Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksometre - mjerila osvjetljenja

NN 9/2002 (25.1.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksometre - mjerila osvjetljenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

224

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektriČne luksometre – mjerila osvjetljenja

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati – fotoelektrični luksometri – mjerila osvjet­ljenja (u nastavku teksta: luksometri) u mjernom području od 1,0 × 10-2 lx do 1,0 × 10-4 lx.

Članak 2.

Prema eksploatacijskim karakteristikama luksometri se dijele:

1) po točnosti mjerenja – na četiri razreda točnosti: 2,5, 5, 10 i 15

2) po opremljenosti priborom za smanjenje kosinusne pogreške:

a) na luksometre s kosinusnim korektorom

b) na luksometre bez kosinusnog korektora

3) po opremljenosti odvojivim spektralno neselektivnim apsorpcijskim filterom za promjenu mjernog područja:

a) na luksometre s filterom

b) na luksometre bez filtera.

Članak 3.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1) fotoelement je dio luksometra koji sadrži svjetlosno osjetljivi prijamnik i sredstva za spektralno i prostorno (ovisno o upadnom kutu) vrednovanje svjetlosti

2) pokazni (mjerni) instrument je dio luksometra za iskazivanje mjerene veličine (analogno ili digitalno)

3) osnovna pogreška luksometra je pogreška koja se javlja kad se luksometar upotrebljava u referentnim uvjetima

4) vrijednost osnovne pogreške luksometra u postocima, definirana je formulom:

        Exo - Eo

do = ————– . 100

           Eo

gdje je:

Exo – pokazivanje luksometra u luksima, pri osvjetljenju fotoelementa iz smjera normale na prijamnu površinu i pri refrentnim uvjetima

Eo – stvarna (dogovorena prava, etalonska) vrijednost os­vjetljenja u luksima, pri jednakim uvjetima osvjetljenja i primjene luksometra

5) područje pokazivanja jest područje svih vrijednosti osvjetljenja koje se mogu očitati na pokaznom (mjernom) instrumentu luksometra

6) mjerno područje jest područje svih vrijednosti osvjetljenja u kojem nisu premašene granice deklariranih pogrešaka luksometra

7) kosinusna pogreška luksometra definirana je formulom:

 

dc =

 

gdje:

- fc(e,j) = 

- E (e, j) – pokazivanje luksometra pri upadnom kutu svjet­losti e i azimutnom kutu j

- E (0, j) – pokazivanje luksometra pri upadnom kutu svjet­losti e = 0 i azimutnom kutu j

- e - upadni kut svjetlosti koji zaklapa okomica na prijamnu površinu fotoelementa s pravcem iz kojega dolazi svjetlost (optič­ka os)

- j - azimutni kut koji zaklapa ravninu kroz optičnu os s istom takvom ravninom uzetom za početnu ravninu

8) neuniformnost osjetljivosti prijamne površine fotoelementa definirana je formulom:

d=

 

 

gdje je:

Ei – pokazivanje luksometra pri osvjetljenju jednoga od četiri dijela prijamne površine kroz apreturu kojoj su dimenzije 10 puta manje od prijamne površine i koji se nalaze na udaljenosti od 2/3 polupromjera od centra prijamne površine, raspoređeni na svih 90o oko centra

El – pokazivanje luksometra pri osvjetljenju centralnog dijela prijamne površine kroz istu apreturu i s istim ulaznim signalom (osvjetljenjem)

9) pogreška zbog zamora fotoelementa definirana je formulom:

 

dz =

 

 

gdje je:

- E (30 min) – pokazivanje luksometra 30 min nakon početka osvjetljenja fotoelementa

- E (10 s) – pokazivanje luksometra 10 s nakon početka osvjetljenja fotoelementa

10) temperaturni koeficijent za luksometre predviđene za upotrebu u zatvorenim prostorijama definiran je formulom:

 

        

 

 

gdje je:

E (T1) – pokazivanje luksometra pri okolnoj temperaturi T1 = 40 oC

E (T2) – pokazivanje luksometra pri okolnoj temperaturi T2 = 15 oC

E (To) – pokazivanje luksometra pri referentnoj okolnoj temperaturi To = 25 oC

11) temperturni koeficijent za luksometre predviđene za upotrebu izvan zatvorenih prostorija definiran je formulom:

 

        

 

 

gdje je: E (T3) – pokazivanje luksometra pri okolnoj temperturi T3 = 0 oC

12) pogreška pri promjeni područja definirana je formulom:

 

dop =

 

 

gdje je:

E (B) – pokazivanje luksometra na višem (manje osjetljivom) području B pri osvjetljenju Eo (B), »k« puta većem od osvjetljenja Eo (A) koje odgovara pokazivanju od 90% punog područja

