Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 13/2002 (8.2.2002.), Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

ministar poljoprivrede i šumarstva

 

326

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  ("Narodne novine", broj 12/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju udovoljiti pravne ili fizičke osobe za upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda, Upisnik nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i Upisnik ovlaštenih laboratorija, sadržaj, oblik i način vođenja upisnika te način prijave za upis u upisnike.

 

Članak 2.

 

Upisnici iz članka 1. ovog Pravilnika vode se na propisanim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio, a mogu se voditi i elektroničkim putem.

 

Članak 3.

 

Uz upisnike osniva se i:

 

1. zbirka isprava, odvojeno za svaku upisanu pravnu ili fizičku osobu, u koju se u obliku kartoteke unose isprave i drugi spisi u svezi s upisom;

 

2. imenik upisanih pravnih i fizičkih osoba, abecednim redom uz naznaku broja stranice upisnika na kojoj je pojedini subjekt upisan, a vodi se elektroničkim putem.

 

Članak 4.

 

Upis u upisnik i imenik kao i unos isprava i drugih spisa u zbirku isprava obavlja osoba koju za to ovlasti ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

 

Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka odgovorna je za pravilan upis i uredno vođenje zbirke isprava.

 

Članak 5.

 

Podaci upisani u upisnik koji se vodi na elektroničkom računalu upisuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija nakon upisa ili nakon upisa svake promjene.

 

Ovlaštena osoba dužna je čuvati upisnik, imenik i zbirku isprava tako da se zaštiti od zloporabe, oštećenja i uništenja.

 

Članak 6.

 

Pravne i fizičke osobe upisane u upisnik dužne su prijaviti u roku od trideset dana Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sve promjene nastale u uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i priložiti dokaze o tome.

 

 

II. UPISNIK PROIZVOĐAČA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

 

Članak 7.

 

U Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ( u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) upisuju se pravne i fizičke osobe koje ekološke proizvode gospodarski proizvode, prerađuju odnosno njima trguju.

 

Članak 8.

 

U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:

 

1.      naziv, sjedište i matični broj pravne osobe, odnosno ime i prezime, JMBG i prebivalište (mjesto, ulica i broj) fizičke osobe proizvođača;

2.      ime i prezime voditelja proizvodnje;

3.      ukupna veličina i struktura gospodarstva;

4.  upisni broj proizvođača i datum upisa;

5.  broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;

6. datum objave u "Narodnim novinama".

 

Obrazac Upisnika proizvođača (Obrazac1.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

 

Članak 9.

 

Proizvođači ekoloških proizvoda upisuju se u Upisnik proizvođača na temelju zahtjeva koji podnose Ministarstvu i zapisnika nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom nadzoru.

 

Članak 10.

 

Ministarstvo će obaviti upis u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

 

1. da je kod nadležnog tijela registriran za obavljanje djelatnosti za koju se upisuje u Upisnik proizvođača;

 

2. da je vlasnik odnosno korisnik proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju;

3. da je vlasnik odnosno korisnik proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju, ili voditelj proizvodnje, upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje.

 

Članak 11.

 

Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:

 

1.      rješenje o upisu u registar za pravnu osobu, obrtnica ili uvjerenje nadležnog ureda državne uprave da je poljoprivredni proizvođač;

 

2.      izvadak iz zemljišne knjige i/ili ugovor o dugoročnom korištenju zemljišta (najmanje 5 godina) kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta;

3.      katastarski plan s točno određenim česticama koje pripadaju proizvodnoj jedinici i njihovim površinama;

4.      popis i veličinu gospodarskih objekata, poljoprivredne  mehanizacije i drugih strojeva za ekološku proizvodnju;

5.      potvrdu pravne osobe ili izjavu proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između proizvođača i potrošaća;

6. ako jedinica za ekološku proizvodnju ima voditelja proizvodnje, dokaz o poslovnom odnosu s voditeljem proizvodnje.

Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

 

 

           

III. UPISNIK UVOZNIKA EKOLOŠKIH PROIZVODA

 

Članak 12.

 

            U Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda (u daljnjem tekstu: Upisnik uvoznika) upisuju se pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine i koje ekološke proizvode uvoze radi stavljanja na tržište Republike Hrvatske.

 

Članak 13.

 

            U Upisnik uvoznika upisuju se sljedeći podaci:

 

1.      naziv, sjedište, matični broj pravne osobe odnosno ime i prezime, JMBG i prebivalište fizičke osobe;

2.      upisni broj uvoznika i datum upisa;

3.      vrsta ekološkog proizvoda koji uvozi;

4.      broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;

5.      datum upisa i objave u “Narodnim novinama”.

 

Upisnik uvoznika (Obrazac 2.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

                       

Članak 14.

 

Uvoznik ekoloških proizvoda upisuje se u Upisnik uvoznika na temelju podnesenog zahtjeva Ministarstvu i zapisnika nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom pregledu.

 

                                               

Članak 15.

 

Ministarstvo će upisati u Upisnik uvoznika pravnu ili fizičku osobu na temelju pisanog zahtjeva ako udovoljava sljedećim uvjetima:

 

1.      da je kod nadležnog tijela registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine;

2.      da raspolaže  skladištem za smještaj i uskladištenje robe koje udovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima za ekološke proizvode.

 

 

Članak 16.

