja naobrazbu i/ili izobrazbu.

Ispit se polaže pred povjerenstvom Ministarstva odnosno lučke kapetanije imenovanim od strane ministra.

Sve administrativne poslove oko izdavnja svjedožbi obavlja Ministarstvo ili lučka kapetanija za što im pripada naknada za obrasce i naknada za unapređenje službe.

Troškove ispita snose kandidati, a visinu naknade za članove ispitnog povjerenstva i naknade iz stavka trećeg ovoga članka rješenjem donosi ministar.

Troškove održavanja ispita izvan sjedišta ispitnog povjerenstva, što uključuje putne troškove i dnevnice članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, a prema mjerilima za tijela državne uprave, snosi organizator ispita.

Obračun i naplatu troškova pripreme i organizacije ispita i raspodjelu uprihođenih sredstava može obavljati pomorsko učilište iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIZNAVANJE, OBNOVA I ZAMJENA SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Priznavanje svjedodžbi izdanih od nadležnih tijela
strane države

Članak 86.

Svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti izdane od nadležnih tijela druge države stranke Konvencije STCW 1978. s izmjenama i dopunama, priznaju se u Republici Hrvatskoj, uz uvjet uzajamnosti i jednakovrijednosti.

Postupak priznavanja svjedodžbi vodi Ministarstvo.

Pojedina isprava iz stavka 1. ovoga članka priznaje se, na zahtjev pomorca, ako su ispunjeni svi zahtjevi i uvjeti propisani za izdavanje takve svjedodžbe, sukladno s odredbama ovoga Pravilnika.

Ako se utvrdi da standardi obrazovanja i/ili izobrazbe, te uvjeti za izdavanje svjedodžbe u državi koja je izdala svjedodžbu ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Ministarstvo može odrediti dodatno obrazovanje i/ili izobrazbu, dodatnu plovidbenu službu i polaganje odgovarajućih ispita prema odgo­varajućem programu iz Priloga C ili D ovoga Pravilnika.

Priznavanje svjedodžbe potvrđuje se odgovarajućom ovje­rom koja se izdaje na obrascu propisanom u Prilogu A II. ovoga Pravilnika.

Svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti izdane od strane države koje nisu članice Konvencije STCW 1978. s izmjenama i dopunama i nisu na popisu zemalja sukladno odredbama Pravila I/7 Konvencije STCW 1978. s izmjenama i dopunama, neće se priznati u Republici Hrvatskoj.

Obnova svjedodžbi

Članak 87.

Svjedodžbe o osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, obnavljaju se za isto razdoblje ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost.

Stručna osposobljenost iz prethodnog stavka postiže se:

a) potvrđenom plovidbenom službom tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje i to najmanje u razdoblju od ukupno jedne godine tijekom proteklih pet godina, ili

b) obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika Uprave pomorstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, peljara, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u teoretskom ili praktičnom obrazovanju ili izobrazbi polaznika za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina, ili

c) ispunjenjem jednog od sljedećih uvjeta:

– polaganjem ispita za stjecanje odgovarajuće svjedodžbe;

– ako pomorac iz članaka 16. do 22. i 24. do 32. ovoga Pravilnika, ostvari najmanje jednu godinu potvrđene plovidbene službe tijekom proteklih 5 godina, od čega najmanje 3 mjeseca plovidbene službe u posljednjih godinu dana na brodu za koji se ta svjedodžba o osposobljenosti zahtijeva:

– obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koje posjeduje ili

– kao neposredno niži časnik, ili

– kao prekobrojni časnik.

Ako nisu ispunjeni svi uvjeti iz točke a) prethodnog stavka naslovniku svjedodžbe o osposobljenosti može se na njegov zahtjev izdati svjedodžba o osposobljenosti uz ograničenja brod­skih djelatnosti i/ili dužnosti.

Članak 88.

Ako pomorac ne ispunjava uvjete za obnovu svjedodžbe u pogledu plovidbene službe na brodu odgovarajuće veličine i snage porivnog stroja, pomorac može obnoviti svjedodžbu uz uvjet da je u posljednjih 5 ostvario najmanje 1 godinu plovidbene službe obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koje posjeduje, na brodovima u nacionalnoj plovidbi.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka izdat će se svjedodžba o osposobljenosti uz ograničenje: vrijedi samo za nacionalnu plovid­bu.

