Zakon o osobnoj iskaznici

NN 11/2002 (1.2.2002.), Zakon o osobnoj iskaznici

HRVATSKI SABOR

276

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Proglašavam Zakon o osobnoj iskaznici, koji je donio Hrvat­ski sabor na sjednici 23. siječ­nja 2002.

Broj: 01-081-02-280/2
Zagreb, 28. siječ­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OSOBNOJ ISKAZNICI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Osobna iskaznica je javna isprava kojom držav­ljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet, hrvatsko držav­ljanstvo, spol, datum rođe­nja, prebivalište i adresu stanova­nja.

Članak 2.

Osobna iskaznica može služiti i kao putna isprava ukoliko je to međunarodnim ugovorom određeno.

Članak 3.

Osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj dužna je imati osobnu iskaznicu.

Pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba starija od 15 godina života.

Članak 4.

Osobna iskaznica izdaje se s rokom važe­nja od 10 godina.

Osobama mlađim od 27 godina života osobna iskaznica izdaje se s rokom važe­nja od 5 godina.

Osobama starijim od 65 godina života osobna iskaznica izdaje se bez roka važe­nja.

Članak 5.

Osoba se ne smije služiti osobnom iskaznicom ako:

1. su se promijenili osobni podaci osobe,

2. slika na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe,

3. je oštećena ili iz bilo koje­ga drugog razloga ne služi svrsi.

Osoba je dužna podnijeti zahtjev za izdava­nje osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupa­nja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

II. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE

Članak 6.

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutar­njih poslova (u da­lj­njem tekstu: nadležno tijelo) prema prebivalištu podnosite­lja zahtjeva.

III. OBRAZAC OSOBNE ISKAZNICE

Članak 7.

Osobna iskaznica izdaje se na propisanom obrascu.

Obrazac osobne iskaznice sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »osobna iskaznica« i broj osobne iskaznice, te prostor za upis: prezimena, imena, podatka o spolu, držav­ljanstva, datuma rođe­nja, jedinstvenoga matičnog broja građana (JMBG), roka važe­nja, prebivališta i adrese stano­va­nja, datuma izdava­nja, naziva nadležnog tijela koje osobnu iskaznicu izdaje i podataka za strojno čita­nje.

Obrazac osobne iskaznice sadrži i prostor za sliku, prostor za podatak o Rh-faktoru, krvnoj grupi i je li osoba donator organa za presađiva­nje, te prostor za potpis osobe.

Provedbeni propis odredbe stavka 3. ovoga članka koji se odnosi na podatke o Rh-faktoru, krvnoj grupi i je li osoba donator organa za presađiva­nje donosi ministar unutar­njih poslova uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 8.

Obrazac osobne iskaznice tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu, a popu­njava se samo na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima, obrazac osobne iskaznice za osobu – pripadnika nacionalne ma­njine, tiska se i na jeziku nacionalne ma­njine.

Obrazac iz stavka 2. ovoga članka popu­njava se na hrvat­skom jeziku latiničnim pismom i jeziku i pismima pripadnika nacionalnih ma­njina.

IV. IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE

Članak 9.

Zahtjev za izdava­nje osobne iskaznice podnosi se na propisanom obrascu nadležnom tijelu.

Zahtjev za izdava­nje osobne iskaznice popu­njava se na hrvat­skom jeziku i latiničnim pismom.

Članak 10.

Zahtjev za izdava­nje osobne iskaznice osoba iz članka 3. ovoga Zakona podnosi osobno.

Članak 11.

Uz zahtjev za izdava­nje osobne iskaznice prilažu se dvije fotografije propisane veličine koje vjerno prikazuju osobu kojoj se osobna iskaznica izdaje.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka stav­lja se na uvid ranije izdana osobna iskaznica ili druge isprave iz kojih se može utvrditi identitet i hrvatsko držav­ljanstvo.

Nadležno tijelo dužno je ranije izdanu osobnu iskaznicu poništiti pri uruče­nju nove osobne iskaznice.

Osoba kojoj se osobna iskaznica izdaje dužna je biti osobno nazočna pri podnoše­nju zahtjeva za izdava­nje osobne iskaznice.

Članak 12.

Pri podnoše­nju zahtjeva podnosite­lj zahtjeva dužan je dati točne i istinite podatke, koji se upisuju u osobnu iskaznicu, te potpis.

