Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

NN 14/2002 (13.2.2002.), Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

Vlada Republike Hrvatske

338

Na teme­lju članka 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. ve­ljače 2002. godine, donijela

UREDBU

O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

PREDMET I SADRŽAJ UREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuju postupci nabave koji prethode sklapa­nju ugovora o nabavi roba i usluga te ustupa­nju radova u vrijednosti do 200.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), u proračunskoj ili poslovnoj godini.

NAČIN NABAVE

Članak 2.

(1) Načini nabave jesu:

1. javno prikup­lja­nje ponuda,

2. ograničeno prikup­lja­nje ponuda,

3. izravno ugovara­nje.

(2) Za načine nabave iz stavka 1. ovoga članka prethodna suglasnost Ureda za javnu nabavu nije potrebna.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 3.

(1) Javno prikup­lja­nje ponuda otvoreni je postupak nabave na teme­lju javno objav­ljenog poziva za prikup­lja­nje ponuda u kojem sve zainteresirane osobe mogu podnijeti ponude sukladno zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nabavu.

(2) U postupku nabave javnim prokup­lja­njem ponuda naručite­lj je obvezan poziv za javno prikup­lja­nje ponuda objaviti u tisku po vlastitom izboru, sukladno Obrascu javnog prikup­lja­nja ponuda iz Priloga II. ove Uredbe.

(3) Poziv za javno prikup­lja­nje ponuda sadrži:

1. naziv i redni broj objave iz evidencije postupaka javne nabave i sklop­ljenih ugovora o nabavi male vrijednosti,

2. vrste predmeta nabave (kratak naziv robe i usluga ili kratak opis radova),

3. upute za dobiva­nje dokumentacije za nabavu ako je potrebna (adresa osoba, telefon, telefaks, e-pošta),

4. rok za dostavu ponude,

5. ostale informacije.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 4.

Ograničeno prikup­lja­nje ponuda jest postupak nabave u kojem naručitelj poziva najma­nje pet natjecate­lja po vlastitom odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nabavu.

IZRAVNO UGOVARANJE

Članak 5.

Naručite­lj može nabaviti izravnim ugovara­njem s jednim ponudite­ljem istovrsnu robu, usluge i radove:

1. u vrijednosti do 20.000,00 kuna u jednoj proračunskoj ili poslovnoj godini, bez prethodne provedbe postupka javnog ili ograničenog prikup­lja­nja ponuda;

2. ako u prethodnom postupku javnog ili ograničenog pri­kup­lja­nja ponuda dobije samo jednu prihvat­ljivu ponudu.

PROVEDBA POSTUPKA NABAVE

Članak 6.

(1) Za vrijednost nabave veću od 20.000,00 kuna, postupak nabave provodi stručno povjerenstvo naručite­lja.

(2) Naručite­lj može provoditi postupak nabave bez javnog otvara­nja ponuda ako je to naveo u dokumentaciji za nabavu.

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NABAVU

Članak 7.

(1) Naručite­lj je obvezan pripremiti dokumentaciju za nabavu prije objave poziva za prikup­lja­nje ponuda i sla­nja zahtjeva za dostavu ponuda.

(2) Dokumentacija za nabavu sadrži:

– poziv za javno prikup­lja­nje ponuda ili poziv za dostavu ponuda,

– uputu za izradu ponude,

– način dokaziva­nja sposobnosti ponudite­lja i dokaze,

– troškovnik i ostalu dokumentaciju.

KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

(1) Najpovo­ljnija ponuda u postupku nabave za istovrsne robe, radove i usluge jest ponuda s najnižom cijenom.

(2) Najpovo­ljnija ponuda u natječaju za usluge iz područja prostornog uređe­nja i u području arhitektonskog projektira­nja jest ekonomski najprihvat­ljivija ponuda prema cijeni i dodatnim kriterijima odabira navedenim u dokumentaciji za nabavu.

DOSTAVLJANJE PONUDE

Članak 9.