Članak 89.

Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, obnavljaju se za isto razdoblje, ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost.

Stručna osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se:

a) plovidbenom službom iz točke a) članka 87. ovoga Pravil­nika, na brodu za kojega se takva svjedodžba o osposobljenosti zahtijeva;

b) ponovnim stjecanjem odnosne svjedodžbe o osposobljenosti;

c) obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika Uprave pomorstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, peljara, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u teoretskom ili praktičnom obrazovanju ili izobrazbi polaznika za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina.

Zamjena svjedodžbe

Članak 90.

Nestanak ili znatno oštećenje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti posjednik je dužan prijaviti tijelu koje je svjedodžbu izdalo.

Nestanak ili znatno oštećenje svjedodožbe u inozemstvu, posjednik je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku - tijelu iz stavka 1. ovoga članka.

Nadležno tijelo će nestalu ili oštećenu svjedodžbu proglasiti nevažećom.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije moguća.

Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama«, o trošku stranke.

Nadležno tijelo koje je izdalo nestalu ili oštećenu svjedodžbu izdat će na zahtjev pomorca novu svjedodžbu.

Rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 6. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti izgubljene ili oštećene svjedodžbe.

VIII. UPISNICI SVJEDODŽABA O OSPOSOBLJENOSTI I DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 91.

Svjedodžbe o osposobljenosti, dopunskoj osposobljenosti i ovjere o priznanju svjedodžbi, vode se u upisniku svjedodžbi.

Članak 92.

Upisnike vodi Ministarstvo i lučke kapetanije, pri kojima su ustanovljena ispitna povjerenstva.

Središnji upisnik svih svjedodžaba vodi Ministarstvo.

Način vođenja upisnika utvrdit će Ministar.

Članak 93.

Upisnici su javne knjige.

Podaci iz upisnika izdaju se na zahtjev brodara, nadležnih vlasti druge države ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes.

Članak 94.

Upisnici sadržavaju najmanje:

– podatke o svjedodžbama o osposobljenosti (broj svje­dodžbe, STCW oznaka, dužnost, djelatnost, razina osposobljenosti, ovjera i ograničenja),

– podatke o ovlašteniku (ime pomorca, datum rođenja, državljanstvo, spol, fotografiju, odnosni broj isprave, datum izdavanja, datum istjecanja, datum zadnje obnove, pojedinosti o izuzećima),

– podatke o valjanosti svjedodžbe (valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma promjene),

– podatke o zdravstvenom stanju ovlaštenika (datum izdavanja zadnjega zdravstvenog uvjerenja koje se odnosi na izdavanje ili obnovu odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti).

Voditelj upisnika dužan je na pismenu molbu dati pismeni odgovor sa zatraženim podacima.

IX. ODUZIMANJE SVJEDODŽABA O OSPOSOBLJENOSTI ILI DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI I POMORSKI PREKRŠAJI

Članak 95.

Ministarstvo ili lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se proglašava ništavim rješenje i svjedodžba o osposobljenosti te pomorcu oduzima svjedodžba o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, ako:

1. pomorac ne ispunjava uvjete godina života za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti;

2. pomorac stječe svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti na temelju krivotvorenih ili neistinitih isprava potrebnih za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti;

3. je pomorac trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje odgovarajućih poslova;

4. je pomorcu izrečena zaštitna mjera oduzimanja svjedodžbe o osposobljenosti.

U slučaju da se protiv pomorca vodi postupak u kojem bi se mogla izreći kazna oduzimanja svjedodžbe o osposobljenosti, komisija za prekršaje lučke kapetanije može tijekom trajanja postupka pomorcu privremeno oduzeti svjedodžbu o osposobljenosti.

Članak 96.

Pomorcu kojemu je oduzeta svjedodžba o osposobljenosti neće se izdati niti jedna svjedodžba o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti za vrijeme od dvije godine od konačnosti rješenja iz članka 95. Pravilnika.

