Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 11/2002 (1.2.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

 

277

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osigura­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 24. siječ­nja 2002.

Broj: 01-081-02-281/2
Zagreb, 28. siječ­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osigura­nju (»Narodne novine«, br. 9/94., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst i 116/99.) u članku 15. stavku 3. podstavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 16. mije­nja se i glasi:

»Uprava društva mora imati najma­nje dva člana koji društvo zajedno zastupaju i predstav­ljaju. Jedan od članova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave.

Jedan od članova uprave društva, odnosno prokurist, ne smije biti ovlašten za samostalno zastupa­nje osiguravajuće­g društva, odnosno, prokurist ne smije biti ovlašten za samostalno zastupa­nje društva za ukupni opse­g poslova osigura­nja i drugih poslova osigura­nja za koje je društvo dobilo odobre­nje za rad Direkcije za nadzor društava za osigura­nje i za koje je upisano u re­gistar trgovačkog suda.

Uvjete koje treba ispu­njavati osoba kojoj se daje prokura, vrsta i način djelova­nja prokure, opse­g ovlasti iz prokure, uk­ljučivo i ograniče­nja u poduzima­nju određenih rad­nji od strane prokuriste, utvrđuju se statutom društva.

Najma­nje jedan član uprave društva mora poznavati hrvatski jezik. Najma­nje jedan član uprave društva mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj.«

Članak 3.

Iza članka 16. dodaju se članci 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e i 16.f koji glase:

»Članak 16.a

Članovi uprave društva moraju biti u radnom odnosu s društvom na neodređeno i puno radno vrijeme.

Članak 16.b

Član uprave društva može biti osoba koja ispu­njava s­ljedeće uvjete:

– koja ima visoku stručnu spremu,

– koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođe­nje poslova društva,

– koja nije bila na rukovodećim položajima u društvu, odnosno trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, odnosno oduzeto odobre­nje za rad,

– osoba koja ispu­njava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave.

Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka podrazumijeva se najma­nje trogodiš­nje iskustvo na rukovodećim položajima u društvu, odnosno šest godina iskustva u vođe­nju poslova poduzeća koje se može usporediti s djelatnostima osiguravajuće­g društva ili drugim usporedivim poslovima.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, za člana uprave društva može biti imenovana osoba koja je bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu, odnosno društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, odnosno kojoj je oduzeto odobre­nje za rad, ako Direkcija za nadzor društava za osigura­nje (u da­ljem tekstu: Direkcija) procijeni da ta osoba nije odgovorna za događaje iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

Članak 16.c

Članom uprave društva može biti imenovana samo ona osoba koja je dobila suglasnost Direkcije za obav­lja­nje funkcije člana uprave društva.

Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovoga članka podnosi nad­zorni odbor društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispu­njava­nju uvjeta iz članka 16.b ovoga Zakona.

U postupku odlučiva­nja o izdava­nju suglasnosti Direkcija može zatražiti od kandidata za člana uprave prezentaciju o vođe­nju poslova društva.

Direkcija izdaje suglasnost iz stavka 1. ovoga članka, ako na osnovi dokumenata iz stavka 3. ovoga članka, prezentacije iz stav­ka 4. ovoga članka i ostalih podataka s kojima raspolaže zak­ljuči da kandidat ispu­njava uvjete za člana uprave društva.

Direkcija će odbiti zahtjev za izdava­nje suglasnosti za obav­lja­nje funkcije člana uprave društva, ako iz podataka s kojima raspolaže proizlazi da bi zbog djelatnosti i poslova koje osoba obav­lja ili zbog rad­nji koje je osoba počinila moglo biti ugroženo poslova­nje društva.

Osoba koja je dobila suglasnost za obav­lja­nje funkcije člana uprave društva mora prije ne­go što bude imenovana na tu funkciju u drugom društvu ponovno dobiti suglasnost Direkcije. Odredbe stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka se na odgovarajući način primje­njuju na suglasnost iz ovoga stavka.

Osoba koja je već dobila suglasnost za obav­lja­nje funkcije člana uprave i koju nadzorni odbor želi ponovno imenovati mora ponovo proći postupak propisan ovim Zakonom.

Članak 16.d

Osim dužnosti članova uprave koje proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima, članovi uprave društva dužni su osigurati:

– da društvo posluje u skladu s ekonomskim načelima, pravilima struke osigura­nja i aktuarske struke kao što je propisano ovim Zakonom i ostalim zakonima koji uređuju obav­lja­nje poslova u društvima koja se bave osigura­njem ili reosigura­njem i propisima donesenim na teme­lju ovog i drugih zakona,

– sustavno praće­nje, procjenu i strate­giju održava­nja, odnosno doseza­nja adekvatne razine kapitala u odnosu na rizike kojima je društvo izloženo u svom poslova­nju,

– funkcionira­nje sustava unutar­njih kontrola za sva područja poslova­nja društva,

– nesmetano obav­lja­nje unutar­nje revizije,

– da društvo vodi poslovne i druge k­njige i poslovnu dokumentaciju, sastav­lja k­njigovodstvene dokumente, realno procje­njuje imovinu i obveze, sastav­lja financijska i druga izvješća u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na teme­lju ovoga Zakona,

– da društvo izvješćuje i obavještava Direkciju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na teme­lju ovoga Zakona,

– provođe­nje mjera naloženih od Direkcije.

Članak 16.e

Uprava društva mora odmah pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor društva o s­ljedećim događajima:

– ako je ugrožena likvidnost ili solventnost društva,

– ako nastupe okolnosti za prestanak ili oduzima­nje odobre­nja za rad ili zabranu obav­lja­nja pojedinih poslova osigura­nja ili drugih poslova osigura­nja,

– ako se financijsko sta­nje društva promijeni tako da jamstveni kapital društva padne ispod minimalnog kapitala iz članka 53. ovoga Zakona.

Članak 16.f

Direkcija će oduzeti suglasnost za obav­lja­nje funkcije člana uprave:

– ako je član uprave dobio suglasnost dava­njem neistinitih podataka,

– ako je član uprave teško prekršio dužnosti člana uprave iz članaka 16.d ili 16.e ovoga Zakona ili odredbe o dužnostima iz Zakona o trgovačkim društvima koje za sobom povlače opoziv.

Ako je postupak za oduzima­nje suglasnosti za obav­lja­nje funkcije člana uprave pokrenut protiv člana uprave zbog krše­nja propisa, ekonomskih načela, pravila struke osigura­nja i aktuarske struke zbog kojih je protiv društva pokrenut postupak za odu­zi­ma­nje odobre­nja za rad, Direkcija može spojiti ova dva pos­tupka.«

Članak 4.

U članku 18. riječ: »domaće« briše se.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 453-02/01-02/01
Zagreb, 24. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.