Uputa za provedbu članka 50. stavka 1. do 4. Zakona o platnom prometu u zemlji

NN 14/2002 (13.2.2002.), Uputa za provedbu članka 50. stavka 1. do 4. Zakona o platnom prometu u zemlji

Hrvatska narodna banka

361

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/2001) i članka 50. stavka 6. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/2001) guverner Hrvatske narodne banke donio je

UPUTU

za provedbu Članka 50. stavka 1. do 4. Zakona o platnom prometu u zemlji

Članak 1.

Ovom uputom uređuje se način i postupak zatvaranja računa poslovnih subjekata i građana u Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: FINA).

Poslovni subjekt, u smislu ove upute, jest pravna osoba, tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u skladu s propisima.

FINA zatvara račune poslovnih subjekata i građana najkasnije 29. ožujka 2002.

Zatvaranje računa na zahtjev poslovnog subjekta

Članak 2.

FINA do 15. ožujka 2002. zatvara račune poslovnih subjekata na njihov zahtjev.

Poslovni subjekt dostavlja FINI pisani zahtjev za zatvaranje računa za redovno poslovanje i nalog za prijenos sredstava s toga računa na drugi račun ili za gotovinsku isplatu u iznosu do 100.000,00 kuna.

Prije zatvaranja računa za redovno poslovanje poslovnog subjekta, FINA zatvara račune za obavljanje novčanog prometa organizacijskih dijelova i druge račune poslovnog subjekta. Ako poslovni subjekt nije dao nalog za prijenos sredstava s navedenih računa, FINA prenosi sredstva s tih računa na račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta.

Članak 3.

Ako račun poslovnog subjekta iz članka 2. stavka 2. ove upute ima status računa za izvršenje i evidentiranje neizvršenih osnova za plaćanje (u daljnjem tekstu: glavni račun), a poslovni subjekt ima otvorene račune za redovno poslovanje u bankama, uz zahtjev za zatvaranje računa poslovni subjekt dostavlja pisanu izjavu o tome koji se njegov drugi račun određuje kao glavni račun. Navedena izjava mora sadržavati i datum pod kojim će banka, koja vodi račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta navedenog u izjavi, izvršiti promjenu statusa računa poslovnog subjekta u svom registru računa poslovnih subjekata i u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata te potvrdu banke.

Zatvaranje računa u FINI i promjena statusa računa poslovnog subjekta u banci moraju se provesti isti dan.

Članak 4.

Ako su na računu iz članka 2. stavka 2. ove upute evidentirani neizvršeni nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava (u daljnjem tekstu: osnove za plaćanje) FINA dostavlja banci, koja vodi glavni račun poslovnog subjekta, najkasnije prvi radni dan nakon zatvaranja toga računa:

– neizvršene osnove za plaćanje i

– evidenciju neizvršenih osnova za plaćanje.

Račun poslovnog subjekta na teret kojeg su evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, ne može se zatvoriti na zahtjev poslovnog subjekta ako poslovni subjekt nema otvoren račun u banci.

Članak 5.

Ako je na računu poslovnog subjekta koji treba zatvoriti, saldo s naslova korištenja okvirnog kredita depozitne banke negativan, račun se ne može zatvoriti na zahtjev poslovnog subjekta, dok se negativan saldo na računu ne pokrije.

Zatvaranje računa poslovnog subjekta po sili zakona

Članak 6.

Od 18. ožujka do 29. ožujka 2002. FINA zatvara račune poslovnih subjekata na osnovi članka 49. i 50. Zakona o platnom prometu u zemlji (“Narodne novine”, broj 117/2001.)

Članak 7.

Od 18. ožujka do 22. ožujka 2002. FINA zatvara račune za redovno poslovanje poslovnih subjekata koji nemaju status glavnog računa.

Članak 8.

Od 18. ožujka do 22. ožujka 2002. FINA zatvara glavni račun onih poslovnih subjekata koji imaju otvoren račun za redovno poslovanje samo u jednoj banci.

Prije zatvaranja računa iz stavka 1. ovoga članka FINA obavještava banku o potrebi promjene statusa računa poslovnog subjekta u banci u glavni račun. Obavijest sadrži matični broj i naziv poslovnog subjekta te datum kada će se zatvoriti račun u FINI. Banka je dužna, na temelju navedene obavijesti, isti dan kada se zatvara račun poslovnog subjekta u FINI promijeniti status njegovog računa u banci u glavni račun i tu promjenu evidentirati u svom registru računa poslovnih subjekata i u Jedinstvenom registru računu poslovnih subjekata.