Članak 97.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda:

1. ako ukrca na brod i rasporedi za obavljanje poslova osobu koja nema odgovarajuću valjanu svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti;

2. ako ukrca na brod i rasporedi za obavljanje poslova osobu kojoj je istekao rok valjanosti liječničke svjedodžbe ili nema potrebne potvrde o cijepljenju;

3. ako ne odredi u pisanom obliku časnika odgovornog za nadzor i praćenje rada vježbenika;

4. ako ne udalji s dužnosti premorenu, odnosno bolesnu osobu ili osobu koja je pod utjecajem alkohola, droge ili psihoaktivnih lijekova.

Novčanom kaznom od 600 do 6.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka brodar.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj iz stavka 1. i odgovorna osoba u brodara.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Pomorac koji je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu može je zamijeniti za svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi i/ ili svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja brodskog postrojenja do 350 kW u nacionalnoj plovidbi.

Članak 99.

Osoba koja je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekla svjedodžbu o osposobljenosti za voditelja jahte može je zamijeniti za svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte do 100 BT ako ispunjava uvjete iz članka 11. ovog Pravilnika.

Članak 100.

Pomorci u službi palube koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. kormilar ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje člana posade koji čini dio plovidbene straže, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati brodovima do 50 BT, ako ima ukupnu plovidbenu službu od najmanje 5 godina sa svjedodžbom kormilara, od čega najmanje 1 godinu u svojstvu zapovjednika broda u posljednje 3 godine;

2. brodovođa ograničene plovidbe ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi, s ograničenjem da nije ovlašten zapovijedati putničkim brodovima, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi, s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati putničkim brodovima do 100 BT, ako ima ukupnu plovidbenu službu od najmanje 5 godina sa svjedodžbom brodovođe ograničene plovidbe od čega najmanje 1 godinu u svojstvu zapovjednika broda u posljednje 3 godine;

3. brodovođa ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT, u maloj obalnoj plovidbi, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT, u maloj obalnoj plovidbi, ako ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi, s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati brodom u nacionalnoj plovidbi ako ima plovidbenu službu u nacionalnoj plovidbi;

4. poručnik trgovačke mornarice ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima, ili svjedodžbu o osposobljenosti za prvoga časnika palube ili zapovjednika na brodovima do 3000 BT, ako ispunjava uvjete iz članka 19. ili 20. ovoga Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima, ako ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi;

5. kapetan duge plovidbe ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg.

Članak 101.

Svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 100. ovoga Pravilnika priznat će pomorcu koji uz odnosno zvanje posjeduje:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traga­nja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašava­nje, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite i svjedodžbu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem na osnovu posebne izobrazbe i položenog ispita sukladno programu D3A ovog Pravilnika, za pomorce koji zapovijedaju brodovima koji imaju ugrađen radarski uređaj – pomorcu iz točaka 1. i 2.;

Ako pomorac iz članka 100. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika ne posjeduje svjedodžbe o osposobljenosti navedene u točki 1. ovog članka osim svjedodžbe o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem, dužan je svladati poseban program i položiti ispit, sukladno s odredbom članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika.

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposob­ljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašava­nje, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja radarom za osmatranje - pomorcu iz točke 3.

3. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja uređajima za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA), te svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja radarom za osmatranje - pomorcu iz točaka 4. i 5.

Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pomorac koji je stekao zvanje iz članka 100. ovoga Pravilnika, a prethodno nije stekao svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka, dužan je svladati programe izobrazbe i položiti ispit koji se zahtijeva za stjecanje odnosnih ovlaštenja.

Članak 102.

Pomorci u službi stroja koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći:            

1. brodski mazač ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;

2. brodski motorist ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, uz ogra­ničenje da je ovlašten upravljati brodskim postrojenjem do 350 kW u nacionalnoj plovidbi;

3. brodski strojovođa ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačima s ograničenjem da može obnašati dužnost časnika straže u strojarnici sa strojem porivne snage do 1100 kW, ili svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, s ograničenjem da može obnašati dužnost časnika straže u strojarnici sa strojem porivne snage do 1500 kW, ako ima najmanje 10 godina plovidbene službe u zvanju brodskog strojovođe ili svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 3000 kW s ograničenjem da može obnašati dužnost upravitelja u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW, ako ima najmanje 5 godina plovidbene službe u zvanju brodskog strojovođe;

4. pomorski strojar ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačima, ili svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodovima sa strojem porivne snage do 3000 kW, ako ispunjava uvjete iz članka 28. ovoga Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu porivne snage od 3000 KW ili jačim ako ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu u strojarnici na brodu sa strojem porivne snage od 3000 KW ili jačim;

5. pomorski strojar I. klase ‑ svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačima.

