Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

NN 12/2002 (6.2.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

HRVATSKI SABOR

 

289

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 25. siječnja 2002.

Broj: 01-081-02-335/2

Zagreb, 30. siječnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZADRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 67/01.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »zajedničke dobiti« dodaju se riječi: »ili drugih interesa«.

U stavku 2. iza riječi: »fizička osoba« dodaju se riječi: »i pravna osoba«.

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovaj Zakon primjenjuje se i na zadruge čije je osnivanje i poslovanje uređeno posebnim propisima, osim ako tim propisima nije što drukčije određeno.«

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Posebna skrb države očituje se kroz stvaranje okruženja za razvoj zadrugarstva. Država će poticati osnivanje zadruga i razvojne projekte zadruga i zadružnog sustava, sukladno gospodarskoj i socijalnoj strategiji razvoja.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Zadrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Novi zadrugari imaju ista prava i obveze kao i osnivači. Prava i obveze koje nisu utvrđene ugovorom utvrđuju se pravilima zadruge.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Zadrugar ulaže u zadrugu članski ulog koji može biti u novcu, stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti. Pravilima zadruge odredit će se mjerila i kriteriji prema kojima će se obračunavati novčana vrijednost uloga u stvarima i pravima.

(2) Zadrugari su ravnopravni u odlučivanju neovisno o broju članskih uloga.

(3) Zadrugari unose jednake uloge.«

Članak 6.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ugovor o osnivanju sadrži:

1. ime i prezime osnivača i njihove jedinstvene matične brojeve građana, odnosno tvrtku, sjedište pravne osobe,

2. tvrtku i sjedište zadruge,

3. djelatnost,

4. visinu članskog uloga, izraženu u novcu, stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti,

5. rok u kojem se u zadrugu moraju unijeti članski ulozi,

6. prava i obveze osnivača u obavljanju djelatnosti, upravljanju, udjelu u dobiti, odnosno udjelu u pokriću gubitaka, nastupanju u pravnom prometu, u odgovornosti i povratu uloga i drugih sredstava,

7. druge odredbe koje se odnose na osnivanje, poslovanje i prestanak zadruge.«

Članak 7.

U članku 11. iza podstavka 15. dodaje se novi podstavak 16. koji glasi:

»- uvjetima i postupku prestanka članstva zadrugara koji svojim djelovanjem šteti interesima zadrugara ili poslovanju zadruge,«.

  Dosadašnji podstavak 16. postaje podstavak 17.

Članak 8.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zadruga je dužna Rješenje o upisu u sudski registar dostaviti Hrvatskom savezu zadruga u roku od 15 dana računajući od dana upisa.«

Članak 9.

U članku 13. stavku 2. umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »ako ugovorom o osnivanju zadruge ili pravilima zadruge nije drugačije određeno« brišu se.

U stavku 3. riječi: »Ministar gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo«, a riječ: »zadruga« zamjenjuje se riječima: »zadrugara, evidencija zadruga i zadružnih saveza.«

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »upravitelj« dodaje se zarez i riječi: »ili uprava«.

Stavak 2. briše se.

Članak 11.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Skupština zadruge:

– donosi pravila i druge opće akte,

– bira i opoziva nadzorni odbor i upravitelja, odnosno upravu i druga tijela,

– donosi plan i program rada,

– donosi odluku o kreditnom zaduženju zadruge, te o opterećenju i otuđivanju pokretne i nepokretne imovine,

– odlučuje o raspodjeli dobiti, te pokriću gubitaka,

– usvaja financijsko izvješće zadruge i izvješće o obavljenoj reviziji,

– donosi odluku o isključenju zadrugara,

– donosi odluku o suosnivanju druge zadruge,

– odlučuje o svim oblicima udruživanja i razdruživanja,

– odlučuje o svim pitanjima u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.«

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorni odbor ima najmanje tri člana. Skupština bira nadzorni odbor većinom svih zadrugara na vrijeme od dvije godine. Član nadzornog odbora može biti opozvan i prije vremena na koji je izabran. U postupcima protiv članova nadzornog odbora zadrugu zastupaju opunomoćenici koje bira skupština.

