Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda

NN 13/2002 (8.2.2002.), Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda

ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

 

 

322

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Narodne novine, broj 12/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

 

O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE
ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

 

 

I.          TEMELJNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i uvjeti za dobivanje znaka ekološkog proizvoda, način njegove dodjele te  oblik i sadržaj znaka ekološkog proizvoda.

 

Članak 2.

 

Znak ekološkog proizvoda (u daljnjem tekstu: znak “ekoproizvod”) dodjeljuje se za ekološke proizvode koji su proizvedeni sukladno propisima i pravilima za ekološku proizvodnju, koji su stručno nadzirani i za koje je izdana potvrdnica da su proizvedeni sukladno s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

 

Članak 3.

 

Ekološki proizvodi moraju biti označeni znakom ekološkog proizvoda  prije stavljanja u promet.

Označavanje ekoloških proizvoda znakom “ekoproizvod” obavlja  proizvođač u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: proizvođač), zastupnik stranog proizvođača ili uvoznik.

Nanošenjem znaka “ekoproizvod” jamči se da je proizvod bio stručno nadziran i da je potvrđen na propisan način, te da je za njega izdana potvrdnica o sukladnosti s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

 

Članak 4.

 

Znak “ekoproizvod” okruglog je oblika.

Vanjski rub kruga zelene je boje. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je zelenim slovima EKOLOŠKI PROIZVOD HRVATSKE, a u donjem dijelu ORGANIC PRODUCT OF CROATIA.

U sredini znaka nalazi se trokut s tri stilizirane strelice crvene, žute i plave boje. Iznad lijeve stranice trokuta ispisano je crvenim slovima  EKO HRVATSKA, a ispod donje stranice trokuta plavim slovima ECO CROATIA.

Središnju površinu trokuta prekriva djetelina s četiri lista zelene boje.

Grafički prikaz znaka “ekoproizvod” tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

 

Članak 5.

 

Znak “ekoproizvod” nanosi se na proizvod na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Znak “ekoproizvod” nanosi se na proizvod utiskivanjem na proizvod, otiskivanjem znaka bojom koja se ne može izbrisati, naljepnicom ili privjesnicom.

Znak “ekoproizvod” nanosi se, u pravilu, na mjesta koja su lako pristupačna pogledu.

 

 

 

II.         POSTUPAK ZA DOBIVANJE ZNAKA “EKOPROIZVOD”

 

 

Članak 6.

 

Postupak za dobivanje znaka “ekoproizvod” pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva za dodjelu znaka “ekoproizvod”, koji proizvođač podnosi Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

Zahtjev mora sadržavati:

1.      ime/naziv i adresu proizvođača te upisni broj iz pripadajućeg  upisnika;

2.      naziv proizvoda za koji se traži dodjela znaka “ekoproizvod”;

3.      potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja;

4.      ukupnu količinu proizvoda i/ili broj proizvoda za tržište te broj i veličinu pakovina.

 

 

Članak 7.

 

Postupak za stjecanje znaka “ekoproizvod” provodi radno tijelo, koje sukladno odredbi članka 3. stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, imenuje ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Nakon provedenog postupka radno tijelo iz stavka 1. ovog članka predlaže ministru donošenje rješenja o dodjeli znaka “ekoproizvod”.

 

Članak 8.

 

Radno tijelo radi i odlučuje na sjednicama.

O donošenju prijedloga za dodjelu znaka “ekoproizvod”, članovi radnog tijela odlučuju javnim glasovanjem većinom glasova svih članova radnog tijela.

O svom radu radno tijelo vodi zapisnik.

Radno tijelo donosi poslovnik o svom radu.

 

Članak 9.

 

Radno tijelo može od proizvođača tražiti dopunu zahtjeva, ako zahtjev ne sadrži sve podatke iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika, i dodatne podatke ako su potrebni za donošenje rješenja o dodjeli znaka “ekoproizvod”.

Proizvođač može, ako procijeni da su pojedini podaci o proizvodu poslovna tajna, zatražiti da podaci budu dostupni samo radnom tijelu.

Radno tijelo dužno je čuvati poslovnu tajnu koja mu je povjerena u postupku dobivanja znaka “ekoproizvod”.

 

 

Članak 10.

 

Znak “ekoproizvod” dodjeljuje se na 12 mjeseci, odnosno samo za jednu godinu proizvodnje.

 

 

Članak 11.

 

Ako unutar roka na koji je znak “ekoproizvod” dodijeljen, proizvod prestane udovoljavati uvjetima na osnovi kojih je dodjeljen, radna grupa predložit će ministru donošenje rješenja o oduzimanju znaka “ekoproizvod”.

 

 

Članak 12.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

 

 

 

 

Klasa: 011-02/02-01/14

Urbroj: 525-1-02-1

Zagreb, 29. siječnja 2002.

 

 

MINISTAR

mr. sc. Božidar Pankretić, v.r.