Članak 103.

Svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 102. ovoga Pravilnika priznat će se pomorcu koji uz odnosno zvanje posjeduje:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanje sredstvima za spašava­nje i Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite - pomorcu iz točke 1. i točke 2.;

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanje sredstvima za spašava­nje i svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite - pomorcu iz točaka 3., 4. i 5.

Ako pomorac iz članka 102. točke 1. ovoga Pravilnika ne posjeduje svjedodžbe o osposobljenosti navedene u točki 1. ovoga članka, dužan je svladati poseban program i položiti ispit, sukladno s odredbom članka 6. stavak 2. ovoga Pravilnika.

Članak 104.

Pomorci u radioslužbi koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovog Pra­vilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. GMDSS operator s ograničenim ovlaštenjem – svjedodž­bu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;

2. GMDSS operator s općim ovlaštenjem – svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti.

Članak 105.

Pomorci u radioslužbi koji su stekli ovlaštenje:

– pomorski radiotelefonist s općim ovlaštenjem i

– pomorski radiotelefonist s ograničenim ovlaštenjem,

zadržavaju ih i mogu obavljati odgovarajuće poslove do 1. veljače 2005. godine na brodovima u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba), koji nemaju ugrađenu GMDSS opremu.

Članak 106.

Po stupanju na snagu ovoga Pravilnika, pomorci koji prema ranijim propisima imaju ovlaštenje pomorskoga radiotelegrafista I. ili II. klase, mogu steći:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara II. klase, ako imaju završenu visokoškolsku naobrazbu, smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike ili drugog odgovarajućeg smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, ako svladaju poseban program izobrazbe prema Prilogu D ovoga Pravilnika te polože odgovarajući ispit.

Pomorac koji ima završenu visokoškolsku naobrazbu, smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike u trajanju od najmanje dvije godine, prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, 3 godine plovidbene službe u svojstvu pomorskog radiotelegrafiste I. ili II. klase, te završenu posebnu izobrazbu i položen ispit sukladno programu izobrazbe iz priloga D ovog Pravilnika, može pristupiti polaganju ispita za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima.

Članak 107.

Pomorci koji su po dosadašnjim propisima stekli ove posebne svjedodžbe o osposobljenosti, danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. za upravljanje gašenjem požara priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite, te uvjerenje o položenom ispitu prve pomoći ili svjedodžbu iz članka 46. ovog Pravilnika. Pomorac koji je stekao svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ne mora pohađati program protupožarne zaštite radi stjecanja svjedodžbe iz članka 6. stavka 2. Pravilnika;

2. za osnovnu osposobljenost za rad na tankerima priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera;

3. za rad na tankerima za ulje priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova pranja tankova sirovom naftom, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja uređajima za inertni plin i najmanje šest mjeseci plovidbene službe na tankerima za ulje;

4. za rad na tankerima za prijevoz kemikalija priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću na tankerima za prijevoz kemikalija i najmanje šest mjeseci plovidbene službe na tankerima za prijevoz kemikalija;

5. za rad na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obav­ljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova na brodovima za prijevoz ukap­ljenih plinova i najmanje šest mjeseci plovidbene službe na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova;

6. za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje sredstvima za spašavanje;

7. za pružanje prve medicinske pomoći priznat će se pomorcu koji je tijekom naobrazbe završio program jednakovrijedan izobrazbi propisanoj u članku 45. ovoga Pravilnika;

8. za pružanje medicinske skrbi na brodu priznat će se pomorcu koji je tijekom srednjoškolske ili visokoškolske naobrazbe nautičkog smjera završio program jednakovrijedan izobrazbi propisanoj u članku 46. ovoga Pravilnika;

9. o osposobljenosti za rad s opasnim teretima priznat će se pomorcu koji ima uvjerenje o osposobljenosti za rad s opasnim teretima.