Osoba je dužna dati otisak papilarnih linija.

Članak 13.

Nadležno tijelo dužno je izdati osobnu iskaznicu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnoše­nja zahtjeva.

Nadležno tijelo o podnijetom zahtjevu za izdava­nje osobne iskaznice izdat će osobi potvrdu na propisanom obrascu koja služi kao dokaz o podnijetom zahtjevu.

Članak 14.

Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako:

1. je osoba umrla,

2. joj je prestalo hrvatsko držav­ljansto,

3. je odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj ili je brisana iz evidencije prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Osoba mora osobnu iskaznicu vratiti nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana nastupa­nja razloga iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka.

Nadležno tijelo će osobnu iskaznicu iz stavka 2. ovoga članka poništiti.

Članak 15.

Osoba je dužna imati kod sebe osobnu iskaznicu i dati je na uvid zakonom ovlaštenim osobama.

Osoba ne smije dati osobnu iskaznicu drugome da se ­njome služi kao svojom, niti se služiti tuđom osobnom iskaznicom kao svojom.

Članak 16.

Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak ili pronalazak osobne iskaznice najbližem nadležnom tijelu.

Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna ­njezin nestanak ili pronalazak prijaviti diplomat­skoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji će o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Nadležno tijelo će nestalu osobnu iskaznicu rješe­njem proglasiti nevažećom.

Protiv rješe­nja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopu­štena.

Osoba je dužna u roku od 3 dana od dana primitka rješe­nja iz stavka 3. ovoga članka nestanak osobne iskaznice dati oglasiti u »Narodnim novinama« o svom trošku.

Nadležno tijelo izdat će osobnu iskaznicu nakon što utvrdi da je osoba nestanak osobne iskaznice dala oglasiti u »Narodnim novinama«.

Članak 17.

Nadležno tijelo vodi evidencije o osobnim iskaznicama.

Nadležno tijelo će dati na zahtjev državnih tijela te pravnih i fizičkih osoba koje za to imaju pravni interes podatke iz evidencije.

Nadležno tijelo odbit će zahtjev podnosite­lja ako ne učini vjerojatnim postoja­nje pravnog interesa ili ako postoje osnove sum­nje da će podatke iz evidencije o izdanim osobnim iskaznicama zlouporabiti.

Nadležno tijelo dužno je štititi osobne podatke osobe.

Članak 18.

Ministar unutar­njih poslova propisuje cijenu osobne iskaznice.

U cijenu osobne iskaznice uračunati su troškovi obrasca osobne iskaznice i obrasca zahtjeva za izdava­nje iste te troškovi tehničke izrade pri ovlaštenoj pravnoj osobi.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi podnosite­lj zahtjeva.

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutar­njih poslova, odredit će pravnu osobu u državnom vlasništvu za obav­lja­nje poslova:

1. tehničke izrade osobne iskaznice,

2. tiska­nje obrasca osobne iskaznice, te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu i izdava­nje osobne iskaznice kao i obrazaca za vođe­nje evidencije o osobnim iskaznicama,

3. vođe­nje evidencije o izrađenim osobnim iskaznicama.

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka (u da­lj­njem tekstu: ovlaštena pravna osoba) poslove iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka obav­lja kao javnu ovlast.

Ovlaštena pravna osoba može započeti obav­lja­nje poslova iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka na teme­lju odobre­nja Ministarstva unutar­njih poslova, kojim se potvrđuje postoja­nje propisanih tehničkih i kadrovskih uvjeta.

Uvjete iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar unutar­njih poslova.

Članak 20.

Ovlaštena pravna osoba obav­lja tehničku izradu osobnih iskaznica na jednom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Nadležno tijelo dostav­lja ovlaštenoj pravnoj osobi podatke koji se upisuju u osobnu iskaznicu te fotografiju i potpis osobe.

Ovlaštena pravna osoba podatke, fotografiju i potpis osobe smije koristiti samo u svrhu izrade osobne iskaznice.

Ovlaštena pravna osoba dužna je nakon izrade osobne iskaznice obrazac s podacima, fotografijom i potpisom vratiti nadležnom tijelu.

Ovlaštena pravna osoba dužna je Ministarstvu unutar­njih poslova dostaviti osobne podatke osobe, druge podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, te podatak o broju osobne iskaznice, sliku i potpis osobe.

