Uredba o objavama i evidenciji javne nabave

NN 14/2002 (13.2.2002.), Uredba o objavama i evidenciji javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

337

Na temelju članka 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2002. godine donijela

UREDBU

o objavama i evidenciji javne nabave

Članak 1.

(1) Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (u nastavku teksta: Uredba) dio je općih odredaba o nabavi roba i usluga, te ustupanju radova kojom se uređuje sadržaj objava u postupku nabave na koje se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (u nastavku teksta: Zakon).

(2) Naručitelj je obvezan objaviti postupak nabave u »Narod­nim novinama« sukladno Zahtjevu za objavljivanje objave iz Dodatka I. ove Uredbe.

Članak 2.

U postupku nabave naručitelj u »Narodnim novinama« objavljuje sljedeće objave:

1.    Objava prethodne obavijesti o nabavi iz članka 17. i članka 18. Zakona

1.1. Objava NAB 11 - Prethodna obavijest o nabavi roba

1.2. Objava NAB 12 - Prethodna obavijest o nabavi usluga

1.3. Objava NAB 13 - Prethodna obavijest o ustupanju radova

2.    Objava poziva za javno nadmetanje u otvorenom postupku nabave iz članka 17. i članka 19. stavka 1. točka 1. Zakona

2.1. Objava NAB 21 - Poziv za javno nadmetanje za nabavu roba

2.2. Objava NAB 22 - Poziv za javno nadmetanje za nabavu usluga

2.3. Objava NAB 23 - Poziv za javno nadmetanje za ustupanje radova

3.    Objava poziva za nadmetanje po pozivu u ograničenom postupku nabave iz članka 17. i članka 19. stavka 1. točka 2. Zakona

3.1. Objava NAB 31 - Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu roba

2.2. Objava NAB 32 - Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga

2.3. Objava NAB 33 - Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za ustupanje radova

4.    Objava poziva za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku iz članka 17. i članka 19. stavka 1. točka 3. Zakona

4.1. Objava NAB 41 - Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za nabavu roba

4.2. Objava NAB 42 - Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za nabavu usluga

4.3. Objava NAB 43 - Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za ustupanje radova

       5. Objava natječaja iz članka 2. točka 17. Zakona

5.1. Objava NAB 51 - Natječaj

       5.2. Objava NAB 52 - Natječaj po pozivu

6.    Objava poziva za kvalifikaciju iz članka 17. i članka 21. Zakona

6.1. Objava NAB 61 - Poziv za kvalifikaciju za nabavu roba

6.2  Objava NAB 62 - Poziv za kvalifikaciju za nabavu usluga

6.3. Objava NAB 63 - Poziv za kvalifikaciju za ustupanje radova

7.    Objava periodične obavijesti iz članka 17. i članka 22. Zakona

7.1. Objava NAB 71 - Periodična obavijest za nabavu roba

7.2. Objava NAB 72 - Periodična obavijest za nabavu usluga

7.3. Objava NAB 73 - Periodična obavijest za ustupanje radova

8.    Objava obavijesti o sklapanju ugovora iz članka 17. i članka 20. Zakona

8.1. Objava NAB 81 - Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu roba

8.2. Objava NAB 82 - Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu usluga

8.3. Objava NAB 83 - Obavijest o sklapanju ugovora za ustupanje radova

8.4. Objava NAB 84 - Obavijest o sklapanju ugovora po natječaju

9.    Poništenje nadmetanja iz članka 64. Zakona

9.1. Objava NAB 91 - Obavijest o poništenju nadmetanja (ili natječaja)

Članak 3.

U Zahtjevu za objavljivanje objave naručitelj navodi potrebne podatke iz objave, osim podataka za koje je navedeno da ih određuje izdavač (evidencijski broj objave koji se sastoji od brojčane oznake objave i rednog broja objave u Oglasniku javne nabave, te datum primitka zahtjeva za objavu).

Članak 4.

(1) Izdavač je obvezan uz svako izdanje Narodnih novina, ali najmanje jednom tjedno, objaviti poseban prilog: Oglasnik javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Oglasnik javne nabave u Republici Hrvatskoj sadrži sve objave koje nisu prethodno objavljene.