Svjedodžba iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika izdat će se pomorcu bez polaganja ispita, ako na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima Ssjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanje sredstvima za spašavanje, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite i najmanje jednu godinu priznate plovidbene službe u zadnjih pet godina. Pomorac koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imao svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje ne mora pohađati program osobnog preživljavanja, radi stjecanja svjedodžbe iz članka 6. stavka 2. Pravilnika.

Članak 108.

Pomorac koji je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulja, ili Ssjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prijevoz kemikalija ili svjedodžbu o osnovnoj osposob­ljenosti za rad na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova može steći svjedodžbu iz članka 40. ovog Pravilnika.

Članak 109.

Pomorci koji su stekli zvanje brodskoga kuhara zadržavaju to zvanje i mogu obavljati poslove pripremanja i kuhanja hrane za posadu i putnike.

Članak 110.

Članovi ispitnih povjerenstava, imenovani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužni su u roku od godine dana završiti odgovarajuću izobrazbu iz članka 70. ovoga Pravilnika.

Članak 111.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 103/98, 151/98 i 41/99).

Članak 112.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/73    

Urbroj: 530-01-01-2

Zagreb, 20. prosinca 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r. 

 

 

Prilog H II

 

Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum

 

ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU ISPITU

 

Temeljem članka 61. Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke
 mornarice Republike Hrvatske(Narodne novine br.   /98) Ministarstvo pomorstva, prometa
i veza, Lučka kapetanija _____________________

rješavajući ____________________________ po zahtjevu ________________________

                                        (naziv lučke kapetanije)                                                            (ime i prezime)

 iz __________________________________ , _________________________________
                                (mjesto prebivališta)                                                                               (JMBG)

utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za pristupanje ispitu radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti

_____________________.                                                                                                                                           
  (naziv svjedodžbe)

 

Određuje se polaganje ispita _______________________________________.

                                                                                                     (mjesto, datum i sat)

 

 

 

 

STRUČNI DJELATNIK                                            LUČKI KAPETAN/RAVNATELJ

 

___________________                                          _______________________________

 

 

 

 

 

Prilog H III

 

 

 

 

                       POTVRDNICA O USPJEHU NA ISPITU

 

__________________________________________________________________________________

                                                                                                              (ime i prezime)

iz ___________________________________________, __________________________

                                          (mjesto prebivališta)                                                               (JMBG)

je _____________________________ u _______________________________________

                                     (datum)                                                               (mjesto polaganja ispita)

 

polagao ispit radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti ________________________________________________________________________

(naziv svjedodžbe)

 

te je postigao slijedeći uspjeh:

 

 

NAZIV PREDMETA                                                                                        OCJENA

 

 

 

 

 

 

KONAČNA OCJENA

 

Prisupnik se upućuje na popravni ispit iz predmeta _________________________________

 

 

Popravni ispi će se održati ___________________________________________________
                                                                    datum i mjesto održavanja

 

Sukladno članku 74. Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade
trgovačke mornarice Republike Hrvatske(Narodne novine br.   /98) pristupnik ima
pravo uložiti pisani obrazloženi prigovor na ocjenu koju je utvrdilo ispitno povjerenstvo
u roku od 1 dana od prijema Potvrdnice.

 

 

Klasa:                        _____________

Ur. broj:                    _____________

Datum izdavanja:       _____________

 

 

TAJNIK                                                                                                  PREDSJEDNIK

ISPITNOG POVJERENSTVA                                        ISPITNOG POVJERENSTVA

 

_________________________                                     _________________________

 

 

 

                                

 

POTVRDNICA O USPJEHU NA ISPITU

 

 

_____________________________________________________________________

                                                                                     (ime i prezime)

 

iz ______________________________________, ____________________________

                                          (mjesto prebivališta)                                                               (JMBG)

 

je _____________________________ u ____________________________________

                                     (datum)                                                               (mjesto polaganja ispita)

 

polagao ispit radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti _____________________________________________________________________

(naziv svjedodžbe)

 

te je postigao slijedeći uspjeh:

 

 

 

                                               KONAČNA OCJENA:

 

 položio

 

 

 

 

Klasa:                        ______________

Ur. broj:                    ______________

Datum izdavanja:       ______________

 

