Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagrade

NN 24/2002 (13.3.2002.), Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagrade

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

548

Na teme­lju članka 80. stavka 5. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01. i 67/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O RADU I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI, POPISU I OPISU POSLOVA ZATVORENIKA, TE NAKNADI ZA RAD I NAGRADI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obav­lja­nja rada i strukovne izobrazbe zatvorenika u kaznionicama i zatvorima, skupina poslova koje mogu obav­ljati zatvorenici, koeficijent složenosti pojedine skupine poslova, način obračuna i isplate naknade za rad i nagrade te korište­nje sredstava ostvarenih obav­lja­njem rada i strukovne izobrazbe.

Članak 2.

Zatvoreniku se rad omogućava u kaznionici, odnosno zatvoru, ili kod drugog poslodavca izvan kaznionice, odnosno zatvora, u skladu s ­nje­govim zdravstvenim sposobnostima i stečenim zna­njima.

Članak 3.

Poslovi na kojima rade zatvorenici u kaznionici, odnosno zatvoru jesu: proizvod­nja raznovrsnih predmeta od različitih materijala, proizvod­nja po­ljoprivrednih proizvoda, pruža­nje obrt­nič­ko-zanatskih usluga, obav­lja­nje fizičkih, intelektualnih i pomoć­no-tehničkih poslova.

Rad se obav­lja na način koji je utvrđen prema tehnološkom standardu za pojedinu vrstu rada.

Rad se obav­lja za vlastite potrebe kaznionice, odnosno zatvora, potrebe ostalih kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda, Centra za izobrazbu, Središ­nje­g ureda Uprave za zatvorski sustav i ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa te za prodaju na slobodnom tržištu.

Cijena proizvoda i usluga ostvarena radom zatvorenika iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se u visini stvarnih troškova osim u slučaju prodaje na slobodnom tržištu kad se utvrđuje prema tržišnim kreta­njima.

Članak 4.

Mjere zaštite na radu provode se prema općim propisima.

Članak 5.

Financijsko poslova­nje u svezi s radom i strukovnom izobrazbom zatvorenika vodi se prema propisima kojima je uređeno računovodstvo proračunskih korisnika.

II. ORGANIZACIJA RADA I STRUKOVNE IZOBRAZBE

Članak 6.

Rad i strukovna izobrazba organizira se u vrstama i opse­gu koje odgovaraju potrebama zatvorenika i mogućnostima kaznionice, odnosno zatvora.

Članak 7.

Poslovi koje može obav­ljati zatvorenik razvrstavaju se u šest skupina s pripadajućim koeficijentima složenosti, i to:

1. Jednostavna zanima­nja                 koeficijent 0,50

2. Rukovate­lji strojevima, vozilima i
sastav­ljači proizvoda                     koeficijent 0,60

3. Zanima­nja u obrtu i pojedinačnoj
proizvod­nji                                   koeficijent 0,70

4. Po­ljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski
radnici i ribari                               koeficijent 0,80

5. Uslužna i trgovačka zanima­nja, uredski
i šalterski poslovi                          koeficijent 0,90

6. Složena zanima­nja – stupa­nj stručnosti
VKV, VŠS ili VSS                       koeficijent 1,00

Članak 8.

Upravite­lj kaznionice, odnosno zatvora uz prethodnu suglasnost ravnate­lja Uprave za zatvorski sustav utvrđuje popis i opis poslova zatvorenika.

Poslovi zatvorenika razvrstavaju se unutar skupina iz članka 7. ovoga Pravilnika, a na teme­lju ustroja Nacionalne klasifikacije zanima­nja (»Narodne novine«, broj 111/98.).

Vrijeme potrebno za osposob­ljava­nje zatvorenika utvrđuje se za svaki posao, a ne može biti kraće od jednog mjeseca niti du­lje od dva mjeseca.

U opisu poslova koji se prema općim propisima normiraju, utvrdit će se norma za zatvorenika u jednom satu, koja ne može biti veća od najniže norme utvrđene općim propisom.

Članak 9.

Zatvorenika se raspoređuje na rad uz ­nje­gov pisani pristanak na raspoložive poslove u kaznionici, odnosno zatvoru ili kod drugog poslodavca izvan kaznionice, odnosno zatvora, u skladu s ­nje­govim zdravstvenim sta­njem, sposobnostima, izobrazbi i interesu te potrebi kaznionice, odnosno zatvora.

Upravite­lj kaznionice, odnosno zatvora pisanom odlukom zatvorenika raspoređuje na rad.

Članak 10.

Strukovni učite­lj bi­lježi zapaža­nja i miš­lje­nja u svezi s radom zatvorenika, koja se unose u osobnik.

Članak 11.

Izvješće o radu zatvorenika dostav­lja se dva puta godiš­nje, do 15. srp­nja za prethodno polugodište odnosno do 31. siječ­nja za prethodnu godinu Središ­njem uredu Uprave za zatvorski sustav na obrascu IOR, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

III. NAKNADA ZA RAD I NAGRADA

Članak 12.