(2) Izdavač će omogućiti:

1. pretplatu posebno na Oglasnik javne nabave u Republici Hrvatskoj, neovisno o pretplati na »Narodne novine«,

2. na Internetu besplatan pristup sažetku svih objava u Oglasniku javne nabave u Republici Hrvatskoj istovremeno s njegovim izlaženjem,

3. dostavu zahtjeva za objavljivanje objave telefaksom i e-poštom, a naručiteljima provjeru primitka zahtjeva,

4. Upravi za javnu nabavu besplatan pristup cjelokupnoj bazi podataka i korištenja programa, te prijenos podataka na njezin Internet poslužitelj,

5. objavljivanje uputa za korištenje datoteke, obrazaca iz ove Uredbe, telefona, telefaksa i e-pošte za dostavu zahtjeva za objav­ljivanje objave i provjeru njegova primitka.

Članak 5.

Naručitelj mora voditi evidenciju postupaka nabave i sklopljenih ugovora na obrascu E-VV iz Dodatka II. ove Uredbe.

Članak 6.

Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/02-01/02
Urbroj: 5030116-02-4
Zagreb, 7. veljače 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

(DODATAK I.)

ZAHTJEVI ZA OBJAVLJIVANJE OBJAVA

1. Prethodna obavijest

1.1. Objava NAB 11 – Prethodna obavijest o nabavi roba

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

PRETHODNU OBAVIJEST br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

1. (a) Naziv (puni naziv)

    (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

    (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

    (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

2.       Vrsta i količina roba koja se planira nabaviti (opisno, sažetak)

3. (a) Planirani datum objave nabave

    (b) Način nabave koji će se koristiti

    (c) Procijenjena vrijednost nabave roba

4. Naziv službe ili ime osobe od koje se mogu dobiti dodatni podaci

5. Ostale informacije

6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

7.   Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*
__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

1.2. Objava NAB 12 – Prethodna obavijest o nabavi usluga

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

PRETHODNU OBAVIJEST br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

1. (a) Naziv (puni naziv)

    (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

    (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

    (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

2.       Vrsta i opseg planiranih usluga (opisno, sažetak)

3. (a) Planirani datum objave nabave

    (b) Način nabave koji će se koristiti

    (c) Procijenjena vrijednost usluga

4. Naziv službe ili ime osobe od koje se mogu dobiti dodatni podaci

5. Ostale informacije

6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*
__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

1.3. Objava NAB 13 – Prethodna obavijest o ustupanju radova

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

PRETHODNU OBAVIJEST br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

1. (a) Naziv (puni naziv)

    (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

    (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

    (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

2.       Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak)

3. (a) Planirani datum objave nabave

    (b) Način nabave koji će se koristiti

    (c) Procijenjena vrijednost radova

    (d) Planirani datum početka radova

    (e) Planirana dinamika i završetak radova

4. Naziv službe ili ime osobe od koje se mogu dobiti dodatni podaci

5. Ostale informacije

6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*
__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

2. Otvoreni postupak nabave

2.1. Objava NAB 21 – Javno nadmetanje za nabavu roba

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

JAVNO NADMETANJE br. ________
(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i količina robe (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

 3.  Mjesto isporuke

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i rok završetka isporuke

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena

 8.  (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe

      (b) Vrijeme [kao 7 (a)] i mjesto otvaranja ponude

 9.  Ako je potrebno, jamstvo za ponudu

10. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

11. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

12. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

13. Rok valjanosti ponude

14. Kriteriji za odabir

15. Potrebne ostale informacije

16. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

17. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

18.     Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*
__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

2.2. Objava NAB 22 – Javno nadmetanje za nabavu usluga

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

JAVNO NADMETANJE br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i opis usluge (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

      (c) Poziv na posebne propise ako su uvjet za obavljanje usluge ili ako postoji posebno ili isključivo pravo za obavljanje određene djelatnosti

      (d) Ako je potrebno, naziv i stručna kvalifikacija osoblja odgovornog za obavljanje usluge

 3.  Mjesto obavljanja usluge

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i rok završetka usluge

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena

 8.  (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opu­nomoćene osobe

      (b) Vrijeme [kao 7 (a)] i mjesto otvaranja ponude

 9.  Ako je potrebno, jamstvo za ponudu

10. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

11. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

12. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

13. Rok valjanosti ponude

14. Kriteriji za odabir

15. Potrebne ostale informacije

16. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

17. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

18.     Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*
__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