E (A) – pokazivanje luksometra na prvome nižem (osjetljivijem) području A pri osvjetljenju Eo (A)

k – faktor promjene područja definiran je formulom

 

k =

 

 

gdje je:

E(B) max – najveće pokazivanje luksometra na višem području B

E(A) max – najveće pokazivanje luksometra na prvom nižem području A

13) povećanje pogreške luksometra pri promjeni područja primjenom odvojivog spektralno neselektivnog apsorpcijskog filtera definirano je formulom:

 

df =

 

 

gdje je:

N – stvarna (dogovorena prava) vrijednost koeficijenta slabljenja filtera

Nnom – nazivna vrijednost koeficijenta slabljenja filtera

14) varijacija pokazivanja luksometra definirana je formulom:

 

dv =

 

 

gdje je:

E02 – stvarna (dogovorena prava) vrijednost osvjetljenja na prijamnoj površini fotoelementa pri dovođenju pokazivanja luksometra na zadanu vrijednost pokazivanja Exo sa strane manjeg osvjetljenja

E01 – stvarna (dogovorena prava) vrijednost osvjetljenja pri dovođenju pokazivanja luksometra na jednaku zadanu vrijednost pokazivanja Exo sa strane osvjetljenja

15) vrijeme umirenja jest vremenski interval koji protekne između iznenadne promjene ulaznog signala (osvjetljenja) i trenutka kad se dostigne razina pokazivanja u granicama rezolucije pokaznoga (mjernog) instrumenta.

Članak 4.

Osnovna pogreška luksometra u mjernim područjima u kojima luksometar radi bez odvojivog filtera ne smije biti veća od ovih vrijednosti:

1) ± 2,5% - za luksometre razreda točnosti 2,5

2) ± 5% - za luksometre razreda točnosti 5

3) ± 10% - za luksometre razreda točnosti 10

4) ± 15% - za luksometre razreda točnosti 15.

Kad se mjere vrijednosti osvjetljenja ispod 0,2 lx, osnovna pogreška na najnižemu mjernom području luksometra u dijelu do 20% punog područja može biti najviše dvostruko veća od osnovne pogreške iz stava 1. ovog članaka.

Članak 5.

Referentni uvjeti dani su u ovoj tablici:

 

  

Red.

broj

Utjecajni parametar

Referentna vrijednost

Dopušteno

odstupanje

NAPOMENA

 

1

2

3

4

1.

Okolna temperatura

25 oC

+ 1 oC

 

2.

Vlažnost zraka

65%

+ 15%

 

3.

Atmosferski tlak

100 kPa

+ 4 kPa

 

4.

Spekralna raspodjela zračenja izvora svjetlosti (temperatura

boje)

 

2853 K

 

+ 30 K

 

 

5.

 

Modulacija svjetlosti

 

nemodulirana

izvor svjetlosti na-

pajanja istosmjer-

nom strujom

6.

Upadni kut svjetlosti

0 oC

+ 30’

 

 

 

7.

 

Prostorna raspodjela izvora

svjetlosti

 

uniformna

 

+ 0,5%

unutar prostor-

nog kuta ograniče-

nog prijamnom po-

vršinom fotoele-

menta

 

 

Članak 6.

Najveće dopuštene pogreške luksometra pod djelovanjem pojedinih utjecajnih parametara dane su u ovoj tablici:

                               

 

Red. broj

 

Utjecajni parametar

Način iskazivanja

djelovanja utjecaj-

nog parametra

Najveća dopuštena pogrešaka za luksometar razreda točnosti

2,5

5

10

15

 

1

2

3

4

5

6

1.

Okolna temperatura

a2, ao

0,2%/oC

0,3%/oC

1%/oC

2%/oC

2.

Upadni kut svjetlosti

dc

1,5%*

1,5%

3%

6%

3.

Neuniformnost pri-

Jamne površine fotoelementa

 

du

 

+ 2%

 

+ 5%


+
10%

 

/

* Pogreška se ne mora provjeravati osim ako je proizvođač nije deklarirao.

 

Članak 7.

Pogreška zbog zamora ne smije biti veća od ovih vijednosti:

1) 0,2% - za luksometre razreda točnosti 2,5

2) 0,5% - za luksometre razreda točnosti 5

3) 1% - za luksometre razred točnosti 10

4) 2% - za luksometre razreda točnosti 15.

Članak 8.

Pogreška pri promjeni područja bez primjene odvojivog filtera ne smije biti veća od ovih vrijednosti:

1) ± 0,1% - za luksometre razreda točnosti 2,5

2) ± 0,5% - za luksometre razreda točnosti 5

3) ± 1% - za luksoetre razreda točnosti 10

4) ± 2% - za luksometre razreda točnosti 15.

