Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mo

NN 22/2002 (8.3.2002.), Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

514

Na teme­­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­­lja­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­nja 2001. i 5. srp­­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/100, urbroj: 50304/2-02-01 od 19. ve­­ljače 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­­ljam mr. sc. ŽELJKA KUPREŠAKA, izvan­red­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumu­­njskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem  u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­nja.

Broj: 01-081-02-977/2
Zagreb, 4. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.