2.3. Objava NAB 23 – Javno nadmetanje za ustupanje radova

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

JAVNO NADMETANJE br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

      (c) Podatke o namjeni radova kada sadrže izradu projekta

 3.  Mjesto izvršenja radova

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i rok završetka radova

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena

 8.  (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe

      (b) Vrijeme Škao 7 (a)Ć i mjesto otvaranja ponude

 9.  Ako je potrebno, jamstvo za ponudu

10. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

11. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

12. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

13. Rok valjanosti ponude

14. Kriteriji za odabir

15. Potrebne ostale informacije

16. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

17. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

18.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

3. OgraniČeni postupak nabave

3.1. Objava NAB 31 – Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu roba

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA NADMETANJE PO POZIVU  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i količina robe (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

 3.  Mjesto isporuke

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i rok završetka isporuke

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje zahtjev za sudjelovanje/ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima zahtjev za sudjelovanje/ponuda/ mora biti sastavljen

 8.  Ako je potrebno, jamstvo

 9.  Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

12. Rok u kojem će biti poslani zahtjevi za dostavu ponuda

13. Kriteriji za odabir

14. Potrebne ostale informacije

15. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljenja

16. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

17.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

3.2. Objava NAB 32 – Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo:

POZIV ZA NADMETANJE PO POZIVU  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i opis usluge (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

      (c) Poziv na posebne propise ako su uvjet za obavljanje usluge ili ako postoji posebno ili isključivo pravo za obavljanje određene djelatnosti

      (d) Ako je potrebno, naziv i stručna kvalifikacija osoblja odgovornog za izvedbu usluge

 3.  Mjesto obavljanja usluge

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i rok završetka usluge

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje zahtjev za sudjelovanje/ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima zahtjev za sudjelovanje/ponuda/ mora biti sastavljen

 8.  Ako je potrebno, jamstvo

 9.  Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

12. Rok u kojem će biti poslani zahtjevi za dostavu ponuda

13. Kriteriji za odabir

14. Potrebne ostale informacije

15. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

16. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

17.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

3.3. Objava NAB 33 – Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za ustupanje radova

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA NADMETANJE PO POZIVU  br. ________
(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

      (c) Podatke o namjeni radova kada sadrže izradu projekta

 3.  Mjesto izvršenja radova

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i kraj završetka radova

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje zahtjev za sudjelovanje/ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima zahtjev za sudjelovanje/ponuda/ mora biti sastavljen

 8.  Ako je potrebno, jamstvo

 9.  Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

12. Rok u kojem će biti poslani zahtjevi za dostavu ponuda

13. Kriteriji za odabir

14. Potrebne ostale informacije

15. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

16. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

17.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

4. PregovaraČki postupak

4.1. Objava NAB 41 – Poziv za nadmetanje izravnom po­godbom u pregovaračkom pos­tupku za nabavu roba

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA NADMETANJE  IZRAVNOM
POGODBOM   br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište – adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i količina robe (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

 3.  Mjesto isporuke

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i planirani rok završetka isporuke

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (u pravilu najmanje 26 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje zahtjev za sudjelovanje/ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima zahtjev za sudjelovanje/ponuda/ mora biti sastavljen

 8.  Ako je potrebno, jamstvo

 9.  Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

12. Kriteriji za odabir

13. Potrebne ostale informacije

14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

16.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

4.2. Objava NAB 42 – Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom pos­tupku za nabavu usluga

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA NADMETANJE IZRAVNOM
POGODBOM   br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i opis usluge (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

      (c) Poziv na posebne propise ako su uvjet za obavljanje usluge ili ako postoji posebno ili isključivo pravo za obavljanje određene djelatnosti

      (d) Ako je potrebno, naziv i stručna kvalifikacija osoblja odgovornog za izvedbu usluge

 3.  Mjesto obavljanja usluge

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i planirani rok završetka isporuke

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (u pravilu najmanje 26 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje zahtjev za sudjelovanje/ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima zahtjev za sudjelovanje/ponuda/ mora biti sastavljen

 8.  Ako je potrebno, jamstvo

 9.  Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

12. Kriteriji za odabir

13. Potrebne ostale informacije

14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

16.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

4.3. Objava NAB 43 – Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom pos­tupku za ustupanje radova

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA NADMETANJE IZRAVNOM
POGODBOM   br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  (a) Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak)