 

            Podnositelj zahtjeva za upis u Upisnik uvoznika dužan je uz zahtjev za upis podnijeti i sljedeće priloge:

1.      rješenje o upisu u sudski registar odnosno obrtnicu;

2.      dokaz o vlasništvu odnosno o korištenju skladišta za smještaj i uskladištenje robe primjereno vrstama koje uvozi,

3.      izjavu uvoznika da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između uvoznika i potrošača.

 

Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

 

 

 

IV. UPISNIK NADZORNIH STANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD EKOLOŠKOM PROIZVODNJOM

 

Članak 17.

 

            U Upisnik nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom (u daljnjem tekstu: Upisnik nadzornih stanica) upisuju se pravne osobe koje obavljaju stručni nadzor nad ekološkom proizvodnjom i ekološkim proizvodima.

 

Članak 18.

 

            U Upisnik nadzornih stanica upisuju se sljedeći podaci:

1.      naziv, sjedište, matični broj pravne osobe;

2.      upisni broj nadzorne stanice i datum upisa;

3.      vrsta proizvodnje nad kojom obavlja stručni nadzor;

4.      broj i datum rješenja o upisu i rješenja o brisanju iz Upisnika;

5.      datum upisa i objave u “Narodnim novinama”.

 

Obrazac Upisnika nadzornih stanica (Obrazac 3.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

 

Članak 19.

 

Ministarstvo će upisati u Upisnik nadzornih stanica pravnu osobu na temelju pisanog zahtjeva za upis i sljedećih priloga:

  1. rješenje o upisu u registar trgovačkog suda;
  2. rješenja o ovlašćivanju donijetog temeljem Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti u ekološkoj proizvodnji (“Narodne novine”, broj 91/01.).

 

Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

 

 

IV. UPISNIK OVLAŠTENIH  LABORATORIJA

 

 

Članak 20.

 

U Upisnik ovlaštenih laboratorija upisuju se pravne osobe koje obavljaju potrebne analize tla, sirovina, poluproizvoda i proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla te ispituju temeljne zahtjeve za ekološke proizvode, i koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti ili je u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje takve djelatnosti.

 

 

Članak 21.

           

U Upisnik ovlaštenih laboratorija upisuju se sljedeći podaci:

 

1. naziv, sjedište i matični broj pravne osobe;

 

2. upisni broj laboratorija i datum upisa;

 

3. vrste analiza koje obavlja;

 

4. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;

 

5. datum objave u "Narodnim novinama".

 

Obrazac Upisnika ovlaštenih laboratorija (Obrazac 4.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

 

Članak 22.

 

Ministarstvo će upisati u Upisnik ovlaštenih laboratorija pravnu osobu na temelju pisanog zahtjeva za upis i sljedećih priloga:

  1. rješenje o upisu u registar trgovačkog suda;
  2. rješenja o ovlašćivanju donijetog temeljem Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.

                                               

Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

 

Članak 23.

           

 

Ovaj Pravlinik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

           

Klasa: 011-02/02-01/18                                                                                              

Urbroj: 525-1-02-1                                                                                                     

Zagreb, 29. siječnja 2002.

MINISTAR

mr. sc. Božidar Pankretić, v.r.

 

Obrazac 1.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA

 

UPISNIK PROIZVOĐAČA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA


                                                                            Strana

 

 

MB

 

NAZIV  PROIZVOĐAČA

 

 

SJEDIŠTE I ADRESA

 

ŽUPANIJA

 

Ime i prezime voditelja proizvodnje

 

 

UPISNI BROJ

PROIZVOĐAČA

 

DATUM UPISA

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljen upis

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

 

 

Ukupna veličina i struktura gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljeno brisanje

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

Primjedba

 

 

 

 

 

 

                                                                          (Ovlaštena osoba)                                         

 

                                                            Obrazac 2.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA

 

UPISNIK UVOZNIKA EKOLOŠKIH PROIZVODA

                                                                             Strana

 

 

MB

 

NAZIV  UVOZNIKA

 

 

SJEDIŠTE I ADRESA

 

ŽUPANIJA

 

 

UPISNI BROJ

UVOZNIKA

 

DATUM UPISA

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljen upis

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

 

 

Vrsta ekološkog proizvoda koje uvozi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljeno brisanje

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

Primjedba

 

 

 

 

 

 

                                                                    (Ovlaštena osoba)                                               

 

Obrazac 3.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA

 

UPISNIK NADZORNIH STANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD EKOLOŠKOM PROIZVODNJOM

                                                                              Strana

 

 

MB

 

NAZIV PRAVNE OSOBE

 

 

SJEDIŠTE I ADRESA

 

ŽUPANIJA

 

 

UPISNI BROJ

NADZORNE STANICE

 

DATUM UPISA

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljen upis

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

 

 

Vrsta proizvodnje nad kojom obavlja stručni nadzor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljeno brisanje

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

Primjedba

 

 

 

 

 

 

                                                                 (Ovlaštena osoba)                                  

 

 

Obrazac 4.

 

REPUBLIKA HRVATSKA                      

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA                     

 

UPISNIK OVLAŠTENIH LABORATORIJA

                                                                                Strana

 

 

MB

 

NAZIV PRAVNE OSOBE

 

 

SJEDIŠTE I ADRESA

 

ŽUPANIJA

 

 

UPISNI BROJ

LABORATORIJA

 

DATUM UPISA

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljen upis

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

 

 

Vrsta analiza koje obavlja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj

Datum

Rješenje na temelju kojeg je obavljeno brisanje

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama

 

Primjedba

 

 

 

 

 

 

                                                                                             (Ovlaštena osoba)