(2) Ako zadruga ima manje od deset zadrugara, skupština zadrugara može obavljati poslove nadzornog odbora.«

Članak 13.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, najmanje jedanput u tri mjeseca, a obavlja sljedeće poslove:

– nadzire upravu u vođenju poslova,

– po potrebi obavlja uvid u poslovne knjige i obavlja nadzor financijskog poslovanja zadruge,

– obavlja pregled godišnjeg obračuna, raspodjelu dobiti i pokriće gubitka, o čemu izvješćuje skupštinu prije donošenja godišnjeg obračuna,

– radi zaštite interesa zadruge privremeno može obustaviti izvršenje odluka i radnji članova uprave, poduzeti mjere za redoviti nastavak poslova i u roku od osam dana saziva skupštinu,

– zastupa interese zadruge u postupcima protiv članova uprave,

– saziva izvanrednu skupštinu ako je to u interesu zadruge,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.«

Članak 14.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »Upravitelj« dodaju se riječi: »odnosno uprava«.

U stavku 2. i 3. iza riječi: »upravitelja« u određenom broju dodaju se riječi: »ili člana uprave« u odgovarajućem broju.

Članak 15.

U članku 19. stavak 2. briše se.

U stavku 3. iza riječi: »pravima« stavlja se točka, a riječi: »a niti može zahtijevati diobu imovine u zajedničkom vlasništvu« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kod isplate zadrugara kojem je prestalo članstvo u zadruzi u udjel zadrugara se uračunava dio imovine zadruge stečene za vrijeme njegova članstva u zadruzi i to razmjerno osobnom doprinosu zadrugara u stjecanju te imovine.«

Članak 16.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Zadruge mogu osnivati i udruživati se u teritorijalne i strukovne zadružne saveze radi usklađivanja, zastupanja i promicanja zajedničkih interesa u sklopu kojih ostvaruju gospodarske, poslovne i druge interese. Zadruge se iz zadružnih saveza mogu razdružiti istupanjem ili isključenjem.

(2) Zadružni savez pravna je osoba i upisuje se u sudski registar, sukladno pravilima za upis zadruga. Odlukom o osnivanju i statutom zadružnog saveza utvrđuju se uvjeti i način osnivanja, djelatnost, upravljanje, prava i obveze, način i uvjeti istupanja ili isključenja članica i ostale odredbe u skladu sa zakonom.

(3) Zadružni savez je dužan rješenje o upisu u sudski registar dostaviti Hrvatskom savezu zadruga u roku od 15 dana računajući od dana upisa.«

Članak 17.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatski savez zadruga je samostalna stručno poslovna organizacija zadruga i zadružnih saveza koji se osniva ovim Zakonom radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa zadrugara, zadruga i zadružnih saveza.

(2) Hrvatski savez zadruga zastupa interese zadruga i zadružnih saveza pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

(3) Hrvatski savez zadruga je pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu i upisuje se u sudski registar.«

Članak 18.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatski savez zadruga može osnovati područne urede.

(2) Broj i zadaće ureda utvrđuju se statutom. Odluku o osnivanju donosi skupština.«

Članak 19.

Iza članka 26. dodaju se članci: 26.a, 26.b, 26.c, 26.d, 26.e, 26.f, 26.g, 26.h, 26.i i 26.j koji glase:

»Članak 26.a

Članovi Hrvatskog saveza zadruga obvezno su zadruge, te strukovni i teritorijalni zadružni savezi registrirani na području Republike Hrvatske.

Članak 26.b

Zadaci Hrvatskog saveza zadruga su:

– promicanje zadrugarstva i zadružnih načela,

– zastupanje interesa zadruga i zadružnih saveza pred tijelima državne uprave i drugim organizacijama,

– davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja propisa u području zadrugarstva,

– pružanje stručne i druge pomoći zadrugarima, zadrugama i zadružnim savezima, prilikom osnivanja, poslovanja i prestanka rada zadruga i zadružnih saveza,

– vođenje evidencije zadruga i zadružnih saveza,

– drugi poslovi koji proizlaze iz zakona i statuta Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 26.c

(1) Tijela Hrvatskog saveza zadruga su skupština, nadzorni odbor i uprava.

