Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 13/2002 (8.2.2002.), Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

318

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. siječ­nja 2002.

Broj: 01-081-02-380/2
Zagreb, 1. ve­ljače 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v.  r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 33/96. i 96/01.) u članku 1. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»6. siječ­nja – Bogojav­lja­nje ili Sveta tri kra­lja«.

Dosadaš­nji podstavci 2. do 11. postaju podstavci 3. do 12.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/02-01/01
Zagreb, 30. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v.  r.