Odluka o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet

NN 22/2002 (8.3.2002.), Odluka o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet

HRVATSKA NARODNA BANKA

520

Na teme­lju članka 24. i 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvat­skoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O RUKOVANJU NOVČANICAMA I KOVANIM NOVCEM KUNA I LIPA NEPRIKLADNIM ZA PROMET

SVRHA

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se za banke i ostale institucije koje se bave financijskim poslova­njem te rukuju novčanicama i kovanim novcem i koje izdaju građanstvu novčanice i kovani novac u sklopu svoje profesionalne aktivnosti, postupak u rukova­nju važećim novčanicama i kovanim novcem neprikladnim za promet, postupak u rukova­nju krivotvorenim i sum­njivim primjercima novčanica i kovanog novca te postupak u reproducira­nju novčanica.

NovČanice i kovani novac neprikladan za promet

Članak 2.

(1) Pod novčanicama neprikladnim za promet u smislu ove odluke podrazumijevaju se pohabane novčanice koje su zbog upotrebe dotrajale te im je znatno sma­njena kakvoća papira i kakvoća boja.

(2) Pod novčanicama i kovanim novcem neprikladnim za promet u smislu ove odluke također se podrazumijevaju novča­nice i kovani novac koji su u upotrebi okr­njeni ili oštećeni.

Zamjena pohabanih novČanica

Članak 3.

Hrvatska narodna banka izdvajat će i zamje­njivati u punom iznosu pohabane novčanice preko gotovinskih centara, i to prilikom obrade i sortira­nja pologa gotovog novca prim­ljenog od banaka.

Zamjena okr­njenih ili oŠteĆenih novČanica i oŠteĆenoga kovanog novca

Članak 4.

Hrvatska narodna banka zamje­njivat će okr­njene ili oštećene novčanice u punom iznosu u s­ljedećim slučajevima:

a) kad se predoči više od 50% novčanice;

b) kad se predoči ma­nje od 50% novčanice, ali podnosite­lj zahtjeva dokaže da su dijelovi koji nedostaju, uništeni.

Članak 5.

Da bi se zamijenile okr­njene ili oštećene novčanice, potrebno je:

a) ustanoviti identitet podnosite­lja zahtjeva kad su ­nje­govo zakonsko pravo na novčanice i autentičnost novčanice dovedeni u sum­nju;

b) ukoliko postoji opravdana sum­nja da je poči­njeno kazneno djelo ili da je novčanica namjerno oštećena, podnosite­lj je dužan pismeno obrazložiti zašto je novčanica oštećena i što se dogodilo s dijelovima koji nedostaju;

c) pismeno opisati vrstu mr­lje, onečišće­nja ili impre­gnacije na predočenoj novčanici;

d) pismeno objasniti uzrok i vrstu neutralizacije kojoj su banke i ostale institucije podvrgle novčanice nakon što je boja izmije­njena aktivira­njem uređaja protiv krađe;

e) da podnosite­lj zahtjeva plati naknadu koju odredi Hrvat­ska narodna banka ako Hrvatska narodna banka mora obaviti složenu analizu okr­njene ili oštećene novčanice.

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka zamje­njivat će oštećeni kovani novac ako su na zamjenu podneseni cijeli primjerci kovanog novca za koje je moguće utvrditi autentičnost.

(2) Banke ili ostale institucije koje se bave financijskim poslova­njem primaju ili zamje­njuju okr­njene ili oštećene novčanice u punom iznosu ako podnosite­lj predoči više od 50% novčanice.

(3) Ako podnosite­lj predoči 50% ili ma­nje od 50% novča­nice, banka neće primati ili zamje­njivati okr­njene novčanice, već podnosite­lja upućuje u Hrvatsku narodnu banku na procjenu ošteće­nja i moguće­g ostvariva­nja zamjene.

(4) Hrvatska narodna banka zamje­njivat će bankama u punom iznosu oštećene ili okr­njene novčanice i oštećeni kovani novac koji banke prime u skladu s točkom 2. ovog članka, preko gotovinskih centara.

POSTUPCI S KRIVOTVORINAMA I SUMNJIVIM PRIMJERCIMA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

Članak 7.

Banke i ostale institucije koje se bave financijskim poslova­njem te rukova­njem novčanicama i kovanim novcem, obvezne su povući iz prometa sve novčanice i kovani novac za koje znaju ili imaju dovo­ljno razloga vjerovati da su krivotvorine.

Članak 8.

(1) Ako se u banci ili ostalim institucijama koje se bave financijskim poslova­njem prilikom zaprima­nja uplata uoči krivotvorina ili sum­njivi primjerak novčanice i kovanog novca, obveza je banaka i ostalih institucija koji se bave financijskim poslova­njem zadržati takav primjerak novčanice ili kovanog novca i o tome odmah izvijestiti policiju.

(2) Podnosite­lju će se izdati potvrda o zadržava­nju sum­njivog primjerka novčanice ili kovanog novca, a podnosite­lja će se nastojati zadržati do dolaska policije.

(3) Nakon što se sum­njivi primjerak novčanice ili kovanog novca predoči policiji, banke ili ostale institucije koje se bave financijskim poslova­njem dužne su sum­njive primjerke odmah dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci na postupak utvrđiva­nja autentičnosti.

Članak 9.

Hrvatska narodna banka će nakon provedbe postupka poši­ljate­lju dostaviti rezultate vještače­nja sum­njivog primjerka, a o eventualnoj pojavi krivotvorina dodatno će izvijestiti sve banke i sve ostale institucije koje se bave financijskim poslova­njem.

REPRODUCIRANJE

Članak 10.

(1) Hrvatska narodna banka posjeduje autorsko pravo na novčanice koje je izdala.

(2) Hrvatska narodna banka odobrava reproducira­nje nov­čanica koje je izdala u s­ljedećim slučajevima:

a) za fotografije, crteže, slike, filmove i, općenito, bilo koje djelo za koje sama novčanica ili ­njezina reprodukcija nema središ­nje znače­nje i koje ne sadržava uvećanu verziju dizajna novčanice;

b) za reprodukciju novčanica navedenih u točki 1. ovog članka, čija je du­ljina i širina uvećana za više od 125% ili uma­njena za ma­nje od 75%, bez obzira na materijal koji se rabi za reprodukciju.

(3) Hrvatska narodna banka mora odobriti svaki drugi način reproducira­nja.

(4) Odobre­nje za reprodukciju koja podliježe pravilima navedenim u točkama 2. i 3. ovog članka Hrvatska narodna banka može povući u slučaju povrede neotuđivih moralnih prava autora dizajna novčanica.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.)

(2) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. trav­nja 2002.

O.br. 42-020/02-02/ŽR
Zagreb, 28. ve­ljače 2002.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.