      (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan predmet nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja)

      (c) Podatke o namjeni radova kada sadrže izradu projekta

 3.  Mjesto izvršenja radova

 4.  Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda

 5.  Početak i planirani rok završetka isporuke

 6.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 7.  (a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (u pravilu najmanje 26 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje zahtjev za sudjelovanje/ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima zahtjev za sudjelovanje/ponuda/ mora biti sastavljen

 8.  Ako je potrebno, jamstvo

 9.  Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni

10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti

11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti

12. Kriteriji za odabir

13. Potrebne ostale informacije

14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

16.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

5. NatjeČaj

5.1. Objava NAB 51 – Natječaj

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

NATJEČAJ   br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2. Predmet natječaja

 3.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 4.  Krajnji datum za primitak ponude

 5.  Naznaka ako je neophodan poseban uvjet za obavljanje djelatnosti

 6.  (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena

 7.  Imena članova povjerenstva

 8.  Naznaka je li odluka povjerenstva obvezujuća za naručitelja

 9.  Ako je planirano, broj i vrijednost nagrada koja će se dodijeliti

10. Ako je planirano, podaci o plaćanju troškova sudionicima natječaja

11. Naznaka ima li odabrani ponuditelj pravo na ugovor koji slijedi iz natječaja

12.      Kriteriji za odabir

13. Ostale informacije

14. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

15.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

5.2. Objava NAB 52 – Natječaj po pozivu

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

NATJEČAJ PO POZIVU  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2. Predmet natječaja

 3.  (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

      (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje

 4.  Krajnji datum za primitak zahtjeva za sudjelovanje

 5.  Naznaka ako je neophodan poseban uvjet za obavljanje djelatnosti

 6.  (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljivanje u »Narodnim novinama«)

      (b) Adresa na koju se šalje ponuda

      (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena

 7.  Imena članova povjerenstva

 8.  Naznaka je li odluka povjerenstva obvezujuća za naručitelja

 9.  Ako je planirano, broj i vrijednost nagrada koja će se dodijeliti

10. Ako je planirano, podaci o plaćanju troškova sudionicima natječaja

11. Naznaka ima li odabrani ponuditelj pravo na ugovor koji slijedi iz natječaja

12.      Kriteriji za odabir

13. Ostale informacije

14. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

15.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

 

6. Poziv za kvalifikaciju

6.1. Objava NAB 61 – Poziv za kvalifikaciju za nabavu roba

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA KVALIFIKACIJU  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje

 3.  Trajanje kvalifikacijskog postupka

 4.  Potrebne ostale informacije

 5.  Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

 6.  Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

7.    Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

6.2. Objava NAB 62 – Poziv za kvalifikaciju za nabavu usluga

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA KVALIFIKACIJU  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2. Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje

 3. Trajanje kvalifikacijskog postupka

 4. Potrebne ostale informacije

 5. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

7.    Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

6.3. Objava NAB 63 – Poziv za kvalifikaciju za ustupanje radova

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

POZIV ZA KVALIFIKACIJU  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje

 3.  Trajanje kvalifikacijskog postupka

 4.  Potrebne ostale informacije

 5.  Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena

 6.  Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

7.    Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

7. PeriodiČna obavijest

7.1. Objava NAB 71 – Periodična obavijest za nabavu roba

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

PERIODIČNU OBAVIJEST  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2. Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) te planirana vrijednost nabave

 3.  Planirani datum početka i završetka nabave

 4.  Način ograničenog postupka nabave koji će se koristiti

 5.  Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje

 6. Ostale potrebne informacije

 7.  Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

8.    Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

7.2. Objava NAB 72 – Periodična obavijest za nabavu usluga

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

PERIODIČNU OBAVIJEST  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2. Vrsta i opseg usluge (opisno, sažetak) te planirana vrijednost

 3.  Planirani datum početka i završetka usluge

 4.  Način ograničenog postupka nabave koji će se koristiti

 5.  Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje

 6. Ostale potrebne informacije

 7.  Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

9.    Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

7.3. Objava NAB 73 – Periodična obavijest za ustupanje radova

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

PERIODIČNU OBAVIJEST  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2. Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak) te planirana vrijednost

