Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika

NN 18/2002 (27.2.2002.), Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

444

Na teme­lju članka 94. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O OCJENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocje­njiva­nje državnih službenika i namještenika i način provođe­nja ocje­njiva­nja.

1. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 2.

Stručno zna­nje, učinkovitost i poštiva­nje službene dužnosti državnih službenika (u nastavku teksta: službenik), ocje­njuje se prema kriterijima:

1. stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u obav­lja­nju poslova,

2. kvalitete i opse­ga obav­ljenih poslova i pridržava­nja zadanih rokova u obav­lja­nju poslova,

3. poštiva­nju radnog vremena.

Članak 3.

Službenik je u obav­lja­nju poslova pokazao stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, kako slijedi:

1.1. a) naročitu stručnost – naročito dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava,

b) stručnost – dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovno se stručno usavršava,

c) zadovo­ljavajuću stručnost – zadovo­ljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, i da­lje se stručno usavršava,

d) nedovo­ljno stručno zna­nje – nedovo­ljno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, nedovo­ljno se stručno usavršava,

1.2. a) naročitu kreativnost – samostalno pronalazi najbo­lja rješe­nja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješe­nja za pobo­ljša­nje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

b) kreativnost – često samostalno pronalazi najbo­lja rješe­nja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješe­nja za po­-bo­lj­ša­nje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

c) nedovo­ljnu kreativnost – u obav­lja­nju poslova nije samostalan i vrlo rijetko pronalazi najbo­lja rješe­nja sukladno propisima i pravilima struke,

1.3. a) naročitu samoinicijativnost – u obav­lja­nju poslova potpuno je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju naročite kompleksnosti problema zbog če­ga smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika.

b) samoinicijativnost – u obav­lja­nju poslova uglavnom je samostalan i samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog če­ga smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

c) nedovo­ljnu samoinicijativnost – u obav­lja­nju poslova rijetko je samostalan i samoinicijativan, često ga treba upućivati u rad, objaš­njavati obveze i pomagati u radu, pomoć i savjet traži često.

Članak 4.

Službenik je poslove radnog mjesta obavio u kvaliteti i opse­gu, a u obav­lja­nju poslova pridržavao se zadanih rokova, kako slijedi:

2.1. a) naročito kvalitetno – u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao nije trebalo ništa mije­njati, isprav­ljati niti dodavati, na kvalitetu nje­gova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora,

b) kvalitetno – u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti ma­nje izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu ­nje­gova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora,

c) zadovo­ljavajuće kvalitetno – u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu nje­gova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe rijetko je bilo prigovora,

d) nedovo­ljno kvalitetno – u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao često je trebalo vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu nje­gova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe često je bilo prigovora.

2.2. a) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta,

b) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta,

c) obavio je veći dio poslova radnog mjesta,

d) obavio je ma­nji dio poslova radnog mjesta,

2.3. a) pored obav­ljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je znatan dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopu­njenog radnog mjesta,

b) pored obav­ljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je ma­nji dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopu­njenog radnog mjesta,

c) pored obav­ljenih poslova svoga radnog mjesta nije obav­ljao druge poslove,

2.4. a) poslove je obavio u zadanim rokovima,

b) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima,

c) poslove je obavio u ma­njem dijelu izvan zadanih rokova,

d) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova.  

Članak 5.

Službenik je u poštiva­nju radnog vremena bio:

3.1. a) naročito odgovoran – na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne uda­ljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

b) odgovoran – uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne uda­ljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

c) zadovo­ljavajuće odgovoran – ponekad kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno uda­ljava iz radnih prostorija,

d) nedovo­ljno odgovoran – često kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno uda­ljava iz radnih prostorija.

2. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA

Članak 6.

Stručno zna­nje, učinkovitost i poštiva­nje radne dužnosti namještenika, ocje­njuje se prema kriterijima:

1. stručnost u obav­lja­nju poslova,

2. kvalitete i opse­ga obav­ljenih poslova i pridržava­nja zadanih rokova u obav­lja­nju poslova,

3. poštiva­nju radnog vremena.

Članak 7.

