Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

NN 22/2002 (8.3.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

HRVATSKI SABOR

510

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglaŠe­nju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osigura­nja djelatnih vojnih osoba i ovlaŠtenih sluŽbenih osoba

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osigura­nja djelatnih vojnih osoba i ovlaš­tenih službenih osoba, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 27. ve­ljače 2002.

Broj: 01-081-02-987/2
Zagreb, 4. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
DJELATNIH VOJNIH OSOBA I
OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osigura­nja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine« br. 128/99., 129/00. i 16/01.) u nazivu iza riječi: »vojnih osoba«, dodaje se zarez i riječi: »policijskih službenika«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. točki 2. riječi: »u Uredu za nacionalnu sigurnost« zamje­njuju se riječima: »u sigurnosno-obavještajnim službama«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U vrijeme od 10 godina iz stavka 3. ovoga članka, odnosno u vrijeme od 20 godina iz stavka 4. ovoga članka, uraču­nava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u statusu hrvatskog branite­lja u jednostrukom traja­nju.«

Dosadaš­nji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

Članak 2. mije­nja se i glasi:

»(1) Djelatnoj vojnoj osobi zbog otežanih uvjeta rada i prirode obav­lja­nja poslova, staž osigura­nja računa se u povećanom traja­nju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obav­lja­nju poslova djelatne vojne osobe računa kao 15, 16, odnosno 18 mjeseci staža osigura­nja.

(2) Pod otežanim uvjetima rada i prirodom obav­lja­nja posla, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijevaju se osobito:

– održava­nje borbene spremnosti na visokoj razini u svakom trenutku i u svim uvjetima,

– održava­nje visoke psihofizičke spremnosti,

– izvođe­nje borbene obuke u svim uvjetima (meteorološkim i vremenskim, dan-noć) i za sve oblike ratova­nja,

– razvija­nje sposobnosti i vještina u uporabi suvremenoga vatrenog i hladnog oružja i vještina rukova­nja raznim eksplozivnim napravama,

  opada­nje fizioloških funkcija organizma u mjeri koja one­mogućuje da­lj­nje uspješno obav­lja­nje vojne službe.

(3) Uredbom Vlade Republike Hrvatske utvrđuju se dužnosti iz stavka 1. ovoga članka na kojima se staž osigura­nja računa s povećanim traja­njem i način računa­nja toga staža.

(4) Vojnim službenicima i vojnim namještenicima koji su raspoređeni na dužnosti djelatne vojne osobe na kojima se staž osigura­nja računa s povećanim traja­njem, vrijeme provedeno na tim dužnostima računa se kao staž osigura­nja s povećanim traja­njem, u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 6. iza riječi: »Zakona«, briše se točka i dodaju riječi: »i drugih propisa kojima je bila uređena djelatna vojna služba, služba policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba pravosuđa«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Osobama sa statusom hrvatskog branite­lja u 15 godina mirovinskog staža iz stavka 1. ovoga članka uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u dvostrukom traja­nju.

(3) Svi staževi osigura­nja s povećanim traja­njem ostvareni po ranijim propisima kojima je bila uređena djelatna vojna služba i služba u svojstvu ovlaštene službene osobe, kao i poseban staž ostvaren na teme­lju sudjelova­nja u Domovinskom ratu, među­sobno se zbrajaju prilikom  utvrđiva­nja uvjeta od 15 godina iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 5.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Na teme­lju odluke  ministra obrane, ministra unutar­njih poslova, odnosno čelnika sigurnosno-obavještajnih službi djelatnoj vojnoj osobi, policijskom službeniku, odnosno djelatniku s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnim službama koji ima 20 godina staža osigura­nja, a za koje se u odgovarajućem postupku utvrdi nemogućnost da­lj­nje­ga profesionalnog razvoja, služba može prestati s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane oz­ljedom na radu ili profesionalnom bolešću.

U staž osigura­nja iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se staž s povećanim traja­njem.

Obvezuju se nadležni ministri da jednom godiš­nje podnesu Vladi Republike Hrvatske izvješće o osiguranicima umirov­ljenim u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka.

Nadležni ministri propisat će postupak utvrđiva­nja nemo­gućnosti da­lj­nje­g profesionalnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Svota mirovine određena prema članku 7. – 9. ovoga Zakona sma­njuje se ovisno o visini, i to:

1) za 8% razlika od 2.500,01 do 3.000,00 kuna,

2) za 12% razlika od 3.000,01 do 4.000,00 kuna,

3) za 16% razlika od 4.000,01 do 5.000,00 kuna,

4) za 20% iznos od 5.000,01 kuna i nada­lje.

(2) Svota mirovine sma­njena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi ma­nje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osigura­nju.«

Članak 7.

(1) Korisnicima mirovine kojima je mirovina određena do 31. prosinca 2001. prema propisima o mirovinskom i invalidskom osigura­nju djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba unutar­njih poslova i pravosuđa, za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, svota mirovine koja im je pripadala na dan 30. rujna 2001. sma­njuje se prema članku 6. ovoga Zakona. Tako sma­njena svota mirovine ne može iznositi ma­nje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osigura­nju.

(2) Svota mirovine određena prema stavku 1. ovoga članka pripada korisniku od 1. siječ­nja 2002.

Članak 8.

Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje po službenoj će dužnosti donijeti novo rješe­nje o sma­njenoj svoti mirovine prema članku 7. ovoga Zakona.

Članak 9.

Propisi za provedbu ovoga Zakona donijet će se u roku od 3 mjeseca od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o pravima iz mirovinskog osigura­nja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/01-01/05
Zagreb, 27. ve­ljače 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.