Program majstorskog ispita za zanimanje majstor krojač ženske odjeće

NN 17/2002 (22.2.2002.), Program majstorskog ispita za zanimanje majstor krojač ženske odjeće

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

402

Na teme­lju članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01), ministar za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo, nakon prethodno pribav­ljena miš­lje­nja Hrvatske obrtničke komore donosi

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća prijeko potrebita zna­nja za obav­lja­nje obrta, i posebnog dijela, koji se odnosi na svako zanima­nje.

II.

Na zajedničkom dijelu ispita pita­nja se formuliraju iz s­lje­dećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučava­nja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća s­ljedeće programske cjeline:

a) osnovna pita­nja o osniva­nju obrta, analizi tržišta, mjestu obav­lja­nja djelatnosti, pravnom obliku i veličini obrta;

b) organizaciju obrta, pripremu rada i proces poslova­nja, nabavu i skladište­nje, utjecaj automatizacije na organizaciju rada u obrtu;

c) organizaciju rada, opis radnih mjesta, rukovođenje i među­­ljudske odnose;

d) ekonomske pokazate­lje poslova­nja (produktivnost, eko­no­mičnost i rentabilnost), proizvod­nju i usluge, organiziranost obrta, zadrugarstvo;

e) financijsko poslova­nje obrta, planira­nje, platni promet, financira­nje i kredite, štedno-kreditne zadruge i dr;

f) mjere za unapređe­nje obrta, poslovno savjetova­nje i stručno usavršava­nje;

g) k­njigovodstvo i poslovne k­njige obrtnika;

h) obračun troškova, ukupne troškove, fiksne i varijabilne troškove, prethodnu i naknadnu kalkulaciju;

i) analizu k­njigovodstvenih i financijskih podataka, obračun troškova, plan financijskog toka, poslovni plan.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća s­ljedeće programske cjeline:

– uvjete za obav­lja­nje obrta i upis u obrtni re­gistar;

– obrazova­nje i osposob­ljava­nje za obav­lja­nje obrta;

– organiziranost obrta;

– građansko pravo, postupak ovrhe;

– trgovačka društva;

– radno pravo i ugovor o radu, statut, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godiš­nji odmor, zaštitu na radu i postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu), strukovno obrazova­nje;

– mirovinsko i zdravstveno osigura­nje, pravo na osigura­nje u slučaju nesreće na poslu, pravo na osigura­nje imovine;

– porezni sustav – opći porezni zakon, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, posebne poreze i trošarine, financira­nje jedinica lokalne uprave i samouprave, porezno savjetova­nje;

– ulogu obrta u gospodarstvu i društvu, zadatke i organiziranost obrtničke komore, gospodarske komore;

– obrazova­nje za obrtnička zanima­nja, ugovor o naukova­nju.

V.

Iz područja osnova podučava­nja naučnika ispitanik mora pokazati praktična i teoretska zna­nja iz s­ljedećih područja:

1. osnovna pita­nja stručnog obrazova­nja (zadaci i ci­ljevi ovog obrazova­nja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazova­nja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazova­nja, zadaci i odgovornost stručnog učite­lja;

2. planira­nje i provođe­nje obrazova­nja (sadržaj obrazova­nja, ci­ljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...), izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđiva­nje obrazovnog plana obrtničke radionice...;

3. surad­nja obrtničke radionice i škole (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučava­nja, ocje­njiva­nje i vrednova­nje, timski rad);

4. mladi u obrazova­nju potreba i znače­nje stručnog obrazova­nja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponaša­nja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredova­nja, grupno psihološki način ponaša­nja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponaša­nje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglav­ljima III., IV. i V. osnova su za oblikova­nje ispitnih pita­nja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna zna­nja prijeko potrebita za samostalno obav­lja­nje obrta u određenom zanima­nju i to za zanima­nja objav­ljena u »Popisu vezanih i povlaštenih obrta« označena u rubrici »Naziv zanima­nja« i »Složenost zanima­nja« brojem 5. (»Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima, i načinu izdava­nja povlastica«, »Narodne novine«, br. 87/01 od 10. listopada 2001.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanima­nja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) prijeko potrebita stručno teoretska zna­nja za vješto obav­lja­nje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanima­nje majstor krojač ženske odjeće jest:

I. PODRUČJA RADA

– izrada šivane va­njske odjeće od tkanina, pletenina i netkanog tekstila za žene, djevojke i djecu,

– izrada dugih i kratkih kaputa, kostima, ha­ljina, kompleta, hlača, suk­nji i sl.,

– izrada ženske, djevojačke i dječje odjeće od kože i imitacije kože,

– izrada ženskih i djevojačkih radnih odijela,

– izrada šivanog rub­lja od tkanina, pletenina, kukičanog tekstila, čipke i sl. za žene, djevojke i djecu,

– izrada košu­lja i bluza za žene, djevojke i djecu,

– izrada odjeće za dojenčad,

– izrada dresova, trenirki i lake športske odjeće za žene, djevojke i djecu.

II. SADRŽAJI ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita ispitanik izrađuje jedan ili više odjevnih predmeta koje mu odredi ispitna komisija. Praktična zadaća zadaje se iz područja rada majstora krojača ženskih odjevnih predmeta.