(1) Ponudite­lj dostav­lja ponudu do određenog roka u pisanom obliku u skladu s pozivom i dokumentacijom za nabavu.

(2) Ponudite­lji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

ROK

Članak 10.

Rok za dostavu ponuda, osim u slučaju izravnog ugovara­nja, ne može biti kraći od osam dana od dana objave poziva za javno prikup­lja­nje ponuda ili od dana dostave poziva natjecate­ljima da dostave ponudu.

GODIŠNJE EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA

Članak 11.

(1) Naručite­lj mora voditi evidenciju postupka nabave i sklop­ljenih ugovora na Obrascu E-MV iz Priloga I. ove Uredbe.

(2) Naručite­lj je obvezan u traženom roku dostaviti podatke iz evidencije na zahtjev Ureda za javnu nabavu.

Članak 12.

Obrasci iz članka 3. stavka 2. i članka 11. ove Uredbe tiskani su uz ovu Uredbu u Prilogu I. i Prilogu II. i čine ­njezin sastavni dio.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/02-01/01
Urbroj: 5030116-02-4
Zagreb, 7. ve­ljače 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Prilog I. – OBRAZAC E-MV

Podaci o naručite­lju

EVIDENCIJA
postupaka javne nabave i sklop­ljenih ugovora o nabavi male vrijednosti

Godina

 

Eviden-

cijski

redni br.

nabave

 

 

Predmet nabave

 

JAVNA OBJAVA

 

Datum

 

 

 

Ugovor

 

Red. broj

iz plana

nabave

 

 

 

Kratak naziv ili opis

predmeta nabave

 

 

 

 

Način

nabave na

temelju čl.

 

 

 

 

 

Naziv tiska

 

 

 

Redni

broj

objave

 

 

 

Objava

 

 

Poziv

 

Redni

broj

nadmetanja

 

 

 

Redni

broj

ugovora

 

 

 

 

 

Ponuditelj

 

 

 

 

 

Iznos

 

 

 

 

 

Napomena

 

 

 

Javno pri-

kupljanje

ponuda

Ograničeno

prikupljanje

ponuda

Izravno

ugo-

varanje

1

2

3

4

5 (za 7 i 8)

6

7

8

9

10 (za 7 i 8)

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evidencijski redni broj nabave jest redni broj iz ove evidencije koji se odnosi na sve postupke nabave male vrijednosti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i ovom uredbom kao, i na sve ostale nabave na koje se Zakon o javnoj nabavi i ova uredba ne primje­njuju

2. i 3. Podaci iz plana nabave

4. Članak, stavak, točka na teme­lju koje se obav­lja nabava

5. Naziv tiska u kojem je objav­ljen poziv za javno prikup­lja­nje ponuda ili prvi stupa­nj prednadmeta­nja

6. Redni broj iz ove evidencije ujedno je broj poziva za javno prikup­lja­nje ponuda (obrazac iz Priloga II.) koji se objav­ljuje u tisku

7., 8., 9. i 10. Datum objave u tisku ili datum sla­nja poziva ovisno o načinu nabave

Uz podatke iz stupca 9 obvezno navesti podatak i u stupcu 8

11. Redni broj nadmeta­nja iz ove evidencije (odnosi se na podatke iz stupca 7 i stupca 9)

12., 13., 14., 15. Redni broj ugovora iz ove evidencije i podaci o ugovoru

 

 

 

 

 

PRILOG II.

Javno prikup­lja­nje ponuda

Na teme­lju članka 3. Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti objav­ljujemo:

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA  br. ________

(evidencijski broj objave iz evidencije E-MV)

 1.  (a) Naziv (puni naziv)

      (b) Sjedište – adresa (grad, ulica, broj)

      (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

      (d) Matični broj naručite­lja

 2.  Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) predmeta nabave

 3.  Upute za dobiva­nje dokumentacije za nadmeta­nje ako je potrebna

 4.  (a) Rok za dostavu ponude

      (b) Adresa na koju se ša­lje ponuda