Članak 9.

Povećanje pogreške pri promjeni područja primjenom odvojivog spektralno neselektivnog apsorpcijskog filetara ne smije biti veća od ovih vrijednosti:

1) ± 2,5% mjernog osvjetljenja – za luksometre razreda točnosti 2,5 i 5

2) ± 5% mjerenog osvjetljenja – za luksometre razreda točnosti 10 i 15.

Članak 10.

Promjena pokazivanja luksometra ne smije biti veća od apsolutne vrijednosti dopuštene osnovne pogreške za dani razred točnosti.

Kod luksometara s digitalnim pokaznim (mjernim) instrumentom varijacija pokazivanja se ne provjerava.

Članak 11.

Promjena pokazivanja luksometra s odvojenim fotoelementom pri nagibu pokaznog (mjernog) instrumenta od 5o prema referentnom položaju naznačenom na ljestvici ne smije biti veća od ± 1% duljine ljestvice.

Luksometri kod kojih su fotoelementi i pokazni (mjerni) instrument u zajedničkom kućištu moraju udovoljavati uvjetima iz članka 4. ovog pravilnika u bilo kojemu radnom položaju.

Članak 12.

Luksometar mora pet minuta izdržati svjetlosno preoptere­ćenje koje iznosi 120% najveće vrijednosti koju luksometar mjeri bez filtera, s tim da nakon tog ispitivanja mora udovoljavati uvjetima iz članaka 4, 10. i 11. ovog pravilnika.

Članak 13.

Luksometar mora izdržati pet svjetlosnih impulsa u trajanju 1 s (s pauzama od 5 s) kojima je vrijednost dva puta veća od najveće vrijednosti što je luksometar mjeri bez primjene filtera s tim da nakon tog ispitivanja mora udovoljavati uvjetima iz članaka 4., 10. i 11. ovog pravilnika.

Članak 14.

Fotoelementi i pokazni (mjerni) instrument mogu biti ugra­đe­ni u odvojenim kućištima ili u zajedničkom kućištu. Ako su kućišta odvojena, veza između fotoelementa i pokaznog (mjernog) instrumenta ostvaruje se pomoću gipkoga izoliranog provod­nog kabela s izvodima koji osiguravaju dobar spoj s priključ­nicima na kućištu instrumenta.

Članak 15.

Na pokaznome (mjernom) instrumentu luksometra trebe biti indikator koji služi za kontrolu izvora napajanja luksometra.

Članak 16.

Ovisno o obliku, luksometar mora imati predviđeno mjesto za stavljanje žiga.

Članak 17.

Natpisi i oznake na luksometru moraju biti jasni, dobro vid­ljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 18.

Na pokaznome (mjernom) instrumentu luksometra moraju biti ovi natpisi i oznake:

1) oznaka tipa

2) oznaka jedinice mjerene veličine

3) tvornički broj

4) ime ili znak proizvođača.

Dio najnižega mjernog područja za koje vrijedi uvjet iz članka 4. stavak 2. ovog pravilnika mora biti posebno obiježen.

Članak 19.

Osim natpisa i oznaka iz članka 18. ovog pravilnika na luksometru moraju biti ovi natpisi i oznake:

1) na pokaznome (mjernom) instrumentu:

a) oznaka razreda točnosti (unutar kružnice)

b) radni položaj

2) na kućištu odvojivog fotoelementa:

a) oznaka tipa i broj fotoelementa

b) oznaka tipa i broj luksometra kojem pripada

c) tvrtka odnosno ime ili znak proizvođača

3) na okviru odvojivoga spektralno neselektivnoga apsorpcijskog filtera za promjenu mjernog područja luksometra:

a) nazivna vrijednost koeficijenta preračunavanja (demultiplikacije) filtera

b) oznaka tipa i broj luksometra kojem pripada

c) ime ili znak proizvođača.

Članak 20.

Tehnička dokumentacija uz luksometar osim podataka iz članka 18. i 19. ovog pravilnika mora sadržati:

1) mjerno područje (i područje pokazivanja, ako su različiti)

2) osnovnu pogrešku

3) pogrešku kalibracije

4) temperaturni koeficijent

5) nazivno područje upotrebe

6) pogrešku pri promjeni opsega

7) pogrešku zbog zamora

8) vrijeme umirenja

9) vrijeme zagrijavanja

10) utjecaj napajanja

11) preporučeno vrijeme rekalibracije.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/03

Urbroj: 558-03/5-02-1

Zagreb, 17. siječnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.