 3.  Planirani datum objave

 4.  Planirani datum početka i završetka radova

 5.  Način ograničenog postupka nabave koji će se koristiti

 6.  Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje

 7. Ostale potrebne informacije

 8.  Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

9.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

8. Sklapanje ugovora

8.1. Objava NAB 81 – Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu roba

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  Način nabave

      (a) Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir

      (b) Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti

 3. Vrsta i količina robe (opis)

 4.  Broj zaprimljenih ponuda

 5.  Datum sklapanja ugovora

 6.  Najniža i najviša cijena prihvatljive ponude

 7.  Cijena odabrane ponude

 8.  (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja

      (b) MB/JMBG

 9.  Iznos dijela ugovora koji će biti dodijeljen podisporuči­teljima

10. Kriteriji odabira

11. Ostale informacije

12. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

13.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

Napomena: Ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, podaci iz točaka od 4. do 10. objav­ljuju se za svaki ugovor sklopljen za grupu ili dio predmeta nabave.

 

8.2. Objava NAB 82 – Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu usluga

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  Način nabave

      (a) Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir

      (b) Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti

 3.  Vrsta i opseg usluge (opisno, sažetak)

 4.  Broj zaprimljenih ponuda

 5.  Datum sklapanja ugovora

 6.  Najniža i najviša cijena prihvatljive ponude

 7.  Cijena odabrane ponude

 8.  (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja

      (b) MB/JMBG

 9. Iznos dijela ugovora koji će biti dodijeljen podisporuči­teljima

10. Kriteriji odabira

11. Ostale informacije

12. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

13.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

Napomena: Ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, podaci iz točaka od 4. do 10. objav­ljuju se za svaki ugovor sklopljen za grupu ili dio predmeta nabave.

 

8.3. Objava NAB 83 – Obavijest o sklapanju ugovora za ustupanje radova

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA  br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 3.  Način nabave

      (a) Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir

      (b) Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti

 3.  Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak)

 4.  Broj zaprimljenih ponuda

 5.  Datum sklapanja ugovora

 6.  Najniža i najviša cijena prihvatljive ponude

 7.  Cijena odabrane ponude

 8.  (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja

      (b) MB/JMBG

 9.  Iznos dijela ugovora koji će biti dodijeljen podisporuči­teljima

10. Kriteriji odabira

11. Ostale informacije

12. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

13.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

Napomena: Ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, podaci iz točaka od 4. do 10. objav­ljuju se za svaki ugovor sklopljen za grupu ili dio predmeta nabave.

 

8.4. Objava NAB 84 – Obavijesti o sklapanju ugovor po natječaju

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA  PO NATJEČAJU br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2. Projektni zadatak

 3.  Vrsta natječaja

 4.  Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti

 5.  Ukupni broj ponuda

 6.  Broj inozemnih sudionika

 7.  (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja

      (b) MB/JMBG

 8.  Ako je predviđeno, nagrada ili nagrade

 9.  Ostale informacije

10. Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir

11. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

12.Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

9. PoniŠtenje nadmetanja

9.1. Objava NAB 91 – Obavijest o poništenju nadmetanja ili natječaja

Na temelju članka 64. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NADMETANJA ILI NATJEČAJA br. ________

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*)

 1. (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

 2.  Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir

 3.  Predmet nadmetanja ili natječaja

 4.  Zakonska osnova poništenja iz članka 64. stavak 1. Zakona

 5.  Ostale informacije

 6.  Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

7.    Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

__________

* podatak određuju »Narodne novine«

Datum, pečat i potpis naručitelja

 

 

DODATAK II. – Obrazac E-V V.

 

Evid.

           PREDMET NABAVE

     NAČIN NABAVE

Broj

Evidencijski

                         DATUM

 

Datum

                                    UGOVOR

 

 

redni

Redni

Kratak naziv

Članak

Stavak

Točka

nadmetanja

broj objave u

Objave u

 Zahtjev za dostavu ponude

odluke

Broj

Ponuditelj

Iznos

Napomena

 

broj

broj iz

ili opis

 

 

 

 

Narodnim

Narodnim

Ograničeni

Izravno

(odabira/

obavijesti u

 

 

 

 

nabave

plana

predmeta nabave

 

 

 

 

novinama

novinama

II stupanj

ugovaranje

poništenja)

Narodnim

 

 

 

 

 

nabave

 

 

 

 

 

(javna objava)

 

 

 

 

novinama

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16