Odluka o postavljenju dr. sc. Mladena Andrlića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

NN 21/2002 (6.3.2002.), Odluka o postavljenju dr. sc. Mladena Andrlića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

481

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/02-01/08, urbroj: 50304/2-02-2 od 13. ve­ljače 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. MLADENA ANDRLIĆA za izvan­rednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicar­skoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-898/2
Zagreb, 27. ve­ljače 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.