Ovlaštena pravna osoba nakon postupa­nja iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka dužna je brisati iz vlastite evidencije podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, sliku i potpis osobe.

V. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 21.

Upravni nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom obav­lja Ministarstvo unutar­njih poslova.

Članak 22.

Inspekcijski nadzor nad radom ovlaštene pravne osobe obav­ljaju ovlaštene osobe Ministarstva unutar­njih poslova (u da­lj­njem tekstu: inspektori).

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori utvrđuju uvjete i način obav­lja­nja poslova, provjeravaju način primjene propisanih mjera zaštite, pre­gledavaju upisnike i poslovnu dokumentaciju te poduzimaju druge mjere i rad­nje kojima se ostvaruje uvid u poslova­nje ovlaštene pravne osobe.

U obav­lja­nju inspekcijskog nadzora inspektor može rješe­njem privremeno, do pravomoćnosti rješe­nja o prekršaju, zabraniti ovlaštenoj pravnoj osobi obav­lja­nje javnih ovlasti ako utvrdi da su:

1. u obav­lja­nju poslova uči­njene teže povrede Zakona i drugih propisa,

2. prestali postojati propisani tehnički i kadrovski uvjeti za obav­lja­nje povjerenih poslova.

Protiv rješe­nja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žal­ba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ako je rješe­njem iz stavka 3. ovoga članka zabra­njeno ovlaštenoj pravnoj osobi obav­lja­nje javnih ovlasti, poslove iz članka 19. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona obav­lja Ministarstvo unutar­njih poslova.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako:

1. podatke osobe, fotografiju i potpis osobe zlouporabi (članak 20. stavak 3.),

2. ne vrati nadležnom tijelu obrazac s podacima, fotografijom i potpisom nakon tehničke izrade osobne iskaznice (članak 20. stavak 4.),

3. Ministarstvu unutar­njih poslova ne dostav­lja osobne po­dat­ke osobe te druge podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, podatak o broju osobne iskaznice te sliku i potpis osobe (članak 20. stavak 5.),

4. iz vlastite evidencije ne briše podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, sliku i potpis osobe (članak 20. stavak 6.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se nov­čanom kaznom u iznosu od 4.500,00 do 6.500,00 kuna odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

Članak 24.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 4.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja se služi osobnom iskaznicom kojom se ne smije služiti (članak 5. stavak 1.),

2. koja podnese zahtjev za izdava­nje osobne iskaznice s netočnim ili neistinitim podacima (članak 12. stavak 1.),

3. koja zakonom ovlaštenoj osobi odbije dati na uvid osobnu iskaznicu (članak 15. stavak 1.),

4. koja osobnu iskaznicu da drugome da se ­njome služi kao svojom ili se služi tuđom osobnom iskaznicom kao svojom (članak 15. stavak 2.).

Članak 25.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja je starija od 16 godina i nema osobnu iskaznicu (članak 3. stavak 1.),

2. koja u propisanom roku osobnu iskaznicu ne vrati nadležnom tijelu (članak 14. stavak 2.),

3. koja bez odgode ne prijavi nestanak ili pronalazak osobne iskaznice (članak 16. stavak 1.),

4. koja u propisanom roku nestanak osobne iskaznice ne da oglasiti u »Narodnim novinama« (članak 16. stavak 5.).

Članak 26.

Novčanom kaznom od 100,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu (članak 15. stavak 1.).

VII. OVLAST ZA DONOŠENJE PROPISA

Članak 27.

Ministar unutar­njih poslova propisat će obrazac osobne iskaznice, obrazac zahtjeva za izdava­nje osobne iskaznice, obras­ce u svezi s izdava­njem i tehničkom izradom osobne iskaznice, te sadržaj i način vođe­nja evidencije o osobnim iskaznicama.

Članak 28.

Propise na teme­lju ovlasti iz ovoga Zakona ministar unutar­njih poslova donijet će u roku od 90 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Osobne iskaznice izdane prije početka primjene ovoga Zakona na rok važe­nja od pet ili deset godina važe do isteka roka ­njihova važe­nja.

Članak 30.

Postupak rješava­nja zahtjeva za izdava­nje osobnih iskaznica, započet prije dana početka primjene ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 31.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 53/91., 9/92., 26/93. i 29/94.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a poči­nje se primje­njivati od 1. siječ­nja 2003.

Klasa: 221-01/01-01/01
Zagreb, 23. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.