(2) Skupština se sastoji od predstavnika zadruga i zadružnih saveza.

(3) Mandat člana skupštine traje četiri godine.

(4) Skupština Hrvatskog saveza zadruga:

– donosi statut i druge opće akte,

– imenuje i razrješava članove nadzornog odbora i upravu,

– donosi financijski plan i odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima,

– odlučuje o raspisivanju izbora,

– donosi odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja doprinosa,

– donosi pravilnik o organizaciji Suda časti, te postupku i mjerama koje on može izreći,

– obavlja i duge poslove predviđene zakonom.

Članak 26.d

(1) Statutom Hrvatskog saveza zadruga utvrđuje se:

– način ostvarivanja interesa, prava, obveza i odgovornosti članova,

– postupak donošenja i izmjene statuta i drugih općih akata,

– tijela Hrvatskog saveza zadruga, njihov sastav, djelokrug, način biranja i opoziva, te trajanje mandata i način odlučivanja,

– ustrojstvo Hrvatskog saveza zadruga, djelokrug rada ureda, te zadaci stručne službe,

– zastupanje i predstavljanje Hrvatskog saveza zadruga,

– sastav, način izbora, konstituiranje, djelokrug i način rada Suda časti,

– javnost rada i informiranje,

– suradnja s tijelima državne vlasti, drugim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu,

– osiguranje sredstava za rad Hrvatskog saveza zadruga.

(2) Statut Hrvatskog saveza zadruga objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(3) Prethodno mišljenje na Statut Hrvatskog saveza zadruga daje Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, a Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost.

Članak 26.e

Nadzorni odbor Hrvatskog saveza zadruga:

– utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koje donosi skupština,

– predlaže odluke i stavove te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja skupština,

– donosi odluku o prigovorima na pojedinačne akte donesene u prvom stupnju,

– nadzire provođenje statuta i drugih općih akata Hrvatskog saveza zadruga, materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima te obavlja i druge poslove predviđene statutom.

Članak 26.f

Uprava Hrvatskog saveza zadruga:

– predstavlja Hrvatski savez zadruga u zemlji i inozemstvu, pred tijelima državne vlasti, zastupa Hrvatski savez zadruga i odgovara za zakonitost rada Hrvatskog saveza zadruga,

– provodi odluke i zaključke skupštine,

– vodi brigu o zakonitosti rada stručnih službi,

– vodi brigu o imovini Hrvatskog saveza zadruga,

– predlaže mjere za razvoj zadrugarstva i zadružnog organiziranja,

– izvješćuje nadzorni odbor o poslovima koji su joj stavljeni u nadležnost,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odluka i za­ključaka skupštine i Statuta Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 26.g

Ista osoba ne može biti istovremeno član uprave i nadzornog odbora.

Članak 26.h

(1) Sud časti tijelo je Hrvatskog saveza zadruga koji djeluje po prijedlogu zadrugara, zadruga i zadružnog saveza ili građana koji imaju pravni interes.

(2) U Sud časti skupština imenuje 10 stalnih sudaca koji zasjedaju u vijeću od tri suca.

(3) Za suca Suda časti može biti biran svaki zadrugar koji uživa poseban ugled, a mogu biti birane i druge stručne osobe iz područja zadrugarstva i pravnih znanosti. Za suca Suda časti ne mogu biti birani članovi nadzornog odbora, uprave ili upravitelji zadruga, zadružnih saveza i Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 26.i

Sredstva potrebna za rad Hrvatskog saveza zadruga osiguravaju se iz doprinosa koji plaćaju članovi, prihoda od imovine, naknade za usluge i drugih izvora.

Članak 26.j

(1) Hrvatski savez zadruga ima stručnu službu.

(2) Opće akte o organizaciji i radu stručne službe donosi tijelo Hrvatskog saveza zadruga određeno statutom.«

Članak 20.