 

 

 

TAJNIK                                                                                                  PREDSJEDNIK

ISPITNOG POVJERENSTVA                                        ISPITNOG POVJERENSTVA

 

_________________________                                     _________________________

 

 


 

 

                      

Prilog H IV

 

Klasa:

Ur. broj:

Mjesto i datum

 

Temeljem članka 62. Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke

mornarice Republike Hrvatske (Narodne novine br.8 /02) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Lučka kapetanija _____________________ rješavajući po zahtjevu koji je
                                               (naziv lučke kapetanije)

podnio pomorac ____________________________za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti

                                           (ime i prezime)         (JMBG)

_________________________________________________________________________.

                                                       (naziv svjedodžbe)

donosi

 

R J E Š E N J E

 

kojim se utvrđuje da je podnositelj zahtjeva

_______________________________________________________________________

ime i prezime

JMBG ____________________ primjereno osposobljen sukladno odredbi članka __________.
Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke mornarice Republike Hrvatske
(Narodne novine br. 8/02) te Pravilu __________ Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedožbi i držanje straže pomoraca 1978/1995 (STCW konvencija) za obavljanje slijedećih djelatnosti na naznačenim razinama i uz naznačena ograničenja, te se utvrđuje njegova osposobljenost za službu uz naznačena ograničenja.

 

 

 

DJELATNOST
FUNCTION

RAZINA
LEVEL

OGRANIČENJA (AKO IH IMA)

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

 

 

 

OSPOSOBLJENOST
CAPACITY

OGRANIČENJA (AKO IH IMA)

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 


O b r a z l o ž e n j e:

Rješavajući po zahtjevu koji je podnio pomorac _________________________________________

                                  ime i prezime

JMBG _____________________, a temeljem zahtjevu priložene dokumentacije, Lučka kapetanija __

 ________________ je utvrdila da su ispunjeni uvjeti propisani člankom ---. Pravilnika o zvanjima i

osposobljenosti članova posade trgovačke mornarice Republike Hrvatske (Narodne novine br. 8/02), te

je odlučeno kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno članku 62. Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke

mornarice Republike Hrvatske(Narodne novine br. 8/02), protiv ovog rješenja nezadovoljan stranka

može podnijeti žalbu Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, putem ove lučke kapetanije, u roku

od 15 dana od dana primitka rješenja.

 

RAVNATELJ/ LUCKI KAPETAN

_____________________________

 

 

Klasa:

Ur. broj:

Mjesto i datum

Temeljem članka 62. Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke mornarice Republike Hrvatske (Narodne novine br. 8/02) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Lučka kapetanija _________________ rješavajući po zahtjevu ________________

_____________________________________________________________________

(ime i prezime)

JMBG ______________________ rođenom _________________________________
                                                                                                                            (datum i mjesto)

 

za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti ____________________________________

                                                                           (naziv svjedodžbe)

donosi

R J E Š E N J E

odbija se zahtjev

 

____________________________________________________________________

ime i prezime


JMBG
________________
rođen _________________________________________

                                                                                                                           datum i mjesto

i utvrđuje se da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete predviđene člankom ____ Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke mornarice Republike Hrvatske(Narodne novine br. 8/02) za izdavanje svjedožbe o osposobljenosti ___________
_____________________________________________________________________.

 

O b r a z l o ž e n j e:

Rješavajući po zahtjevu, a temeljem zahtjevu priložene dokumentacije, Lučka kapetanija __
___________ je utvrdila da nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom _____.
Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke mornarice Republike Hrvatske(Narodne novine br.8 /02) u svezi ____________________________________. Naime utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ____________________________________ dok je minimalnim uvjetima propisana _________________________, te je stoga odlučeno kao u dispozitivu.

 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno članku 62. Pravilnika o zvanjima i osposobljenosti članova posade trgovačke mornarice Republike Hrvatske(Narodne novine br. 8/02), protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može podnijeti žalbu Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, putem ove lučke kapetanije, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

RAVNATELJ/ LUČKI KAPETAN
_______________________________

 

 

 

 

 

Prilog B

Prilog C

Prilog D

Prilog E i F

PROGRAM IZOBRAZBE I DNEVNIK VJEŽBENIKA STROJA