FINA dostavlja banci, najkasnije prvi radni dan nakon zatvaranja računa, neizvršene osnove za plaćanje i evidenciju neizvršenih osnova za plaćanje koje su evidentirane na teret računa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Dana 25. ožujka 2002. FINA dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci popis poslovnih subjekata koji u FINI imaju glavni račun i račun za redovno poslovanje u više banaka. Popis sadrži matični broj i naziv poslovnog subjekta te brojeve njegovih računa za redovno poslovanje u bankama.

Hrvatska narodna banka do 28. ožujka 2002. određuje glavni račun poslovnog subjekta i o tome izvješćuje banku u kojoj se taj račun vodi i FINU. Banka je dužna, na temelju obavijesti Hrvatske narodne banke, isti dan kada se zatvara račun poslovnog subjekta u FINI promijeniti status njegovog računa u banci u glavni račun i tu promjenu evidentirati u svom registru računa poslovnih subjekata i u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata. Banka će u dokumentaciju toga računa priložiti svoj dokument (izjavu) o tome da je status računa odredila Hrvatska narodna banka.

FINA zatvara račune poslovnih subjekata iz stavka 1. ovoga članka 28. ožujka 2002. FINA dostavlja banci, najkasnije prvi radni dan nakon zatvaranja računa, neizvršene osnove za plaćanje i evidenciju neizvršenih osnova za plaćanje koje su evidentirane na teret računa u FINI.

Članak 10.

Dana 29. ožujka 2002. FINA zatvara račune za redovno poslovanje poslovnih subjekata koji nemaju otvoren račun u banci i račune za redovno poslovanje poslovnih subjekata za koje FINA ne posjeduje matični broj.

Neizvršene osnove za plaćanje, koje su evidentirane na teret računa poslovnog subjekta iz stavka 1. ovoga članka, FINA vraća nalogodavcima.

Članak 11.

Prije zatvaranja računa za redovno poslovanje poslovnog subjekta iz članka 7., 8., 9. i 10. ove upute FINA zatvara račune za obavljanje novčanog prometa organizacijskih dijelova i druge račune poslovnog subjekta.

Članak 12.

Saldo s računa poslovnih subjekata iz članka 7., 8., 9., 10. i 11. ove upute, koji se zatvaraju na temelju Zakona o platnom prometu u zemlji, prenosi se na račun banke u čijem se depozitu vode sredstva na računu koji se zatvara.

FINA dostavlja banci specifikaciju sredstava prenesenih s računa poslovnih subjekata na njezin račun sa slijedećim podacima, za svaki poslovni subjekt posebno:

– matični broj poslovnog subjekta

– jedinstveni matični broj građanina (za poslovni subjekt za koji FINA nema matični broj)

– naziv poslovnog subjekta

– broj zatvorenog računa poslovnog subjekta

– iznos sredstava prenesenih s računa poslovnog subjekta na račun banke

– potpis i pečat FINE.

Članak 13.

FINA isti dan, a najkasnije idući radni dan nakon zatvaranja računa u skladu s člankom 10. ove upute, obavještava sve banke o poslovnim subjektima iz članka 10. Upute koji imaju neizvršene osnove za plaćanje. Obavijest sadrži ove podatke:

– naziv poslovnog subjekta

– matični broj poslovnog subjekta

– jedinstveni matični broj građanina (za poslovni subjekt za koji FINA nema matični broj)

– potpis i pečat FINE.

Banka ne može otvoriti račun poslovnom subjektu iz navedene obavijesti bez suglasnosti Ministarstva financija.

Članak 14.

FINA obavještava Ministarstvo financija - Poreznu upravu i nadležni trgovački sud o poslovnim subjektima iz članka 10. ove upute koji imaju neizvršene osnove za plaćanje i o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje za svaki poslovni subjekt posebno.

Zatvaranje računa posebnih sredstava

Članak 15.