Naknada za rad zatvorenika obračunava se i isplaćuje jedan put mjesečno, na početku mjeseca za protekli mjesec. Na dan isplate zatvoreniku se uručuje obračunski list naknade za rad uz potpis zatvorenika.

Obračunski list sastoji se od najma­nje tri primjerka, a sadržava: naziv posla koji obav­lja zatvorenik, koeficijent pripadajuće skupine poslova, broj sati rada zatvorenika za redovni rad, prekovremeni rad, smjenski rad, noćni rad, rad na neradne dane i blagdane, vrijednost naknade za rad u jednom satu, ukupni iznos naknade, iznos naknade s kojom zatvorenik slobodno raspolaže i iznos obvezne ušteđevine položen u banku ili štedionicu.

Iznimno, prigodom premještaja zatvorenika u drugu kaznionicu ili zatvor, prekida izdržava­nja kazne, uvjetnog otpusta ili otpusta zatvorenika na slobodu, naknada za rad obračunava se prvi sljedeći radni dan nakon prestanka rada zatvorenika, a zatvoreniku se uručuje najkasnije s danom napušta­nja kaznionice, odnosno zatvora.

Članak 13.

Visina naknade za rad utvrđuje se množe­njem osnovice za izračun naknade za rad i koeficijenta pripadajuće skupine poslova iz članka 7. ovoga Pravilnika za puni mjesečni fond sati rada, osim u slučaju rada kod poslodavca izvan kaznionice odnosno zatvora u kom slučaju se naknada za rad utvrđuje sukladno članku 84. točka 5. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora.

Puni mjesečni fond sati rada određuje se prema općem propisu.

Radi moguće­g izračuna naknade za rad kad je rad obav­ljen u ma­njem ili većem opse­gu od punog mjesečnog fonda sati, utvrđuje se vrijednost naknade za rad u jednom satu za svaku skupinu poslova iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Naknada za prekovremeni rad, rad na neradne dane i blagdane, smjenski i noćni rad uvećava se prema općem propisu važećem za državne službenike i namještenike.

Evidenciju o vremenu koje zatvorenik provodi na radu vodi strukovni učite­lj.

Članak 14.

Za vrijeme osposob­ljava­nja, zatvorenik ima pravo na naknadu za rad obračunatu na teme­lju koeficijenta 0,50.

Članak 15.

Rad zatvorenika ocje­njuje mjesečno strukovni učite­lj koji o tome izvješćuje stručni tim. Na prijedlog stručnog tima, upravite­lj kaznionice, odnosno zatvora najma­nje jedan put u šest mjeseci utvrđuje popis zatvorenika koji su ostvarili uvjete za novčanu nagradu te određuje visinu nagrade.

Nagrada za rad zatvorenika ne može iznositi više od 20% od naknade za rad zatvorenika za puni fond sati u redovnom radnom vremenu.

IV. KORIŠTENJE SREDSTAVA OSTVARENIH RADOM ZATVORENIKA

Članak 16.

Financijska sredstva ostvarena radom zatvorenika koriste se za pokriće izdataka nastalih obav­lja­njem rada i isplatu naknada za rad i nagrada zatvorenicima.

Ostatak prihoda nakon podmire­nja izdataka iz stavka 1. ovoga članka koristi se za:

1. pobo­ljša­nje uvjeta života i rada zatvorenika u kaznionicama, odnosno zatvorima,

2. tehnološko unaprjeđenje rada,

3. tekuće izdatke,

4. kapitalne izdatke.

Članak 17.

Za pobo­ljša­nje uvjeta života i rada zatvorenika koristi se najma­nje 20% sredstava iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Za korište­nje sredstava iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravil­nika, kaznionica, odnosno zatvor dužna je pribaviti prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 19.

Izvješće o korište­nju sredstava ostvarenih radom zatvorenika dostav­lja se tromjesečno do 15. u mjesecu za prethodno razdob­lje od tri, šest i devet mjeseci Središ­njem uredu Uprave za zatvorski sustav na obrascu IKS, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Godiš­nje izvješće o korište­nju financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika dostav­lja se na obrascu iz stavka 1. ovoga članka za razdob­lje od dvanaest mjeseci u kalendarskoj godini do 31. siječ­nja za prethodnu godinu.

Središ­nji ured uprave za zatvorski sustav razmatra godiš­nje izvješće o korište­nju financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika i ministru nadležnom za poslove pravosuđa predlaže dava­nje konačne suglasnosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na organizaciju rada, naknade za rad i nagrade te korište­nje financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika primje­njuju se i na rad pritvorenika.

Članak 21.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti: Pravilnik o organizaciji proizvodnih i uslužnih djelatnosti u kazneno-popravnim ustanovama koje nemaju privredne jedinice (»Narodne novine«, broj 2/78.) i Pravilnik o naknadama za rad osuđenih osoba (»Narodne novine«, broj 36/75.) u odnosu na rad zatvorenika na izdržava­nju kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku te na rad pritvorenika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/23
Urbroj: 514-08-02-1
Zagreb, 26. ve­ljače 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.