Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

NN 21/2002 (6.3.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Vlada Republike Hrvat­ske

489

Na teme­lju članka 8. stavka 4. i članka 31. stavaka 1. i 2. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ve­ljače 2002. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

I.

U Odluci o osniva­nju Lučke uprave Dubrovnik (»Narodne novine«, broj 19/97), točka IV. mije­nja se i glasi:

»Lučko područje luke Dubrovnik nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave čini:

1. Bazen Gruške luke

1.1. kopneni dio

Obuhvaća područje: dijela čest. zem. 1194/6 k. o. Gruž, počevši od skale pokraj tržnice Gruž, te obuhvaća nada­lje čest. zem. 1284 i 1276/1 k. o. Gruž, te čest. zem. 237/1 k. o. Sustjepan i čest. zgr. 976/2, 2061, 2060, 987, 563, 988 i 448 k. o. Gruž i čest. zgr. 77 i 78 k. o. Sustjepan.

1.2. morski dio

Gruški bazen omeđen je od kopnenog dijela i spojnicama točaka:

A. 42° 39’ 22” N 018° 05’ 33” E

B. 42° 39’ 19” N 018° 05’ 28” E

C. 42° 39’ 34” N 018° 05’ 09” E

D. 42° 39’ 51” N 018° 04’ 54” E

E. 42° 40’ 05” N 018° 04’ 50” E

F. 42° 40’ 00” N 018° 05’ 02” E

1.3. Sidrište je omeđeno spojnicama točaka:

A. 42° 40’ 03” N 018° 04’ 06” E

B. 42° 40’ 99” N 018° 04’ 12” E

C. 42° 40’ 36” N 018° 03’ 12” E

D. 42° 40’ 06” N 018° 03’ 48” E

E. 42° 39’ 54” N 018° 03’ 24” E

F. 42° 40’ 18” N 018° 03’ 36” E

2. Bazen Batahovine:

2.1. kopneni dio

Obuhvaća područje: čest. zem. 212/3, 212/4, 212/1 i 233/6, sve u k. o. Sustjepan.

2.2. morski dio

Omeđen je od kopnenog dijela spojnicama točaka:

E. 42° 40’ 05” N 18° 04’ 50” E

F. 42° 40’ 00” N 18° 05’ 02” E

G. 42° 40’ 10” N 18° 05’ 12” E

H. 42° 40’ 13” N 18° 05’ 24” E

I. 42° 40’ 08” N 18° 05’ 28” E«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/96-01/15
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 28. ve­ljače 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.