Na dan 29. ožujka 2002. FINA zatvara ove račune posebnih sredstava:

račun 696 - račun sredstava izdvojenih po nalogu suda i na temelju propisa

račun 698 - račun osnivačkog pologa

račun 699 - račun sredstava ukinutih računa sudionika.

Članak 16.

FINA prenosi sredstva poslovnog subjekta s računa 696 na račun banke u kojoj poslovni subjekt ima otvoren glavni račun. Prijenos sredstava obavlja se na dan zatvaranja glavnog računa poslovnog subjekta u FINI. Na nalogu za prijenos sredstava mora se navesti da je to prijenos sredstava poslovnog subjekta koja su izdvojena na poseban račun po nalogu suda te matični broj i naziv poslovnog subjekta na koji se sredstva odnose. Isti dan FINA dostavlja banci sudsko rješenje i drugu dokumentaciju na temelju koje su sredstva izdvojena.

Ako poslovni subjekt, čija se sredstva vode na računu 696, nema otvoren račun za redovno poslovanje u banci, sredstva toga poslovnog subjekta prenose se s računa 696 na račun FINE za posebne namjene. FINA će dalje s tim sredstvima postupiti po nalogu suda.

FINA izvješćuje nadležni sud o prijenosu sredstava poslovnog subjekta iz stavka 1. i 2. ovoga članka i o dostavi sudskog rješenja banci.

Članak 17.

Sredstva osnivačkog pologa s računa 698 prenose se na račun FINE za posebne namjene.

FINA će sredstva s toga računa prenijeti na račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta nakon njegove registracije. Poslovni subjekt dostavlja FINI pisani zahtjev za prijenos sredstava na njegov račun i rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar.

Ako je postupak registracije poslovnog subjekta obustavljen, sredstva se vraćaju uplatitelju na njegov pisani zahtjev, nakon što uplatitelj vrati FINI original potvrde o uplati osnivačkog pologa.

Članak 18.

Sredstva s računa 699 prenose se na račun FINE za posebne namjene. FINA vraća sredstva vlasnicima, uz valjane dokaze o vlasništvu.

Članak 19.

Sredstva na računima FINE za posebne namjene iz članka 16., 17. i 18. ove upute, izuzimaju se od izvršenja obveza FINE.

Zatvaranje računa građana

Članak 20.

FINA do 15. ožujka 2002. zatvara račune građana na njihov zahtjev.

Građanin dostavlja FINI pisani zahtjev za zatvaranje računa i nalog za prijenos sredstava s toga računa na drugi račun ili za gotovinsku isplatu u iznosu do 100.000,00 kuna.

Članak 21.

Od 18.ožujka do 29. ožujka 2002. FINA zatvara račune građana na osnovi članka 49. i 50. Zakona o platnom prometu u zemlji.

Saldo s računa građana iz stavka 1. ovoga članka prenosi se na račun banke u čijem se depozitu vode sredstva na računu koji se zatvara.

FINA dostavlja banci specifikaciju prenesenih sredstava s računa građana na njezin račun sa slijedećim podacima, za svakog građanina posebno:

– jedinstveni matični broj građanina

– ime i prezime građanina

– broj zatvorenog računa građanina

– iznos prenesenih sredstava s računa građanina na račun banke

– potpis i pečat FINE.

Ostale odredbe

Članak 22.

Na osnove za plaćanje koje u skladu s ovom uputom dostavlja banci i nalogodavcu, FINA upisuje matični broj poslovnog subjekta, primatelja sredstava iz osnove za plaćanje. Banka izvršava osnovu za plaćanje u korist glavnog računa primatelja sredstava.

Evidencija neizvršenih osnova za plaćanje, koju u skladu s ovom uputom FINA dostavlja banci, mora biti potpisana i ovjerena pečatom FINE.

Članak 23.

FINA evidentira zatvaranje računa poslovnih subjekata u svom registru računa poslovnih subjekata i u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata isti dan kada je račun zatvoren.

Članak 24.

Novčane doznake koje do 29. ožujka 2002. stignu u korist zatvorenog računa poslovnog subjekta u FINI, FINA preusmjerava na glavni račun toga poslovnog subjekta u banci.

Članak 25.

Od dana stupanja na snagu ove upute, FINA ne može otvarati račune poslovnim subjektima i građanima.

Članak 26.

Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 25-020/01-02/ŽR
Zagreb, 31. siječnja 2002.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.