Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerb

NN 26/2002 (19.3.2002.), Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerb

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

592

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/187, urbroj: 50304/2-02-02 od 1. ožujka 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. AMIRA MUHAREMIJA, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Re­pub­lici Turskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbaj­džanskoj Republici, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-1173/2
Zagreb, 14. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.