Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnom prometu

NN 19/2002 (1.3.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnom prometu

Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo

473

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA BRZINE VOZILA U CESTOVNOME PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o mjerite­ljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnome prometu (»Narodne novine« broj 38/2001 i 40/2001) u članku 11. stavku 1. točki 2. u drugoj rečenici u alineji 1. i 2. mije­njaju se brojka »80« brojkom »90« i u alineji 2. brojka »500« brojkom »300«.

Članak 2.

U članku 13. mije­nja se stavak 3. i glasi:

»Zapisnik o obav­ljenom mjere­nju brzine vozila iz stavka 1. ovog članka nije potrebno voditi ako postoje fotografije ili video zapis iz koje­ga su vid­ljivi podaci traženi stavkom 1. ovog članka.«.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objav­ljiva­nja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/8
Urbroj: 558-03/1-02-2
Zagreb, 12. ve­ljače 2002.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.