Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laktodenzimetre

NN 9/2002 (25.1.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laktodenzimetre

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

228

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

 o mjeriteljskim zahtjevima za laktodenzimetre

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati laktodenzimetri za određivanje gustoće (obujamne mase) mlijeka.

Članak 2.

Laktodenzimetar je po obliku i načelu rada, areometar stalne mase prilagođen mjerenju gustoće mlijeka odnosno tekućine s površinskim naponom približno 45 mN/m.

Laktodenzimetar koji slobodno pluta u tekućini kojoj se mjeri gustoća zauzima ravnotežni položaj odnosno tone do dubine koja odgovara gustoći tekućine.

Vrijednost gustoće tekućine očitava se izravno s laktodenzimetarske ljestvice.

Članak 3.

Laktodenzimetri su staklena mjerila cjevasta oblika simetrič­ni prema uzdužnoj osi a sastoje se od ovih dijelova:

1) tijela

2) vretena

3) materijala za otežavanje

4) ljestvice

5) termometra.

Članak 4.

Tijelo laktodenzimetra valjkasta je oblika, na gornjem se kraju postupno sužava i prelazi u vreteno s proširenim gornjim dijelom.

Ugrađeni stakleni termometar sastoji se od ovih dijelova:

1) spremnika termometarske tekućine

2) kapilarne cijevi

3) termometarske tekućine

4) termometarske ljestvice.

Članak 5.

Spremnik termometarske tekućine nalazi se u suženome i zaobljenome donjem dijelu tijela laktodenzimetra.

Kapilarna cijev mora biti jednaka poprečnom presjeka cije­lom duljinom i mora biti izrađena tako da omogućava vidljivo i ujednačeno kretanje termometarske tekućine.

Na vrhu kapilarne cijevi mora se nalaziti ekspanzijsko proširenje koje može primiti termometarsku tekućinu pri pregrijavanju do + 50 oC.

Termometarska ljestvica nalazi se na vrhu laktodenzimetra u proširenom dijelu vretena.

Članak 6.

Laktodenzimetarska ljestvica mora biti podijeljena u jedinicama g/cm3 ili kg/m3.

Termometarska ljestvica mora biti podijeljena u Celzijevim stupnjevima (oC).

Članak 7.

Referentna temperatura za laktodenzimetar mora biti 20 oC.

Članak 8.

Najveće dopuštene pogreške laktodenzimetra iznose:

a) za podjelu na cijele stupnjeve ± 0,50 oC

b) za podjelu na polovice stupnjeva ± 0,25 oC.

Članak 9.

Mjerno područje laktodenzimetarske ljestvice može biti od 1,0150 g/cm3 do 1,0400 g/cm3 ili od 1,0200 g/cm3 do 1,0400 g/cm3.

Članak 10.

Vrijednost najmanjeg podjeljka na laktodenzimetarskoj ljestvici mora biti 5 × 10-4 g/cm3.

Širina podjeljka na laktodenzimetarskoj ljestvici može iznositi od 0,8 mm do 3,0 mm.

Vrijednost najmanjeg podjeljka na termometarskoj ljestvici može biti 0,5 oC ili 1,0 oC.

Širina podjeljka na termometarskoj ljestvici mora iznositi najmanje 1 mm.

Članak 11.

Laktodenzimetri moraju biti simetrični prema svojoj uzdužnoj osi.

Poprečni presjeci tijela i vretena laktodenzimetra moraju biti okrugli, s tim što poprečni presjeci vretena moraju biti jednaki cijelom duljinom u dijelovima u kojima su smještene laktodenzimetarska odnosno termometarska ljestvica.

Članak 12.

Laktodenzimetri moraju plutati u okomitom položaju prema površini tekućine bez obzira na dubinu uranjanja.

Granica dopuštenog odstupanja od okomitog položaja iznosi 1o 30¢.

Članak 13.

Laktodenzimetri moraju biti izrađeni od prozirnog bezbojnog stakla koje mora udovoljavati ovim uvjetima:

1) toplinski koeficijent obujamnog širenja ne smije mu iznositi više od (25 ± 2) . 10-6 oC

2) ne smije imati unutarnjih naprezanja

3) mora biti obrađeno tako da nema napuklina, mjehurića ni drugih mana koje bi ometale ispravno očitavanje.

Članak 14.

Kao materijal za otežavanje može se upotrijebiti živa ili olov­na sačma, pri čemu živa mora biti zatvorena u spremniku na dnu tijela, a sačma učvršćena pomoću vezivnog sredstva.

Vezivno se sredstvo ne smije taliti na temperaturama nižim od 40 oC.

U laktodenzimetrima ne smije biti ostataka žive, sačme ni drugih stranih tijela koja bi ometala mjerenje.

Članak 15.

Kao termometarska tekućina upotrebljava se živa ili neka druga pogodna tekućina.

Članak 16.

Laktodenzimetarska i termometarska ljestvica moraju biti nanesena na papir ili pločicu od mliječnog stakla, koji moraju biti trajno učvršćeni.

Članak 17.

Podjelne crte, a i sve oznake na laktodenzimetarskoj i termometarskoj ljestvici, moraju biti jasne, pregledne i neizbrisive.

Podjelne crte ne smiju biti deblje od 0,3 mm.

Kraj laktodenzimetarske i termometarske ljestvice ne smije se nalaziti nikakva sporedna ljestvica.

Članak 18.

Podjelne crte na laktodenzimetarskoj ljestvici moraju se nalaziti u ravninama okomitim na os simetrije laktodenzimetra, a njihova duljina mora iznositi najmanje jednu četvrtinu opsega vretena.

Podjelne crte na termometarskoj ljestvici moraju se nalaziti s obiju strana kapilarne cijevi, a moraju biti duge najmanje 1 mm.

Početak i kraj mjernog opsega ljestvice moraju biti označeni brojevima.

Članak 19.

Kontrolna oznaka za laktodenzimetarsku i termometarsku ljestvicu nanosi se na površinu vretena u visini krajnje gornje podjelne crte označene brojem na laktodenzimetarskoj odnosno termometarskoj ljestvici.

Članak 20.

Na laktodenzimetrima moraju biti ispisani ovi natpisi i oznake:

1) naziv »laktodenzmetar«

2) oznaka mjerne jedinice: g/cm3 ili kg/m3

3) referentna temperatura: 20 oC

4) ime ili znak proizvođača

5) godina proizvodnje i proizvodni broj

6) službena oznaka tipa laktodenzimetra, ako je tip ispitan

7) oznaka jedinice temperature na termometarskoj ljestvici: oC

8) oznaka »čitanje odozgo«.

Članak 21.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Natpisi i oznake na laktodenzimetrima moraju biti jasni, dobro vidljivi i ispisani tako da se ne mogu izbrisati.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/7

Urbroj: 558-03/1-02-1

Zagreb, 17. siječnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.