Iza članka 26.j dodaje se nova glava VI. A koja glasi: »VI. A ZADRUŽNA REVIZIJA I NADZOR« i članci 26.k, 26.l i 26.m koji glase:

»Članak 26.k

(1) Zadruge podliježu obavezi skraćene revizije suglasno propisima o računovodstvu s posebnim osvrtom na status objekata, imovinu, način upravljanja, vođenja registra zadrugara, te zaštitu gospodarskog i drugog interesa zadrugara. Zadruge su obvezne podvrgnuti se reviziji svake treće financijske godine.

(2) Zadruga može pravilima zadruge propisati provođenje revizije i u kraćim vremenskim razdobljima.

(3) Sukladno stavku 1. ovoga članka na reviziju će se na odgovarajući način primjenjivati propisi o reviziji koji se odnose na male poduzetnike i međunarodni standardi o reviziji.

Članak 26.l

(1) Reviziju zadruge vrši ovlašteni revizor.

(2) Tijekom obavljanja revizije ovlašteni revizor je obavezan u roku od tri dana izvijestiti upravu zadruge o svakoj činjenici koja je uočena, a koja:

– predstavlja kršenje zakona ili propisa,

– predstavlja težu prijevaru ili pronevjeru,

– predstavlja materijalno značajnu promjenu financijskog rezultata iskazanog u nerevidiranom godišnjem financijskom izvješću,

– predstavlja kršenje internih akata zadruge,

– kao i o ostalim činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti daljnje poslovanje zadruge.

(3) Izvješće o obavljenoj reviziji ovlašteni revizor dostavlja skupštini zadruge.

(4) Članovi uprave i nadzornog odbora, radnici i članovi zadruge u kojoj se vrši revizija, ne mogu provoditi reviziju te zadruge.

Članak 26.m

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi nadležno ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo.«

Članak 21.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zadruga i zadružni savez ako ne dostavi rješenje o upisu u Sudski registar Hrvatskom savezu zadruga u zakonskom roku.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zadruzi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zadruga ako ne vodi imenik zadrugara.

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zadruzi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

(5) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zadruga i zadružni savez ako ne obavi usklađivanje s odredbama ovoga Zakona.

(6) Za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zadruzi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

(7) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zadruga ako ne izvrši reviziju propisanu ovim Zakonom.

(8) Za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zadruzi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 22.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Ukoliko se u roku od jedne godine računajući od dana prenošenja u vlasništvo jedinici lokalne samouprave, imovina iz članka 31. ovoga Zakona ne prenese u vlasništvo novoosnovanoj zadruzi iste djelatnosti na tom području, postaje državno vlasništvo.«

Članak 23.

Članak 32. briše se.

Članak 24.

(1) Zadruge i zadružni savezi dužni su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona i na temelju izmijenjenih akata izabrati, odnosno imenovati svoja tijela i podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od šest mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zadruge i zadružni savezi koji se osnuju ili usklade svoje opće akte suglasno odredbama ovoga Zakona u vremenu prije nego što počne radom Hrvatski savez zadruga, dostavit će rješenja o upisu u sudski registar, odnosno rješenja o usklađivanju u roku od 15 dana, računajući od dana početka rada Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 25.

(1) Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, imenuje privremenog upravitelja Hrvatskog saveza zadruga, koji će podnijeti prijavu za upis u sudski registar i obaviti pripreme za početak njegova rada.

(2) Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo poduzet će mjere i aktivnosti radi upisa u sudski registar i početak rada Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 26.

Pravilnik o imeniku zadrugara, Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza donijet će ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Postupci koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona, osim postupaka usklađivanja stambenih zadruga na koje se primjenjuje rok utvrđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 67/01.).

Članak 28.

Na zadruge, strukovne i teritorijalne saveze i Hrvatski savez zadruga, danom stupanja na snagu ovoga Zakona neće se primjenjivati Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 66/91. i 73/91.).

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-02/01-01 /02

Zagreb, 25. siječnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
            Hrvatskoga sabora
            Zlatko Tomčić, v. r.