Praktična izrada zadanih odjevnih predmeta sastoji se od:

– uzima­nja mjera, ako nisu zadane,

– dizajna i konstrukcije kroja odjevnog predmeta,

– samostalne izrade kroja,

– izbora osnovnog, pomoćnog materijala i pribora,

– proračuna utroška materijala i cijene gotovog proizvoda,

– samostalne izrade, međufazne i završne kontrole.

Pored izrade zadanih odjevnih predmeta, ispitanik se podvrgava radnoj probi kojom se provjeravaju praktična zna­nja i vještine primjerene majstorskom zva­nju.

Pri praktičnom dijelu ispita ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

2. Sadržaj majstorskog ispita, prijeko potrebiti za vješto obav­lja­nje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

– konac, vrste konca, finoća, jačina, elastičnost, istez­ljivost, izbor konca,

– materijali za gor­nje dijelove odjeće, izbor prema vrsti odjeće, svojstva materijala i ­njihovo održava­nje s obzirom na sirovinski sastav,

– materijali za podstave i umetke, svojstva, sastav i izbor prema vrsti i namjeni odjeće,

– materijali za žensko i djevojačko rub­lje,

– materijali za dječje rub­lje i odjeću za dojenčad,

– materijali za športsku odjeću,

– izbor zatvarača i drugog pribora prema funkciji, vrsti odjeće i modnim zahtjevima,

– osnovna ispitiva­nja tkanina (određiva­nje sirovinskog sastava, određiva­nje širine, gustoće, deb­ljine i mase te ispitiva­nje postojanosti oboje­nja i sl.),

– vrste i svojstva gotovih prirodnih koža,

– kemijski sastav koža i ­nje­ga kožnih odjevnih predmeta,

– umjetne kože, vrste, sastav i svojstva, te ­nje­ga odjevnih predmeta od umjetnih koža.

2.2. Estetika

– estetika, dizajn, zanat, umjetnost,

– moda i čimbenici koji utječu na modu,

– moda kao komunikacijsko sredstvo,

– formativni čimbenici dizajna odjeće (sklad forme i sadržaj, estetska načela forme, utjecaj prirode na dizajn, forma i stil, i sl.),

– psihološki čimbenici odijeva­nja,

– modni ukrasi i deta­lji,

– tipovi građe ­ljudskog tijela u primjeni oblika odjeće,

– kompozicija i načelo komponira­nja (postiza­nja jedinstva sklada i cjelovitosti elemenata),

– poznava­nje povijesnog pre­gleda odjeće i narodnih noš­nji u Hrvatskoj,

– kreira­nje modela.

2.3. Konstrukcije odjeće

– osnove anatomske građe ženskog, djevojačkog i dječje­g tijela, analiza proporcija i antropometrijskih podataka,

– utvrđiva­nje i mjere­nje tjelesnih proporcija, glavne i pomoćne mjere,

– sustavi označava­nja veličina ženske, djevojačke i dječje odjeće,

– postupci konstruira­nja krojeva za ženske i djevojačke suk­nje, kompletira­nje krojnih dijelova i ucrtava­nje krojne slike,

– postupci konstruira­nja krojeva za ženske i djevojačke hlače, kompletira­nje krojnih dijelova i ucrtava­nje krojne slike,

– postupci konstruira­nja krojeva dječje odjeće,

– postupci konstruira­nja krojeva radne odjeće,

– postupci konstruira­nja krojeva ženske i djevojačke gor­nje odjeće,

– postupci konstruira­nja krojeva za športsku odjeću,

– postupci konstruira­nja krojeva za žensko rub­lje,

– gradira­nje krojeva i umnožava­nje krojnih dijelova, te ­njihovo kompletira­nje i ucrtava­nje krojne slike,

– utvrđiva­nje utroška materijala na osnovi krojnih slika,

– primjena računala u krojačkom obrtu.

2.4. Tehnologija izrade odjeće

– organizira­nje rada u krojačkoj radionici,

– izračunava­nje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade,

– planira­nje izrade, raspoređiva­nje poslova, analiza i praće­nje operativnog plana,

– načini i određiva­nje vremena izrade i radne norme,

– proces kroje­nja u pojedinačnoj izradi i maloserijskoj proizvod­nji,

– proces frontalnog fiksira­nja u pojedinačnoj izradi i malo­serij­skoj proizvod­nji,

– proces šiva­nja u pojedinačnoj izradi i maloserijskoj proiz­vod­nji,

– kontrola u izradi odjevnih predmeta,

– klimatski i drugi radni uvjeti u krojačkoj radionici.

2.5. Strojevi i uređaji

– poznava­nje osnova, građe i funkcija strojeva i uređaja za kroje­nje,

– obični šivaći strojevi,

– specijalni šivaći strojevi,

– šivaći automati,

– strojevi i uređaji za završno glača­nje odjeće,

– tekuće održava­nje strojeva,

– zaštitne mjere pri radu na pojedinim strojevima.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/02-02/01
Urbroj: 515-03-02-3
Zagreb, 12. ve­ljače 2002.

Ministar
Že­ljko Pecek, v. r.