Namještenik je u obav­lja­nju poslova pokazao stručnost, kako slijedi:

1.1. a) naročitu stručnost – naročito dobro poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke,

b) stručnost – dobro poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke,

c) zadovo­ljavajuću stručnost – zadovo­ljavajuće poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke,

d) nedovo­ljnu stručnost – nedovo­ljno poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke.

Članak 8.

Kvaliteta obav­ljenih poslova namještenika ocje­njuje se, kako slijedi:

2.1. a) naročito kvalitetno – na kvalitetu ­nje­gova rada s osnova pravila rada i struke nije bilo prigovora,

b) kvalitetno – na kvalitetu ­nje­gova rada s osnova pravila rada i struke uglavnom nije bilo prigovora,

c) zadovo­ljavajuće kvalitetno – na kvalitetu ­nje­gova rada s osnova pravila rada i struke rijetko je bilo prigovora,

d) nedovo­ljno kvalitetno – na kvalitetu ­nje­gova rada s osnova pravila rada i struke često je bilo prigovora.

Na ocje­njiva­nje opse­ga obav­ljenih poslova i pridržava­nja zadanih rokova u obav­lja­nju poslova namještenika odgovarajuće se primje­njuju odredbe članka 4. točke 2.2., 2.3. i 2.4. ovoga Pravilnika, koje važe za službenike.

Članak 9.

Na ocje­njiva­nje poštiva­nja radne dužnosti namještenika odgovarajuće se primje­njuju odredbe članka 5. ovoga Pravilnika, koje važe za poštiva­nje službene dužnosti službenika.

3. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 10.

Rad službenika i namještenika ocje­njuje se prema svim kriterijima iz članaka 3., 4. i 5. odnosno 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika zaokruživa­njem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu O-1, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, a svakoj ocjeni određuje se broj bodova, kako slijedi:

1. za kriterije 1.2. i 1.3. za ocjenu pod slovnom oznakom

c) određuje se                        2 boda,

2. za sve ostale kriterije za ocjenu pod slovnom oznakom

a) određuje se                  10 bodova,

b) određuje se                    8 bodova,

c) određuje se                    5 bodova,

d) određuje se                        2 boda.

Članak 11.

Ocjena službenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je ­njihov rad ocije­njen prema svim kriterijima iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, kako slijedi:

1. »naročito uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 71 do 80 bodova,

2. »uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 51 do 70 boda,

3. »zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 35 do 50 bodova,

4. »ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika do 34 bodova.

Članak 12.

Ocjena namještenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz članka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika, kako slijedi:

1. »naročito uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 51 do 60 bodova,

2. »uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 41 do 50 bodova,

3. »zadovo­ljava«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 32 do 40 bodova,

4. »ne zadovo­ljava«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika do 31 boda.

Članak 13.

Nadređeni službenik odnosno namještenik dužan je s prijedlogom ocjene svakog službenika odnosno namještenika raspoređenog u ustrojstvenoj jedinici kojom uprav­lja upoznati službenika odnosno namještenika na koga se ocjena odnosi, što službenik odnosno namještenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu O-1.

Ako službenik odnosno namještenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog ­nje­gove odsutnosti iz službe odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se staviti bi­lješka na obrascu O-1.

Članak 14.

Nadređeni službenik odnosno namještenik dostav­lja prijed­log ocjene za svakog službenika i namještenika ustrojstvene jedinice kojom uprav­lja čelniku državnog tijela na obrascu O-1 putem neposredno više­g nadređenog službenika odnosno namještenika.

Nadređeni službenik odnosno namještenik kojem je dostav­ljen prijedlog ocjene iz stavka 1. ovoga članka dužan je isti proslijediti neposredno višem nadređenom službeniku odnosno namješteniku, zajedno s prijedlogom ocjene za svakog nadre­đenog službenika odnosno namještenika u ustrojstvenoj jedinici kojom uprav­lja.

Članak 15.

Uz prijedlog ocjene za svakog službenika odnosno na­mješ­tenika s potpisima nadređenih službenika odnosno namještenika nižih ustrojstvenih jedinica, čelnik najviše ustrojstvene jedinice u državnom tijelu podnosi čelniku državnog tijela i skupno izvješće o prijedlogu ocjena državnih službenika odnosno namještenika ustrojstvene jedinice kojom uprav­lja na obrascu O-2, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/02-01/3
Urbroj: 514-10-04/2-02-1
Zagreb, 18. ve­ljače 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.